Skip to content

A V E CONSULTING
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-09-08 08:52:17
JSON

NIPT: K81321002M
Administrator: Arben Dervishaj
Objekti i Veprimtarisë: Për punime dhe për vlerësim, projektim, mbikqyrje, kolaudim, për aktivitetet e poshtë shënuara. Ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile dhe industriale, veshjeve të fasadave, rrugëve, autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro hekurudhore me kavo dhe pista aeroportuale, punime nëntokësore, urë e vepra arti, diga dhe tunele hodroteknike, ujësjellsa, gazsjellsa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike, ndërtime për nën/stacione, kabinat e transformatoreve, linja TN të mesem dhe shpërndarjen e energjisë, punime të inxhinierisë së mjedisit, hartimi i vlerësimit të ndikimit në mjedis, punime për prishjen e ndërtimeve, impianteve hidrosanitare, kuzhina, lavanderi, mirëmbajtja e tyre. Impiante ngritëse dhe transportues (ashensore, shkallë lëvizëse, transportues), punime rifiniture të muratures dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifinitura te natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikes ndriçuese të trafikut, sinjalistike jo ndriçuese, barriera dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton armë, struktura metalike dhe druri, punime strukturore speciale, shtresa dhe mbistruktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit, impiante dhe linja telefonie, rrjete kabllore me fibra optike për telekomunikacion, impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radio telefoni, TV etj. pastrimi i ujrave detarë, liqenore dhe lumore, ndërtim i impianteve të ujit të pijshem dhe të pastrimit të tij, ndërtim i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike, sistemet kundra zhurmes për infrastrukturë, shpime gjeologjike-inxhinierike, puse e shpime për ujë, vlerësim i pasurive të paluajtshme dhe konsulencë në tregun e shit-blerjeve të pronave. Aktivitet në fushën e tregtisë, tregtimi me shumicë dhe pakicë i artikujve të ndryshëm industriale, materiale të ndërtimit, artikuj të përzier, artikuj ushqimorë, elektrike dhe elektroshtëpiake, artikujve informatike dhe të telekomunikacionit, pajisje zyrash, import - eksporti i tyre. Rinkonstruksione dhe perforcime te objekteve monument kulture dhe objekteve te rendesive te vecanta.
Emërtime të tjera Tregtare: A V E CONSULTING
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.09.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Tish Daija, pallati 7, ap.28 ( Kompleksi Kika i Ri)

Faqja Web:
http://aveconsulting.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.09.2021
Vendim i asamblese se pergjithshme (2018)
Kontrate shitje kuotash 17.09.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 21.04.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 68 314 385,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 17 815 602,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 038 221,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 25 669 788,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 108 648,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 41 504 111,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 110 915,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 239 762,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 464 995,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:129 116 256,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:60 386 830,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:78 922 637,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:67 441 697,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:44 615 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:134 000 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 923 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 6 591 634,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 841 978,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala