Skip to content

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP (Ish-CEZ Shpërndarje)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-01 09:10:48
JSON

NIPT: K72410014H
Administrator: Enea Karakaçi
Objekti i Veprimtarisë: A) Kryerja e veprimtarive te sherbimeve ekonomike dhe financiare, b) kryerja e veprimtarive te sherbimeve ligjore, c) kryerja e veprimtarive te sherbimeve te burimeve njerezore; d) kryerja e veprimtarive te sherbimeve te teknologjise se informacionit; e) kryerja e veprimtarive te sherbimeve mbeshtetese; f) kryerja e veprimtarive te sherbimeve ne funksion te zhvillimit te politikave dhe strategjive te biznesit; g) kyerja e veprimtarive te dhenies me qira te aseteve, pajisjeve, softeare-ve, etj, ne pronesi te saj; gj) si dhe cdo veprimtari tjeter ne funksion te realizimit te ketyre sherbimeve. Gjithashtu, ne perputhje me legjislacionin Shqiptar dhe licencat e shoqerive te kontrolluara nga Shoqeria, kjo e fundit mund te kryeje çdo veprimtari qe lidhet drejtperdrejt ose terthorazi, apo qe ndervaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me siper. Per arritjen e qellimit te mesiperm, Shoqeria mund te kryeje cdo veprimtari dhe sherbim si per shembull: veprimtari tregtare, financiare, arsimore, marketingu, qiradhenie apo hipotekimi, qe mund te konsiderohen te dobishme, te nevojshme, per realizimin e objektit te aktivitetit te Shoqerise.
Emërtime të tjera Tregtare: OSHEE - GROUP
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/06/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 29 936 709 000,00
Numri i pjesëve: 29 936 709
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË, shoqëri me aksionare e së drejtës shqiptare , themeluar më 28.03.2018, me NIPT L81530029T dhe me seli qëndrore në Tiranë, Bulevardin Gjergj Fishta, Ndertesa Nr. 88, H. I, Kati IV, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, me administrator Erina Rexhepi. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 22.04.2023)

II. OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES, shoqëri me aksionare e së drejtës shqiptare , themeluar më 28.03.2018, me NIPT L81530018E dhe me seli qëndrore në Tiranë, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, me administrator Blendian Dalipi. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 22.04.2023)

III. FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL, shoqëri me aksionare e së drejtës shqiptare , themeluar më 28.03.2018, me NIPT L81530016L dhe me seli qëndrore në Tiranë, Bulevardi “Gjergj Fishta”, Ndërtesa Nr. 88, H. 1, Kati V, Njësia Administrative Nr. 7, 1023, me administrator Elton Sevrani. Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP zoteron 100% te kapitalit te shoqerise (Sipas ekstraktit historik të shoqërisë, date 22.04.2023)
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Arjana Dyrmishi; Ilir Bejtja; Xhoana Flaga; Ami Kozeli; Sindi Dushku
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1)Fier, Lushnje, Lushnje Kamion Fiat me targë AA 469 ES.
2)Tiranë,Tiranë,Tiranë, Kamion Mercedez Benz me targe AA 289 DG.
3)Vlorë, Vlorë Vlorë, Kamion Iveco Fiat me targë Vl 16210 B.
04)Shkodër, Shkodër, Shkodër, Kamion Mercedez Benz me targë AA 627 DH.
05)Vlorë, Sarandë, Sarandë, Kamion Mercedez Benz me targë SR 7738 B.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
-Licencë për aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike -
Çështje Ligjore: Në datë 20.12.2012: Në bazë të Urdhrit Nr. 3048 Prot. Nr. 913 Regj. Date 19.12.2012, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, për vendosjen e masës së sekuestros konservative, në kuotat e shoqërisë "CEZ Shperndarje" sh.a, me Nipt- K72410014H dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshoje të dhënat e regjistrit tregtar. Vendosjen e mases se sekuestros konservative, në të tjera aksione/kuota, të cilat zotërohen nga pala debitore, Shoqëria "CEZ Shpërndarje" sh.a me Nipt-72410014H, në shoqëri të tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar”. Pala kreditore: Shoqëria “Uji i Ftohtë Tepelene” Sh.p.k. Objekti:Kthim shume. Kjo masë është hequr në datë 05.03.2013, në bazë të Urdhrit Nr.618 datë 01.03.2013, të lëshuar shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k.

Në datë 10.06.2014: Në bazë të Urdhrit Nr.185Regj., Nr.185/40 Prot., datë 05.06.2014, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUS”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave në shoqërinë “CEZ SHPERNDARJE ”sh.a me Nipt- K72410014H”. Pala kreditore: KESH Sh.a. Objekti: Pagim fature tatimore. Kjo masë është hequr në datë 18.06.2014, në bazë të Urdhrit Nr.185 Regj, Nr.185/50 Prot, datë 16.06.2014, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “JUS".

Në datë 15.12.2017:Në bazë të Urdhrit Urdhrit Nr.92 Regj., Nr.617 Prot., date 13.12.2017, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service”, Shpk, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, “Operatori i Shpërndarjes se Energjisë Elektrike” Sh.a, me Nipt-K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do te sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala kreditore: Zija Dervishi. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë është hequr në datë 03.01.2018, në bazë të Urdhrit Nr.92 Regj., Nr.653Prot., datë 22.12.2017, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” Sh.p.k.

Ne date 23.04.2019: Ne baze te urdhrit Nr. 1626-019 Regj. (Dosje), datë 27.03.2019, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Artan Sima , drejtuar QKB-se, ku eshte urdhëruar: Vendosjen e mases se sekuestros konservative ne llogarite rrjedhese bankare, depozitat te debitorit “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”, sha me NIPT K72410014H. Objekti: Pagim shperblim demi dhe rifurnizim me energji elektrike te Z.Diamant Kapaj. Kjo mase eshte hequr ne date 14.05.2019 ne baze te Urdhrit Nr.1626-018 Regj., datë 07.05.2019, te lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Artan Sima.

Ne date 11.07.2019: Ne baze te urdhërit Nr. 91-19 Prot, date 08.07.2019,te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Florian Allkja eshte vendosur masa e sekuestros konservative në aksionet/kuotat e debitorit “Operatori i Shperndarjes Energjise Elektrike” SHA me Nipt K72410014H me administrator Z. Adrian Cela. Objekti Pagim shume per shoqerine "Kacdedja" Sh.p.k. Kjo mase eshte hequr ne date 01.08.2019 ne baze te Urdhrit Nr. 107-19Prot., datë 29.07.2019 te lëshuar nga Përmbaruesi Privat Gjyqësor “Florian Allkja".

Ne date 12.03.2020: Ne baze te Urdhërit Nr.677/10 i Aktit., datë 06.03.2020, te lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Besnik Bajraktari”, ku është urdhëruar: Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet/kuotat e regjistruara të debitorit shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me Nuis (Nipt)- K72410014H.

Ne date 31.03.2020: Ne baze te urdhrit Nr. 424 Regj, Nr. 193 Prot date 18.03.2020 te lëshuar nga përmbarues gjyqësor Ilia Elezi, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet dhe/ose kuotat në emër të subjektit-debitor: Shoqëria "Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” sha NUIS K72410014H.

Ne date 08.04.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.1969 Prot.,date 20.02.2020, "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative ", te lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “PETANI BAILIFF’S OFFICE”, është urdhëruar: Vënia e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e debitorit “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Group” SHA, me NUIS(NIPT) K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e aksioneve për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e Urdhrit të Ekzekutimit.

Ne date 08.05.2020: Ne baze te Urdhërit Nr.546/2 Dosje, date 29.04.2020, te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj eshte vendosur: Sekuestrimin ne masën 100% te aksioneve te shoqërisë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP me Nipt K72410014H.

Ne date 08.06.2020: Ne baze te urdhrit Nr.546/11 Dosje, datë 28.05.2020, te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Euglent OSMANAJ, është urdhëruar Sekuestrimi në masën 100% të aktiveve të shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me NIPT- K72410014H. Kjo mase eshte hequr ne date 02.07.2020 ne baze te Urdhrit Nr.546/19 Dosje & Nr.546/18 Dosje, date 15.06.2020, te leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Euglent Osmanaj.

Ne date 29.06.2020: Ne baze te Urdhrit Nr. 645/1 Prot., date 22.06.2020, te leshuar nga shoqeria permbarimore TDR GROUP SHPK, per vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mos tjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte te subjekti Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP, me NUIS (NIPT) K72410014H.

Ne date 21.07.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.660Regj. dhe Nr.656Regj datë 09.07.2020, te lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Neritan Çuko, ështe urdhëruar: Vendosja e mases se sekuestros, mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100% te aksioneve te tashme dhe te ardhshme ne pronesi te shoqerise “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, me NIPT K72410014H me administrator Z.Adrian Çela, duke perfshire edhe aksionet ne te cilat shoqeria mund te behet aksionere,me qellim shlyerjen e detyrimit kundrejt pales kreditore. Pasuria e sipercituar te vendoset ne sekuestro deri ne shlyerjen e plote te detyrimit.

Ne date 27.07.2020: Urdhrit Nr. 1204/2 Regj. date 08.07.2020, te leshuar nga permbaruesi qjyqesor privat Dionis Mekshaj, per vendosjen e sekuestros ne QKB subjektit shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA, me NUIS (NIPT) K72410014H deri ne nje urdher te dyte te permbaruesit gjyqesor.

Ne date 27.08.2020: Ne baze te urdhrit Nr. 2586 Prot, Nr. 1245 Regj, date 21.08.2020 te lëshuar nga Zyra Përmbarimore private Real Bailiff Service , ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike, Nipt K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

Ne date 08.09.2020: Ne baze te Urdhrit Nr.1043/1Prot., Nr.2015/1 Dosje datë 28.08.2020, te lëshuar nga Shoqeria Permbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k., ështe vendosur: Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet dhe mostjetersimin e tyre deri ne nje urdher te dyte te subjektit “Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” me NIPT-K72410014H.

MARREVESHJE PER TRANSFERIM AKTIVITETI

Me date 16.12.2020, u lidh akt-marreveshja per ndarjen e shoqerise OSHEE Group sha nepermjet transferimit te aktivitetit ndermjet shoqerise transferuese Operatori i Shperndajes se Energjise Elektrike Group Sha dhe tre shoqerive bija te saj: OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES SHA, Furnizuesi i Tegut të Lirë sha dhe FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL sha. OSHE GROUP SHA i transferon ne menyre te barabarte tre shoqerive bija:
-Aktivet afatgjata materiale
-Lendet e para dhe materialet gjendje ne magazine ne daten efektive
-Klientet dhe kerkesat e tjera te arketueshme sipas gjendjes ne 01.01.2020
-Punonjesit qe rezultojne te punesuar ne daten efektive.
Veprimtaria ekonomike qe transferohet ka nje autonomi ekonomike dhe do te funksionoje si e pavarur tek shoqerite bija. Edhe pas ketij transferimi kapitali i shoqerive bija do te jete i njejte dhe aksioner i vetem I tyre eshte Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike Group” sh.a, e cila zoteron 100% te vleres se aksioneve te tre shoqerive.

Ne date 18.08.2021: Ne baze te Urdhrit Nr.1943 Prot. , Nr. 161-21 Regj., datë 16.08.2021te leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, pajisur NUIS (NIPT)- K72410014H deri ne nje njoftim te dytë te përmbaruesit gjyqësor. Kjo mase eshte hequr ne date 20.10.2021 ne baze te Urdhrit Nr.2344 Prot., Nr. 161-21 Regj., datë 15.10.2021te leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”

Ne date 10.09.2021: Ne baze te Urdhrit Nr.1119/2 Prot., date 07.09.2021, te lëshuar Zyra e Përmbarimit Gjyqësor Privat “Basha &I është urdhëruar:" Vendosja e sekuestros konservative mbi aksionet të palës debitore, Shoqëria: “OSHEE” sh.a me NIPT K72410014H . Kjomase eshte hequr ne date 01.10.2021 ne baze te urdhrit Nr.1119/5 Prot., datë 22.09.2021 te lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese “Basha & I” sh.p.k.

Ne date 26.11.2021, ne baze te Urdhrit Nr.3292 Prot., datë 09.11.2021, te lëshuar nga Zyra Permbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK është urdhëruar: Vendosja e masa e sekuestros mbi aktivet e pales debitore Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA me NUIS (NIPT)- K72410014H me qellim mostjetersimin e tyre, si dhe moskryerjen e cdo veprimi qe do te sillte ndryshime ne regjistrin tregtar.

Sipas Urdhrit, Nr. 95/7 Prot., Nr. 0006-22 Dosje, datë 08.03.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “BESA shpk”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros në aksionet, kuotat e debitorit shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me Nipt K72410014H, si dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimin e ketyre aksioneve /kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qëndroje i bllokuar deri në një urdhër tjetër.

Sipas Urdhrit nr. 1847 Regj., nr. 465 Prot., date 29.03.2022, protokolluar nga QKB me nr. 8497 Prot., datë 30.03.2022 dhe Urdhrit nr. 1848 Regj., nr. 474 Prot., date 29.03.2022, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, protokolluar nga QKB me nr. 8495 Prot., datë 30.03.2022, u urdherua QKB për: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me NIPT K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

Sipas Urdhrit, Nr. 95/20 Prot., Nr. 0006-22 Dosje, datë 25.03.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “BESA shpk”, u urdherua heqja e masës së sekuestros në aksionet, kuotat e debitorit shoqëria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me Nipt K72410014H, si dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimin e ketyre aksioneve /kuotave.

Sipas Urdhrit nr. 1847 Regj., nr. 465/1 Prot., date 31.03.2022, protokolluar nga QKB me nr. 9235 Prot., datë 05.04.2022 të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, u urdherua QKB për heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me NIPT K72410014H, te vendosur me shkresen Nr.465 Prot date 29.03.2022 me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

Sipas Urdhrit nr. 1848 Regj., nr. 474/1 Prot., date 31.03.2022, protokolluar nga QKB me nr. 9236 Prot., datë 05.04.2022 të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Real Bailiff Service” SHPK, u urdherua QKB për heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me NIPT K72410014H, te vendosur me shkresen Nr.474 Prot date 29.03.2022 me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar.

Sipas Urdhërit Nr.1300Prot., datë 04.04.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 9232 Prot., date 05.04.2022 "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private "Ensola Kuçi", drejtuar QKB, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, me NIPTK72410014H, ne menyre qe te mos kryhet asnje veprim tjetersimi apo disponimi.

Sipas Urdhrave, Nr. 347/2 Prot., Nr. 893 Regj., datë 17.06.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 16690 Prot., datë 21.06.2022, dhe 349/14 Prot., Nr. 911 Regj., datë 23.06.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 16691 Prot., datë 21.06.2022 lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Neritan Çuko”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme te vlerës prej 100% te aksioneve te tashme dhe të ardhshme ne pronësi te shoqërise “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, me Nipt K72410014H, duke përfshirë edhe aksionet në të cilat shoqëria mund të bëhet aksionere, me qëllim shlyerjen e detyrimit kundrejt palës kreditore.

Sipas Urdhrit Nr.1924 Prot., Nr. 1425 Prot, datë 27.07.2021 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20154 Prot, datë 29.07.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

Sipas Urdhrave Nr. 391 Prot., date 27.07.2022 dhe Nr. 392/1 Prot., date 27.07.2022, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, u hoq masa e sekuestrso se vene nga permbaruesi gjyqesor privat Neritan Çuko, mbi pasurine e luajtshme te vleres prej 100 % te aksioneve ne pronesi te shoqerise Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike SHA, me NUIS K72410014H, administrator z. Adrian Çela

Sipas Urdhërit Nr.3041 Prot., datë 03.08.2022, protokolluar nga QKB me Nr. 20488 Prot., date 04.08.2022 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private "Ensola Kuçi", drejtuar QKB, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat/aksionet e pales debitore shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sha, me NIPTK72410014H, pasi titulli ekzekutiv eshte ekzekutuar teresisht.

Sipas Urdhrit Nr.1447 Prot., Nr. 1931 Prot, datë 02.08.2021 lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, protokolluar nga QKB me Nr. 20560 Prot, datë 05.08.2022, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre, si dhe moskryerjen e çdo veprimi që do të sillte ndryshime në regjistrin tregtar”.

Sipas Urdhrit Nr.1444 Prot., Nr.1821 Regj., datë 02.08.2022 lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative, mbi aktivet e palës debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT)- K72410014H, vendosur me shkresën Nr. 69 Prot., date 14.01.2022.

Sipas Urdhrit, Nr.791/1 Prot., Nr.928 Regj, datë 20.12.2022, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi pasurinë e luajtshme 100% te aksioneve, te debitorit shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” SHA me Nuis(Nipt) K72410014H, me administrator Z. Ardian Çela.

Sipas urdherit Nr. 273 Prot., Nr.60 Dosje, date 09.12.2022, leshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Gjergji Jano, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP SHA me NIPTK72410014H

Sipas Urdhërit Nr. 118 Prot., Nr.1924 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H, te vendosur me shkresen Nr. 1425 Prot, datë 27.07.2021.

Sipas Urdhërit Nr. 116 Prot., Nr.1931 Regj., datë 23.01.2023, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Private “REAL BAILIFF SERVICE” SHPK., u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative nga kuotat e pales debitore “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS (NIPT) - K72410014H te vendosur me shkresen Nr.1447 Prot., datë 02.08.2021.

Sipas urdhrit nr. 108-23 Regj, Nr. 706 Prot, datë 07.03.2023, protokolluar nga QKB me Nr. 5888 Prot datë 09.03.2023, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat Astrea, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet/kapitalin e debitorit të zotëruara pranë: Shoqërisë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” shpk, NIPT K72410014H, duke ndaluar tjetersimin, kalimin dhe cdo veprim tjeter, deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.

Sipas Urdhërit Nr.103 Prot., datë 14.04.2023, lëshuar nga Zyra e Përmbarimit Privat “Ylli Hysaj”, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore subjekti “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” sh.a., me Nuis (Nipt)- K72410014H, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.

Sipas Urdhrit Nr. 933 Prot.,Nr. 108-23 Regj., datë 31.03.2023, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Klodjana Çeliku pranë Zyrës së Përmbarimit Privat “Astrea”, protokolluar nga QKB me Nr. 7830 Prot., datë 03.04.2023, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e debitorit “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA, me NUIS(NIPT) – K72410014H, të vendosur me anë të Urdhrit Nr. 706 Prot., datë 07.03.2023 nga Zyra e Përmbarimit Privat “Astrea”

Sipas Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Altin Vako, me Nr.455 Prot., Nr.1854 Dosje, datë 02.05.2023, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga Shoqeria “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP” SHA me Nipt K72410014H.

Sipas Urdhrit, Nr.928 Regj. Nr.363/11, datë 17.03.2023, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “ Neritan Çuko”, u urdherua heqja e masës së sekuestros se vene mbi pasurinë e luajtshme te vleres prej100% aksioneve ne pronesi te Shoqerise “Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike” SH.A me Nuis(Nipt) K72410014H, Administrator Z.Ardian Cela .

Sipas Urdhrit Nr.2106 Prot., Nr. 296-23 Regj., datë 14.07.2023 leshuar nga Zyra e Permbarimit Privat “ASTREA”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e debitorit Shoqeria Operatori i Shperndarjes se Energjise Elektrike GROUP (OSHEE-GROUP)sha me NIPT: K72410014H, duke ndaluar tjetersimin , kaliminn dhe cdo veprim tjeter te administratorit , deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Njësia Administrative Nr. 7; Bulevardi "Gjergj Fishta"; Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023.

Adresa:
Korçë, Ersekë, Ersekë, Rruga "Riza Taci" Blloku nr. 10, ND 6, Ersekë, Kodi Postar 7401.
Lezhë, Milot Milot Lagjja Qendër, Rruga Ndoc Deda, Posta Qëndrore, Ndërtesa Nr. 12.
Shkodër, Vau Dejës Vau Dejës, Rruga SH.5, pasuria nr.60/22, zona kadastrale nr.2363, kati I, Laç.
Shkodër Shkodër Shkodër, Rruga "Mbreti Gent", ND 36, Shkodër, Kodi Postar 4005.
Fier, Lushnje, Lushnje, Lagjia "Lagjia Kongresi i Lushnjes", Pall.Glaukus, Ndërtesa Nr.63, Lushnje.
Tiranë, Tiranë, Tiranë,Rruga"Jordan Misja", Nd. 82, Njësia Bashkiake 11, Kodi Postar 1028, Tiranë.
Berat, Polican Polican, Lagjia Qëndër, Pallati 383, Shkalla 3, Kati 1.
Tiranë,Tiranë,Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga "Herman Gmeiner", Pallati Nr.9, Kati Nr.1.
Durrës, Fushë Krujë, Fushë Krujë, Rruga e Laçit, Nd. 12, Fushë Krujë, Kodi Postar 1502.
Kukës, Kukës,Kukës Lagjja Nr. 5, Rruga Gjalica, Nd. 6, Kodi postar 8501, Njësia Kukës.
Tiranë, Tiranë,TiranëNjësia Bashkiake nr.1, Rruga Shemsi Haka, Nd.162/12, kati i parë, Kodi Postar 1004, (Arkë).
Vlorë, Himarë, Himarë, Rruga Pedinale Spile, Nr.Pasurie 724/1-N4, Regjistrin hipotekor Nr.97, Nr.Hipotekor 248, te Zones Kadastrale 1952, Kati i I.
Shkodër, Pukë,Pukë, Lagjia "Zezaj", Rruga "Halil Qel Terbuni", Zona Kadastrale nr. 3069, Kati i I.
Korcë, Korçë,Korçë , Rruga “Midhi Kostani", ND 2, Korçë, Kodi Postar 7001.
Fier, Fier,Fier Lagja Apollonia Dibër, Burre,l Burrel, Rruga "Kuvendi i Lisit", ND. 14, Burrel, Kodi Postar 8001, Mat.
.
Lezhë, Lezhë, Lezhë, Lagjja Skenderbeg, Rruga Frano Bardhi, Nr. pasurie 8/447 - N2, zona kadastrale 8631, Kati i parë.
Dibër, Bulqizë,Bulqizë, Lagjja Minatori, Rruga Naim Frasheri, Godina Nr. 5.
Vlorë, Vlorë, Vlorë, Bulevardi Vlorë-Skele, Pallati Conad, Kulla Nr. 3, Kati 1.
Elbasan, Belsh,Belsh, Lagjja Spitali, Rruga Kamber Dervishi, Ndërtesa nr. 4, Kati i parë.
Durrës, Durrës, Durrës, Lagja 17,Rr. Pjetër Hanxhari.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Qemal Stafa, Pallatet Sky Nr. 1, Kati i I, zona kadastrale Nr. 8150, numër pasurie 21556-N 1.
Tiranë, Tiranë Tiranë, Rruga "Çameria".(perballe Postes Qendrore).
Fier, Fier, Fier, Lagjja Bishamak, Rruga Skënderbeu, pallati nr.13, kati i parë, (Arkë)
Korçë, Korçë , Korçë, Shëtitorja Fan Noli, Lagjja nr 5, Ndërtesa nr 24, Kati I dhe II.
Durrës,Krujë,Krujë, Rruga "Donika Kastrioti", ND 2, Kodi Postar 1501.
Vlorë, Orikum, Orikum, Lagjja 1 Maji, Bulevardi Princeshe Ruxhina, Ndërtesa Nr. 106, Kati i I, Pallati 81, Hyrja 1.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire,ish Fabrika e Vajit
Tiranë Kavajë Kavajë, Lagja nr.2 Rruga Centralit.
Korçë , Pogradec, Pogradec, Rruga "Reshit Collaku", ND 34, Pogradec, Kodi Postar 7302.
Elbasan , Cërrik Cërrik, Lagjja nr.1, Rruga Jorgji Dilo, pallati nr.6, kati i parë, (Arkë).
Korçë , ErsekëErsekë, Rruga "Ahmet Bektashi", ND 35, Ersekë, Kodi Postar 7401.
Berat, Berat, Berat, Lagjja 10 Korriku, Rruga Antipatrea, Nd. 16, Kodi postar 5001, Drejtoria Rajonale Berat.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Nd. 15 , Kodi Postar 1023, Tiranë.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Lagja 28 Nëntori Rruga Kadri Abdihoxha.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njëisa Bashkiake 11, Rruga"Pandi Dardha", Nd. 112, Kodi Postar 1026, Tiranë.
Elbasan, Gramsh Grash, Rruga "10 Korriku", ND 17, Gramsh, Kodi Postar 3301.
Tiranë, Kashar Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Fushë Mëzez, Kashar, tek mbikalimi Kamëz, pallati nr.7, kati i parë, (Arkë).
Kukës, Has, Has, Rruga "Bujaria", ND 18, Krumë, Kodi Postar 8601.
Berat, Kuçovë,Kuçovë , Lagjia "1 Maji", Rruga "Kristaq Lacka", Zona Kadastrale 1108, Kati i I (prapa Ndërmarrjes së Shpimit").
Durrës, Shijak, Shijak, Lagjia "Popullore", ND 34, Shijak, Kodi Postar 2013.
Vlorë. Sarandë, Sarandë, Rruga "Adem Sheme", ND 9, Sarandë, Kodi Postar 9700.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Mihal Duri, Nd.11, kati i parë, Kodi Postar 1001, (Arkë) .
Vlorë, Himarë, Himarë, Lagjja Spile, Rruga Pedonale, Ndërtesa nr. 1, Kati 1.
Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja Pavaresia, Rruga Pelivan Leskaj, Zona Kadastrale Nr.8602, Nr.Pasurie 27/9, Nr.27/6, Kati i I, Skele..
Fier, Lushnje, Lushnje, Lagjia Skënder Libohova, Rruga Misto Mame, Pallati Nr. 118, Zona Kadastrale 8572, Pasuria Nr. 9/150, Kati I, Kodi Postar 9001.
Gjirokastër , Gjirokastër, Gjirokastër, Lagja 18 Shtator në krah të Bankës Kombëtare Tregtare..
Vlorë, Sarandeë, Sarandë, Lagjia Nr.2,Sarandë.
Dibër ,Peshkopi , Dibër, Rruga "Elez Isufi", ND. 12, Peshkopi, Kodi Postar 8301.
Lezhë, Rrëshen, RRëshen, Rruga "At Vincenso Di Paoli", ND. 23, Rrëshen, Kodi Postar 4601, Mirdite..
Tiranë, Kamëz , Kamëz, Lagjja 1, Rruga Bulevardi Blu, Ndërtesa 7, Kodi postar 1030.
Tiranë, Kashar, Yzberish, Lagjja Yzberish, Rruga Teodor Keko, Pallatet Romario Nr. 9, Kati i parë.
Shkodër, Koplik , Koplik, Rruga "Nacionale", ND 13, Koplik, Kodi Postar 4301, Malësi e Madhe.
Kukës, Has, Has, Shëtitorja "Lidhja e Prizrenit", ND 42, Krumë, Kodi Postar 8601.
Korçë , Korçë Korçë, Lagjia Nr.9, Rruga "Midhi Kostani", Kompleksi "City Center", Zona Kadastrale 8561, Kati i II, Korçë.
Fier, Fier, Fier, Lagjja Kastriot, Rruga Ramiz Aranitasi, Nr.16, Kati i I.
Tiranë, Kavajë, Kavajë, Rruga "10 Korriku", ND 27, Kavajë, Kodi Postar 2502.
Durrës, Durrës , Durrës, Lagjja Nr. 12, Rruga 9 Maji, Ndërtesa Nr. 4, Kati i pare.
Lezhë, Rubik, Rubik, Lagja e Mesme, Zona Kadastrale 3244, Nr pasurise 6/245, Kati i I.
Shkoëer, Koplik , Koplik, Lagja Mehaj , Rruga Mehaj 2.
Dibër, Maqellarë, Maqellarë, Lagjja Maqellarë, Rruga Nacionale Bulqizë-Dibër, Qendër, Nr. pasurie 119/1-5, zona kadastrale 2590, Kati i parë.
Fier, Patos , Patos, Shëtitorja "Republika", ND 12, Patos, Kodi Postar 9307.
Fier, Ballsh, Ballsh, Bulevardi "Rrapo Hekali", ND 13, Mallakastër, Kodi Postar 9308.
Durrës, Durrës,Durrës, Lagja 12 Rr 9 Maj.
Korçë , Maliq , Maliq, Rruga Rinia, Blloku Nr. 3, Zona Kadastrale nr. 2573, Pasuria nr. 3/43 -Nr. 6, Hyrja Nr. 4, Ap. 27.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 5, Rruga"Abdyl Frasheri", Nd. 63, Kodi Postar 1002, Tiranë.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 11, Rruga" Kastrioti", ND 78, Kodi Postar 1050.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Maksim Artioli, Pallati Nr.14, kati i I, Qyteti Studenti..
Elbasan, Peqin Peqin, Bulevardi "Mustafa Gjinishi", ND 14, Peqin, Kodi Postar 3501.
Gjirokastër, Tepelenë, Tepelenë, Rruga "Bilbilenjte", ND 3, Tepelenë, Kodi Postar 6301.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Lagjja 28 Nentori, Rruga 17 Marsi, Kodi postar 3001, DTL Elbasan.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha Ish UEM VEFA ,Zogu i Zi.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Rruga Reshit Petrela, Nd.1, kati i parë, Kodi Postar 1016, (Arkë).
Shkodër, Shkodër, Shkodëe, Rruga "13 Dhjetori", ND 28, Shkodër, Kodi Postar 4002.
Berat, Berat, Berat, Lagjia "Dëshmorët e Kombit", Rruga "Ismail Lleshi", Zona Kadastrale Nr. 8501, Nr Pasurie 14/55, Kati i I.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 1, Rruga"Jeronim De Rada", Nd. 64, Kodi Postar 1004, Tiranë.
Tiraneë, Vorë, Vorë, Lagjja nr.1, Rruga Sportit, pallati nr.6, shk.1, kati i dytë, (Arkë)..
Elbasan, Librazhd, Librazhd, Lagjia Nr.1,prane Bankës Tregtare Kombë tare,Librazhd.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Rruga Nikolin Kaçorri, Ndërtesa Nr. 6, Kati i parë .
Fier, Krutje, Krutje e poshtme, Krutje e Poshtme, Lushnje, Zona Kadastrale 2286, Nr. pasurie 86/21.
Berat, Berat , Berat, Lagjia 13 Shtatori,prane Portes së Pashait,Berat.
Korçë, Bilisht, Bilisht, Rruga 24 Tetori .
Vlorë, Delvinë, Delvinë, Rruga "Nimet Abazi", ND 1, Delvinë, Kodi Postar 9704.
Korçë, Pogradec, Pogradec, Rruga Zones Industriale,Lagjj 1,pran Fabrikeës së Cigareve.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga"Qemal Stafa", Nd. 83, Njësia Bashkiake 8, Kodi Postar 1001Tiranë.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga e Durrësit prane Ministrisë së Arsimit.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 6, Rruga" Llambi Bonata", Nd. 47, Kodi Postar 1028, Tiranë.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 5, Rruga "Gjergj Fishta", ND 46/2, Kodi Postar 1020.
Durrës, Manëz, Manëz, Lagjja Kuqok, Rruga Ali Beqa, Ndërtesa Nr. 8, Kati i parë, Manzë.
Lezhë, Laç, Laç, Rruga "Kurbini", ND.36, Laç, Kodi Postar 4701, Kurbin.
Fier, Divjakë, Divjakë, Bulevardi Qëndror, Sheshi Santa Barbara Nr.1.
Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër , Rruga "Ndërtuesi", ND 186, Gjirokastër, Kodi Postar 6002.
Berat, Çorovodë,Çorovodë , Rruga "Pasho Hysi", ND 14, Çorovodë, Kodi Postar 5402.
Gjirokastër, Përmet, Përmet, Lagja Mejden pranë Drejtorisë së Bujqesisë së Ushqimit.
Berat, Kuçovë,Kuçovë , Rruga ''Raiffeisen Bank", ND 9, Kuçovë, Kodi Postar 5301.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Jordan Misja, Pallati Teknostar Nr. 1, kati i I, zona kadastrale Nr. 5, numër pasurie Nr. 1327.
Durrës,Durrës, Durrës, Lagjja nr.17, Rruga Neki Libohova, Pallati 2118 (Firma Drenova).
Lezheë, Rrëshen, Rrëshen, Lagjja 1, Rruga Shën Vincenso De Paolo, Nd. 8, DTL Burrel, Kodi postar 4601.
Mirditë , Diber, Peshkopi , Peshkopi Lagjja Gjok Doci, Rruga Elez Isufi, Banesë private nr. 83/1.
Lezhë, Mamurras, Mamurras. Lagjia "Zef Hoti", Zona Kadastrale 2586, Nr pasurise 2/78, Kati i I, Njësia Administrative Mamurras .
Kukes Kukes KUKES Lagjja Nr. 1, Rruga 1 Qershori, Pasuri Nr. 48/31, Kati i parë.
Durrës, Fushë Krujë,Fushë Krujë, Lagjia" Punëtori" .
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Ali Demi pranë, Poligrafikut.
Korçë,Korçë,Korçë, Lagjja nr. 18, Rruga 1 Maji, Zyrat Korçë, DTL Jug-Lindje.
Durrës, Durrës, Durrës , Lagjja Nr. 4, Rruga Asti Gogoli, Zona Kadastrale Nr. 8516, Pasuria Nr. 2/4, Shkozet.
Gjirokastër, Gjirokastër,Gjirokastër, Zona Industriale,Lagjja Cfake.
Fier Patos PATOS Lagja Naftetari.
Diber KLOS BASHKIA KLOS Lagjja Qendër, Rruga Nacionale Burrel - Dibër, Posta Qëndrore, Ndërtesa Nr. 2.
Durrës,Durrës,Durrës ,Lagjia Nr. 3, Rruga "Egnatia", Pallati "Fly", Kati i I.
Korçë, Korçë,Korçë, Rruga "Marigo Pozio", ND 18, Korçë, Kodi Postar 7001.
Dibër, Shupenzë,Shupenzë , Lagjja Nr. 1, Rruga Nacionale Bulqizë-Dibër, Shupenzë Qendër, Zona kadastrale Nr. 3444, Kati i parë.
Shkodër, Shkodër,Shkodër, Lagjja Petrash, Rruga Daut Boriçi, Nd. 273, Kodi Postar 4001, Drejtoria Rajonale Shkodër.
Fier, Fier, Fier, Lagjja 1 Maji,ish Sizmikja.
Elbasan,Elbasan ,Elbasan,Lagjia Emin Matraxhiu, Rruga Kamber Sejdini, Pallati 48/1, Kati i II.
Elbasan, Gramsh,Gramsh, Rruga "Qazim Dyrmishi", ND 5, Gramsh, Kodi Postar 3301.
Lezhë, Lezhë, Lezhë, Rruga "11 Janari", ND 34, Lezhë, Kodi Postar 4501.
Korçë, Pogradec, Pogradec, Rruga "Fan Noli", ND 8, Pogradec, Kodi Postar 7301.
Kukës, Kukës, Kukës, Rruga "Luma", ND 3, Kukës, Kodi Postar 8501.
Gjirokaster, Përmet, Përmet,Rruga "Tefta Tashko Koco", ND 1, Përmet, Kodi Postar 6401.
Durrës,, Shijak, Shijak, Lagjja Popullore, Nd. 16, Kodi Postar 2013, Shijak.
Dibër, Burrel, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Ibrahim Temo, Nd. 6, Kodi postar 8001, Drejtoria rajonale Burrel, Mat.
Korçë,ErsekëErsekë, Pranë Stadiumit,ish Fusha e Druve.
Fier, Fier, Fier, Rruga Arkobaleno.
Vlorë, Ksamil, Ksamil, Lagjja Nr.2, Rruga Dea, Godina Nr.6, Ksamil, Sarandë (Që,ndra Kujdesi ndaj Klientit Ksamil).
Elbasan, Peqin, Peqin. Rruga "Ali Ceka", ND 53, Peqin, Kodi Postar 3501.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Dervish Hima pranë Stadiumit Qemal Stafa.
Kukës , Tropojë, Tropojë, Lagjja 28 Gushti, pranë Bashkisë Tropojë.
Tiranë, Tiranë,Tiranë, Njësia Bashkiake 1, Rruga "Ibrahim Brahja", Nd. 36, Kodi Postar 1044, Tiranë .
Lezhe, Laç,Laç, Rruga "Sajmir Jakaj", ND. 12, Laç, Kodi Postar 4701, Kurbin.
Tiranë, Tiranë,Tiranë, Njësia Bashkiake 6, Rruga Fabrika e Qelqit, ND 7, Kodi Postar 1027.
Shkodër Fushë Arrëz Fushë Arrëz Lagjia "Fushë Arrëz", Rruga "Unaza Fushë Arrëz", Zona Kadastrale Nr. 1656, Nr. Pasurie 46, Kati i I.
Fier, Roskovec,Roskovec , Lagjja e Re, Rruga Kurjan, Numër pasurie 18, 20, 2/280-N 3, Zona kadastrale 3196, Kati i parë.
Berat ,Kuçove,Kuçove, Rruga "Stanisllav Zyberi" , ND 26, Kuçovë, Kodi Postar 5301.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Rruga "11 Nentori", ND 4, Elbasan, Kodi Postar 3001.
Tiranë, Vaqarr, Vaqarr, prane Ures se Beshirit, Pasuria me Nr. 4/66, e ndodhur në Zonën Kadastrale 3712.
Berat, Ura Vajgurore , Ura Vajgurore Lagjja 18 Tetori, Rruga Dimali, Pallati Nr. 2, Kati i dytë.
Tiranë, Rrogozhinë,Rrogozhinë,Lagjja Nr. 1, Rruga e Kavajës, Ndërtesa Nr. 19, Kati i parë.
Elbasan, Prrenjas,Prrenjas ,Lagjja nr.1, Rruga Minatori, pallati nr.14, kati i parë, (Arkë).
Berat ,Berat , Berat, Lagjia "22 Tetori", Rruga "Antipatrea", Zona Kadastrale 1108, Kati i I.
Tiranë, Kamëz Bathore, Rruga "Demokracia", Nd. 222, Lagjja Bathore Kamëz, Kodi Postar 1054.
Shkodër, Shkodër Shkoder Lagjja Qemal Stafa, Rruga Zogu i Parë, Pallati Nr. 26, Kati i parë .
Lezhë,Lezhë, Lezhë, Rruga "Luigj Gurakuqi", ND 9, Lezhë, Kodi Postar 4501.
Gjirokastër, Gjirokastër,Gjirokastër ,Bulevardi "18 Shtatori", ND 153, Gjirokastër, Kodi Postar 6002.
Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja 28 Nentori, Rruga Shyqyri Alimerko, pallati Lemas Construction Nr. 1, Kati 1.
Bera,t Berat, Berat, Rruga " Antipatrea ", ND 39, Berat, Kodi Postar 5001.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Ferit Xhajko,perballë Dispancerisë.
Shkodër , Bushat, Bushat, Rruga Bushat - Rranxa, pasuria nr.510/91, zona kadastrale nr.1329, Kati I, Njësia Administrative Bushat.
Fier, Fier, Fier, TEC Fier afer fshatit Drize.
Shkodër ,Shkodër,Shkodër, Lagjja Skënderbeg, Rruga Kol Heqimi, rajoni nr.3, kati i parë, (Arkë).
Dibër, Bulqizë, Bulqizë, Lagja Gjeologu.
Tiranë, Tiranë, Tiranë,Rruga "Medar Shtylla", ND 2, Njësia Bashkiake 5, Kodi Postar 1021.
Shkodër, Shkodër, Shkodër, Rruga "Kardinal Mikel Koliqi", ND 42, Shkodër, Kodi Postar 4007.
,Elbasan, Peqin, Peqin, Bulevardi Mustafa Gjinishi, Lagjja Teqe, Zona Kadastrale 2908, Nr.Pasurie Nr.6/125-N, Kati i I.
Korçë, Bilisht, Bilisht, Shetitorja "Fuat Babani", ND 12, Bilisht, Kodi Postar 7006.
Elbasan,, Librazhd, Librazhd, Rruga "Unaza", ND 12, Librazhd, Kodi Postar 3401.
Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Lagjia "18 Shtatori", Rruga "Doktor Vasil Jorgji", Zona Kadastrale Nr. 8541, Kati i I.
Kukës, Bajram Curri, Bajram Curri. Rruga "Mic Sokoli", ND 12, Bajram Curri, Kodi Postar 8700.
Elbasan, Prrenjas, Prrenjas, Rruga Qybra Sokoli, Zona Kadastrale Nr.2924, Nr.pasurie 1/117-N, Kati i I.
Tiranë,Tiranë, Tiranë, Njesia Bashkiake 5, Rruga "Medar Shtylla", Nd. 19, Kodi Postar 1021, Tiranë.
Tiranë ,Tiranë , Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga e “Durrësit” , Pallati Gintash, Godina 15 Laprake.
Tiranë ,Tiranë ,Tiranë Rruga"Lord Bajron", ND 52, Njësia Bashkiake 11, Kodi Postar 1025.
Tiranë ,Tiranë ,Tiranë Njësia Bashkiake 8, Rruga "Ferit Xhajko", Nd. 57, Kodi Postar 1017, Tiranë.
Fier, Lushnje,Lushnje, Rruga "Agim Prodani", ND 42, Lushnje, Kodi Postar 9001.
Dibër, Burrel, Bulevardi, Rruga "Kuvendi i Dukagjinit", ND. 27, Burrel, Kodi Postar 8001.
Mat, Berat, Çorovodë, Çorovodë, Rruga ''Arkitekt Kasemi", ND 7, Çorovodë, Kodi Postar 5402.
Tiranë, Dajt, Dajt, Lagjja Qesarak, Rruga Muhamet Deliu Pallati Nr. 7, Kati i parë.
Fier; Fier; Fier; Rruga "Skënderbeu", Ndërtesa Nr. 7, H. 1, Ap. 3 (Zona Kadastrale 8352, Numri i pasurisë 1/1423-N7/4, (Qendra Kujdesi ndaj Klientit 2 Fier).

Faqja Web:
http://oshee.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 01.10.2023
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ndryshimi i Emrit te Subjektit
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 08.03.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 29.03.2022
Urdher per ndryshimin e anetarit te Keshillit Mbikqyres date 05.12.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 27.07.2021
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 09.12.2022
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 07.03.2023
Urdher per venien e sekuestros konservative date 02.08.2021
Urdher per venien e sekuestros mbi pasurine e debitorit date 20.12.2022
Vendimi i Keshillit Mbikqyres per emerimin e administratorit date 21.06.2023
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 14.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 278 817 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 937 252 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 405 967 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 356 374 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 263 367 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 075 451 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -26 002 278 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -37 648 477 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -4 487 066 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -3 798 174 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -18 239 235 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -7 850 149 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -11 021 817 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:59 208 469 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:56 605 005 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:60 432 335 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:62 023 855 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:58 585 062 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 47 285 532 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 706 143 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 37 777 780 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 45 923 196 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 42 189 348 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 36 921 796 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 34 222 380 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 26 266 329 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.B / A. Lala