Skip to content

KLENIS sh.p.k Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-04-26 11:12:33
JSON

NIPT: K72208032M
Administrator: Durim Koçi
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te kryeje veprimtari ne fushen e menaxhimit per shfrytzimin dhe rritjen e kapaciteteve te prodhimit te energjise elektrike. Veprimtari te tjera ne drejtim te marketingut te burimeve financiare per trajtimin e energjive alternative dhe te investimeve financiare.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/05/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: HENZ ENERGY, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 26.02.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K91502021A, me adrese Tirane, Rruga e "Kavajes", Kompleksi Square 21, Faza 1, Shkalla 4, Kati 6, Apartamenti 2, me administrator Joani Rapo. ILIRIADA zoteron 92% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 26.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Çështje Ligjore: I. Me date 24.12.2011, me vendim te ortakut te vetem, u pezullua aktiviteti i shoqerise per nje afat te pacaktuar. Statusi ndryshoi nga: “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 07.11.2013, me vendim te ortakut te vetem, u aktivizua veprimtaria e shoqerise. Statusi ndryshoi nga: “Pezulluar” ne “Aktiv”.

III. Me date 10.12.2013, me ane te Urdhrit Nr.2925 Prot., Nr.369 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga dorëzanesi z.Bujar Kodra.

IV. Me date 31.01.2022, me ane te Urdhrit Nr.73 Prot., Nr.369 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private “TDR GROUP” sh.p.k., u urdherua zhbllokimi nga masa e sekuestros konservative aksionet e Bujar Kodra qe zoteron ne masen 28.13% te kuotave te kapitalit fillestar ne shoqerine “KLENIS” SHPK me NIPT-K72208032M, te bllokuar me ane te urdhrit Nr. 2925 Prot., datë 10.12.2013, te shoqerise permbarimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Hamid Shijaku, Pallati 42, Shkalla 1, Ap.2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 26.04.2022
Akti i themelimit
Vendimi per pezullimin e aktivitetit date 24.12.2011
Kontrate dhurimi kuotash date 29.11.2013
Kontrate shitblerje date 27.03.2018
Kontrate shitje date 01.12.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per aktivizimin e shoqerise date 07.11.2013
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -447 104,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 400 000,00
Punuar Nga : A.Lala