Skip to content

A.L-ASFALT (Ish AV CONSTRUCTION)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-02 13:03:20
JSON

NIPT: K81511508A
Administrator: Astrit Varaku, Luan Mema
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e objekteve civile, turistike, shëndetësore, shoqërore, kulturore, tregtare, sportive, industriale, veshje fasada, vepra kullimi dhe infrastrukture, shërbime komunale, rrugë, ura, punime bonifikimi, etj. Projektimi i objekteve të sipërcituara, asistencë, mbikqyrje dhe ekspertizë teknike. Nxjerrjen, përpunimin e prodhim të gurit, materialeve inerte në përgjithësi. Prodhimin e elementëve të betonit, betonarme të zakonshme e prodhimin e materialeve të ndërtimit në përgjithësi. Tregtimi i materialeve të ndërtimit të tullave e tjegullave, bojrave, materialeve hidraulike dhe termike, pllakave, tubave, etj.. Prodhim Asfalto-Beton. Importeksport dhe tregtimi me shumicë e pakicë i makinerive, artikujve industrial e të ndërtimit. Çelja dhe ndërtimi i strukturave të tilla si supermaketeve, bar, restorant, hoteleri, ofiçinë, lavazh, servis automjetesh, etj. Prodhim dhe tregtim apo importim dhe eksportim të duraluminit lëndë e parë dhe lëndë e papërpunuar si dyer, dritare, vetrata, grila dhe aksesorët e tyre, etj. Për projektim: Projektim peisazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbërta, lulishte e parqe. Për zbatim: Punime në sipërfaqet e gjelbërta, parqe-pyll, parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimin e dekorit në mjedise urbane. Për kolaudim shërbimi: Punime në sipërfaqet e gjelbërta urbane, parqe-pyll, parqe, punime shërbimi-pastrimi i ambjenteve urbane, punime në varrezat publike dhe të dëshmorëve, zhvillimit të dekorit urban. Import-Eksport të produkteve ushqimore, blegtorale dhe të shitjes me shumicë e pakicë të këtyre produkteve. Prodhimi i produkteve abrazive dhe produkteve të tjera minerale jo metalike. Prodhim dhe përpunimi i inerteve dhe rikuperimi i mbetjeve inerte. Shërbimi për mirëmbajtjen e infrastrukturës së inxhinierisë civile. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale. Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtimi i impiantëve për prodhimin e energjisë elektrike. Ndërtime për N/stacione, kabina e transformator linja e TN e të mesëm, dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidrosanitare, kuzhina , lavanteri, mirëmbajtje e tyre. Impiante ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues). Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jondriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, TV, etj. Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike. Sistemet kundra zhurmës për infrastrukturë. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Prodhim mobiljesh për zyra dhe shkolla. Punime ndriçimi rrugor. Tregtim furnizim mobilje,pajisje guzhine dhe panele fotovoltaike.
Emërtime të tjera Tregtare: AV CONSTRUCTION SH.P.K
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/03/2008
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 350 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Durres, Xhafzotaj, Mjeti tip Kamion Iveco, me targe AA 453 PL

2. Durres, Xhafzotaj, Mjet tip kamion Volvo, me targë AA 064 HU

3. Durres Xhafzotaj, Kamion Terheqes Man AA885A

4. Durres, Xhafzotaj, Kamion Man AA096DK

5. Durres, Xhafzotaj, Mjet tip Kamion VOLVO, me targe AA204KT

6. Durres, Xhafzotaj, Mjet Tip Kamion, Volvo, me targë AA 684 NH

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: Më datë 17.01.2013, me anë të urdhërit Nr 161 Regj Nr 161/8 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "JUS", u vendos sekuestro mbi kuotat dhe të drejtat që rjedhin nga zotërimi i tyre për ortakun Z. Astrit Varaku, për shkak të detyrimeve të papaguara ndaj CEZ Shpërndarje.

Më datë 20.02.2015, me anë të urdhërit nr. 161/47 Prot., dhe nr. 161 Regj., lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese 11 Gjyqësore “JUS” shpk, u vendos heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur në zbatim të shkresës Nr. 161 Regj., Nr 161/8 Prot., datë 17.01.2013, në emër të debitorit Z. Astrit Varaku.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Xhafzotaj SALLMONE Rruga Hoxheve, Zona kadastrale 3852, Nr pasurie 19/36

Adresa:
Shijak, Mirëmbajtje me performancë Katër Rrugët-Pjezë, Xhaftzotaj-Fllakë-Katund i Ri, Katër Rrugët-Shijak, Shijak-Maminas, Shijak-Gjepalaj

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.06.2022
Akti I themelimit 2008
Raporti I ekspertit per zmadhimin e kapitalit 18.06.2010
Urdher per venien e sekuestros 17.01.2013
Kontrate shitblerje kuotash 30.09.2010
Vendimi I asamblese per ndryshimin e emrit te shoqerise 03.03.2011
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 30.06.2015
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 27.07.2017
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 30.06.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 144 622 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 663 694,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 956 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 718 345,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 71 398 864,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 221 499 285,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 40 861 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 35 619 935,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 21 184 929,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 960 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:612 634 329,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:171 261 965,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:295 778 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:278 882 731,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:488 152 551,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:609 958 044,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:350 443 474,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 357 220 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 272 279 747,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 217 165 318,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja