Skip to content

GEGA OIL GROUP (ish "GENKLAUDIS" SH.A.)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-01 10:04:07
JSON

NIPT: K76911001E
Administrator: Olsi Bejta
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumice i naftes, gazit, nenprodukteve, perfshire ato bio, si dhe lendeve djegese, duke perfshire gjithashtu si me poshte vijon: tregtimi me shumice i naftes bruto e nenprodukteve te saj te kategorive 0, II, III, IV e V, pa perjashtuar te nenprodukteve qe destinohen per furnizimin e mjeteve te fluturimit ajror; tregtimi me shumice i gazit te lengshem te naftes, kategoria I, perfshire edhe mbushjen e bombolave me kete nenprodukt; tregtimi me shumice i karburanteve, kategorite II/B e III/C, per mjetet e fluturimit. Import eksport tregtimi me shumice e pakice te karburanteve, lubrifikanteve, vajrave, graso, gaz e lende djegese te te gjitha llojeve dhe kategorive; Prodhim, eksport-import, tregtim te materialeve te ndertimit, si dhe te materialeve qe perdoren per industrine e naftes, gazit, ujit dhe minierave; Ushtrimin e tregtise me shumice e pakice te artikujve te ndryshem industriale, pajisje e materiale te ndryshme hidraulike dhe elektrike dhe ne pergjithesi cdo aktivitet plotesues; Import dhe eksport mallra e pajisje te te gjitha llojeve, makineri e pajisje si dhe aktivitetin e shperndarjes dhe perdorimit te tyre, per vete shoqerine dhe per te tjere; Te kryeje furnizime te impianteve dhe pajisjeve teknike per aktivitetet qe operojne dhe qe kane lidhje me asetet e shoqerise; Shoqeria mund te kryeje te gjitha operacionet industriale, tregtare, prodhuese, ndertuese, ndertime te objekteve te ndryshme industriale e civile, prodhim te inerteve dhe materiale ndertimi, financime qe konsiderohen te nevojshme per arritjen e qellimit te shoqerise si dhe cdo veprimtari tjeter qe nuk bie ne kundershtim me ligjin; Shoqeria do te kryeje veprimtari ne fushen e hotelerise, turizmit, ushqimit, administrimit, te internet-kafese, perfshire administrimin e akdviteteve te lidhura me te si bar-kafe dhe sherbime si fotokopje, shitje te vogla kancelarie dhe materiale te konsumit te akdviteteve te tjera te ketij lloji. Te hyje ne veprimtari tregtare qe jane ne realizimin e qellimit te saj tregtar; Shoqeria mund te kryeje drejtperdrejt apo indirekt, brenda dispozitave ligjore, pjesemarrje ne shoqeri te tjera te zhvilloje cdo lloj aktiviteti qe lidhet dhe ne menyre indirekte me qellimet e shoqerise e qe vleresohen te dobishme per arritjen e tyre; Te importoje, eksportoje dhe tregtoje makineri dhe pajisje e produkte te ndryshme te te gjitha llojeve. Te ofroje dhe te kryeje sherbime e konsulenca ne fushen teknike dhe tregtare. Te organizoje kurse formimi dhe specializimi. Furnizimi me karburant per mjetet lundruese. Tregtimi me shumice dhe pakice i naftes bruto dhe nenprodukteve te saj. Studim Projektim në ndërtim, Mbikqyrje e kolaudim punimesh zbatimi në ndërtim
Emërtime të tjera Tregtare: GEGA OIL GROUP (ish "GENKLAUDIS" SH.A.)
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/06/2007
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 045 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 045 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Donike Gega; Flamur Makishti; Donald Pere
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1)Shkoder Berdice BELTOJE Ne ambientet e karburantit GEGA OIL, AA 179 LH, ATV Mercedes Benz, ngjyre blu

2)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne Ambientet e Karburantit GEGA OIL, ATV, Mercedes Benz, Ngjyra e Bardhe, Targe AA 019 ZE

3)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjia Vrrinë, Rruga Nacionale Durrës-Tiranë, në Ambientet e Karburantit GEGA OIL, ACERBI, Gjysëmrimorkio, ngjyra e bardhë me Targë ABR379

4)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL sh.a, Volvo, terheqes, AA 043 AJ, ngjyra e bardhe

5)Durres Durres DURRES Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL.sha, TERHEQES VOLVO, ATV AA 937 OT, ngjyre e bardhe.

6)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjia Vrrinë, Rruga Nacionale Durrës-Tiranë, në Ambientet e Karburantit GEGA OIL, MAN TGX18440, ngjyra e bardhë me Targë AA153XF

7)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, Ambientet e Karburantit GEGA OIL sha, ATV, Mercedes Benz, Ngjyra e Bardhe, Targe AA 419 ZE

8)Shkoder Berdice BELTOJE Ne ambientet e karburantit GEGA OIL, ADR 320, Gjysem Rimorkio Kassbohrer, ngjyre e verdhe

9)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL sh.a,Gjysem Rimorkio, OMT, AAR 046, ngjyra e bardhe

10)Shkoder Berdice BELTOJE Ne ambientet e karburantit GEGA OIL, AA 560 BX, Terheqes Mercedes Benz Actros, ngjyre e zeze

11)Shkoder Berdice BELTOJE ABR 695 RTV Wabco, ngjyre e bardhe

12)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durrës-Tiranë, në ambientet e karburantit GEGA OIL sh.a, SCANIA, ATV, AA 619 SM , ngjyra e bardhe

13)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjia Vrrinë, Rruga Nacionale Durrës-Tiranë, në Ambientet e Karburantit GEGA OIL, ACERBI, Gjysëmrimorkio, ngjyra Gri, me Targë AAR895

14)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjia Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane,ne Ambientet e Karburantit GEGA OIL. sha,ATV,SCANIA,Ngjyra e Bardhe me Targe AA 049 ZF

15)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL.sha, VOLVO, ATV AA 620 SM, ngjyre e bardhe

16)Durres Durres DURRES Porto Romano, Fshati Rinia, rruga Shën Pjetër, Terminali - Genklaudis sha, pasuria me numër 65/116, zonë kadastrale 3184

17)Durres RRASHBULL RRASHBULL Rrashbull; Lagjia Vrrinë Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne Ambientet e Karburantit GEGA OIL, MAN Koke Terheqese, ngjyra e kuqe me Targe AB 456 DY

18)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL sh.a, Mercedes Benz ATV AA 968 KB, ngjyra blu

19)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Dures-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL, Mercedes Benz, Ngjyra Blu, Targa AA604SR

20)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne Ambientet e Karburantit GEGA OIL ATV, Mercedes Benz, Ngjyra Bardhe, Targe AA 418 ZE

21)Shkoder Berdice BELTOJE Ne ambientet e karburantit GEGA OIL, AA 294 NC, ATV Mercedes Benz, ngjyre e verdhe

22)Durres Xhafzotaj PEJZE Depozita Gazi GLN me kapacitet 500 m3,aksi rrugor Plepa- Xhafzotaj, pasuria Nr77/54, Zk.2978.

23)Shkoder Berdice BELTOJE Ne ambientet e karburantit GEGA OIL, AA 257 LD, Terheqes Daimler Chrysler, ngjyre e zeze

24)Shkoder Berdice BELTOJE Ne ambientet e karburantit GEGA OIL, ACR 049, Gjysem Rimorkio, Geusens, ngjyre e bardhe

25)Durres Durres DURRES Lagjia Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL, ATOMEX, RTV, Ngjyra e Bardhe, Targe AGR867

26)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Tirane Durres, ne ambjentet e karburantit Gega Oil, Diamler Chrysler, ATV AA 160 OS, ngjyre e bardhe

27)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, rruga Nacionale Durres- Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL.sha, Mercedes Benz. ATV, AA 850 DG, ngjyre e bardhe

28)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL.sha, Gjysem Rimorkio, AER 898, ngjyra e bardhe

29)Shkoder Berdice BELTOJE AA 456 HK, Terheqes, Daimler Chrysler, ngjyre e kuqe

30)Durrës, Rrashbull, Lagjia Vrrinë, Rruga Nacionale Durrës - Tiranë, në Ambientet e Karburantit GEGA OIL, Daimler Chrysles, Sprinter, Ngjyra e Bardhë, me Targë AA853RS;

31)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL sh.a, MAN ATV AA 970 KB, ngjyre e bardhe

32)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane,ne Ambientet e Karburantit GEGA OIL .sha,ATV,Mercedes Benz,Ngjyra e Bardhe me Targe AA 420 ZE

33)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL sh.a, Mercedes Benz ATV AA 096 HH, ngjyra blu

34)Durres RRASHBULL RRASHBULL Automjet Mercedes Benz. Ngjyra e Verdhe, me targa AA627IC

35)Durres RRASHBULL RRASHBULL Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durres-Tirane, Ambientet e Karburantit GEGA OIL sha, Mercedes Benz, Ngjyra e Bardhe me Targe AA 417 ZE

36)Durres RRASHBULL RRASHBULL Rrashbull, lagjja Vrrine, rruga nacionale Durres-Tirane, ne ambientet e karburantit GEGA OIL. sha, Mercedes Benz, ATV AA 044 IT, ngjyre e bardhe

37) Durres; RRASHBULL; Lagjja Vrrine, Rruga Nacionale Durrës-Tiranë, në Ambientet e Karburantit GEGA OIL, NISSAN CVN NAVARA, ngjyra e Kuqe e Erret me Targë AB 408 GO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
XII.5 - Leje mjedisore
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
Çështje Ligjore: I. Me date 26.08.2014, sipas Urdhrit Nr.1288 Prot., Nr.672/4Regj., "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private Joana Konomi drejtuar QKR-se, u urdherua venia e mases se sekuestros konservative ne aksionet e dorezanesit shoqeria “GENKLAUDIS” sh.a me NIPT K76911001E, me perfaqesues Paulin Gega.

II. Me date 12.09.2014, sipasUrdhrit Nr.1349 Prot., Nr.672 Regj., "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Permbaruese Gjyqesore Private Joana Konomi drejtuar QKR-se, uurdherua heqja e mases se sekuestros konservative ne aksionet e dorezanesit shoqeria “GENKLAUDIS” sh.a me NIPT K76911001E, me perfaqesues Paulin Gega te vendosur me shkresen Nr.672/4 Regj., date 26.08.2014.

III. Me date 12.09.2014, sipas Urdhrit nr.672 regj. 1349 prot. lëshuar nga Studio Përmbarimore "Kreon", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në aksionet e palës "dorëzanësit, Shoqëria Genklaudis me NUIS (NIPT)-K76911001E".

IV. Me date 22.08.2016, sipas Urdhrit Nr.3175 Prot,protokolluar nga QKB me Nr.6582 datë 29.08.2016, lëshuar nga Shoqeria Përmbarimore Gjyqesore Private “E.G Bailiff’s Services” drejtuar QKB, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “GENKLAUDIS" SH.A. “, me NIPT K76911001E dhe administrator z.Paulin Gega per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Aktin Administrativ Vendim Gjobe Nr.1825 Prot, date 18.03.2015.

V. Me date 30.09.2016, sipas Urdhërit Nr.447/1 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqesore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k., u urdherua heqja e mases së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqeria “GENKLAUDIS" SH.A. “, me NIPT K76911001E dhe administrator z.Paulin Gega.

VI. Me date 30.09.2016, sipas Urdhrit Nr. 447 Prot., leshuar nga shoqeria permbarimore gjyqesore private "E.G Bailiff's Services" sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 8419 Prot. date 14.10.2016, per heqjen e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori, shoqeria "GENKLAUDIS" sh.a, identifikuar me NUIS (NIPT) K76911001E.

VII. Me date 20.04.2017, sipas Urdherit Nr.798/4 Regj., “Per Venien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet/kuotat qe zoteron debitori, shoqeria "GENKLAUDIS" SH.A. pajisur me NUIS (NIPT)- K76911001E. Aksionet e debitorit do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdher te dyte nga ana e Permbaruesit Gjyqesor.

VIII. Me date 25.04.2017, sipas Urdhrit Nr.798/4 Regj, "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Dionis Mekshaj, protokolluar nga QKB me Nr.6260 Prot, datë 27.04.2017, u urdherua heqja e sekuestros në QKB mbi aksionet që zotëron debitori, subjekti "GENKLAUDIS" sha me NIPT K76911001E.

IX. Me date 27.02.2020, sipas Urdhrit Nr.284/3 Prot, "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Najada Beqaraj, protokolluar nga QKB me Nr.3189 Prot, datë 02.03.2020, u urdherua venia menjëherë të masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria "Genklaudis" sha me NUIS (NIPT) K76911001E. Kreditor: Shoqeria Albtelecom Sha. Objekt: Kthim Shume.

X. Me date 03.03.2020, sipas Urdhrit nr. 291/3Prot., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Najada Beqaraj, protokolluar nga QKB me nr. 3384 Prot., date 05.03.2020, u u rdherua heqja menjëherë të masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria "Genklaudis" sha me NUIS (NIPT) K76911001E.

XI.Me date 18.01.2021, sipas Projekt Marreveshjes per Bashkim te Shoqerive me Perthithje, Shoqeria Perthithese "GENKLAUDIS sha" (K76911001E) aksioner dhe administrator Paulin Gega dhe Shoqeria e Perthithur "GEGA OIL" sha (L61322038Q) aksioner dhe administrator Klaudio Gega dhe Gene Gega. Shoqeria e perthithur "GEGA OIL" sha, do te kaloje te gjithe pasurine e saj tek shoqeria "GENKLAUDIS" sha.shoqeria perthithese do te gezoje te gjitha te drejtat dhe detyrimet tregetare qe shoqeria e perthithur kishte ne momentin e perthithjes.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia nr.1, Rruga Ali Demi, godina nr.110, pasuria me nr.8/745, zona kadastrale 8150

Adresa:
Berdice, Beltoje, Rruga Beltoje, Berdice e Madhe, rruga nacionale LezheShkoder, aksi rrugor Lezhe-Shkoder, pasuria me numer 78/9, zona kadastrale 1148.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 01.10.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Vendim i Aksionarit te Vetem per Zmadhim Kapitali date 09.04.2015
Raporti per Zmadhim Kapitali date 17.11.2017
Vendim i Aksionarit te Vetem per Zmadhim Kapitali date 21.09.2018
Raporti per Zmadhim Kapitali date 22.10.2019
Urdher per Venie Sekuestro date 27.02.2020
Statuti i Shoqerise Aksionere i Ndryshuar
Raporti per Zmadhim Kapitali date 11.11.2020
Projekt bashkimi me perthithje; Shoqeria Perthithese "GENKLAUDIS" sha dhe Shoqeria e Perthithur "GEGA OIL" sha
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 30.11.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007-2008
Pasqyrat Financiare 2009-2010
Pasqyrat Financiare 2011-2012
Pasqyrat Financniare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet Shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësiTransaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 174 500 893,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 179 818 589,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 166 519 667,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 148 263 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 147 436 005,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 133 866 024,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -189 495 281,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 96 229 884,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 150 525 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 120 561 388,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 111 321 056,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 116 691 036,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 94 299 816,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 24 504 995,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 3 219 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 696 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:44 284 978 829,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:36 084 558 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:22 124 250 385,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:25 283 651 764,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:22 878 299 186,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:20 725 093 418,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:15 963 116 792,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:17 923 706 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 18 459 927 144,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 12 680 248 100,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 11 988 316 456,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 12 800 271 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 7 831 851 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 858 078 928,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 635 984 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 71 217 154,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Baja / A.Lala