Skip to content
Ndërtim, operim, transferim i Hidrocentraleve Darsi 1, Darsi 2, Darsi 3, Darsi 4

HENZ ENERGY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-09 08:36:22

NIPT: K91502021A
Administrator: Joani Rapo
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Darsi 1", "Darsi 2", "Darsi 3", "Darsi 4" tek autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike në zbatim të Kontratës së Konçesionit.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: HENZ ENERGY
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 26/02/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. ILIRIADA, një shoqëri me pergjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.10.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J61828125L, me adresë në Tiranë, Rruga Sali Butka, pallati TBM Construction, Shkalla 2, Kati 3, Ap.11, me administrator Gazmend Kuliçi. Ortaket e shoqerise jane: Eduart Tahiraj (71%) dhe Arjan Latifi (29%). (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.04.2022)

II. KLENIS shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K72208032M, me adresë në Tiranë, Rruga Hamid Shijaku, Pallati 42, Shkalla 1, Ap.2, me administrator Durim Koçi, dhe ortak te vetem Bujar Kodra (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 26.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.12.2021, terhequr nga QKB ne daten 26.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Eduart Tahiraj, shtetas shqiptar, i datelindjes 1982, pronar perfitues pasi zoteron 71% te pronesise te shoqerise ILIRIADA shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.02.2018.

Arjan Latifi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1970, pronar perfitues pasi zoteron 29% te pronesise te shoqerise ILIRIADA shpk. Data e percaktimit si pronar perfitues: 15.02.2018.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Çështje Ligjore: I. Me date 21.06.2021, u lidh marreveshja siguruese Nr. 1161 Rep., Nr.773 Kol., ndermjet barremarresit Banka Kombetare Tregtar sha dhe barredhenesit: ILIRIADA shpk, KLENIS shpk dhe Z. Selim Molla. Marreveshja siguruese sherben si garanci per shlyerjen e detyrimeve te kontrates se kredise me nr. 1159 kol 771, date 21.06.2021, me qellim financimin e investimit/projektit nga Banka, sipas kushteve dhe afateve te dakortesuara nga palet (kontrata e kredise). Sipas kontrates se kredise, banka do te levroje nje kredi ne shumen 350.000.000 (treqind e pesedhjete milion) leke, te cilat do te perdoren per ndertimin e HEC Darsi 1.

II. Me date 25.01.2022, u lidh Marrëveshja Siguruese nr.100 rep., nr.82/2 kol, midis Banka Kombetare Tregtare SHA (Barremarres/Kredidhënës) dhe shoqerise “ILIRIADA” SHPK, KLENIS sh.p.k dhe shoqeria “HENZ ENERGY” SHPK, (Barredhenesit) me objekt barresimin e 100% te kuotave te shoqerise ne favor te Bankes Kombetare Tregtare, mbi kuotat/aksionet e reja qe mund te zoteroje në të ardhmen ne kete shoqëri tregtare, me të cilat, sigurojnë pagesën, permbushjen dhe shlyerjen e te gjithave detyrimeve.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 30.01.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.230.440.516 lekë
Vlera e Riinvestimit: Çdo 15 vjet konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineritë dhe pajisjet, sipas një grafiku që do të hartohet nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontarktues një tarifë konçesionare të barabartë me 3% të të ardhurave neto nga prodhimi i energjisë dhe çdo lloj përfitimi që konçesionari ka të drejtë të raportojë në përqindjen që përfaqëson tarifën konçesionare.
Shënime: Me anë të kësaj kontrate autoriteti kontraktues i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së koncesionit): Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve “Darsi 1”, “Darsi 2”, “Darsi 3” dhe “Darsi 4” dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Hidrocentralet “Darsi 1”, “Darsi 2”, “Darsi 3” dhe “Darsi 4” do të ndërtohen në përroin e Darsit, rethi Mat.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Musa Agolli, pallati i Ri CMA , shkalla nr.1, apartamenti 12

Adresa:
Dibër, Klos, Dars, Rrethi Mat, Dars, zona kadastrale 1449, numër pasurie 72/3

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (30.01.2009)
Ektrakt historik I regjistrit tregtar 26.04.2022
Kontrate shit-blerje kuotash kapitali 04.12.2019
Marreveshje siguruese date 21.06.2021
Marreveshje siguruese date 25.01.2022
Revokim aktesh e te tjera (Zgjidhje kontrate) date 07.12.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 26.04.2022
Preventiv paraprak i plote HEC DARSI
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 09.04.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate shitje kuotash (23.05.2013)
Kontrate shitje kuotash (30.01.2018)
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 583 402,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -395 251,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -657 530,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:403 521 690,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:368 431 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:193 241 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:94 248 423,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 166 361,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 918 676,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 779 216,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 400 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2020
2022

Koncesionare të tjera


D 6
Tiranë
KORKIS-2009
Berat
HEC LLENGE
Tiranë
AGE ERZEN
Tiranë
Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani