Skip to content

A. S. K. OIL (ish GLEAND-OIL) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-24 13:45:14
JSON

NIPT: K82109004K
Administrator: Jorgo Mano
Objekti i Veprimtarisë: Import-Eksport dhe tregtim me shumicë i naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: A. S. K. OIL (ish GLEAND-OIL)
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 02/09/2008
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: Bushtrica Energy 2009, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02.11.2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K98505601E, me adrese Elbasan, Librazhd, Lagjja 1, pallati 7, shkalla 1, me administrator Ilmi Loshi dhe Sofia Mano. Ortaket e shoqerise jane : shoqeria LOSHI BL me 22.5% te kapitalit; shoqeria A. S. K. OIL me 39.5% te kapitalit dhe shoqeria LNK me 39% te kapitalit. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 31.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Anisa Kume, Vasilika Kume, Xhezmi Kadi
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 05.07.2011, sipas urdherit nr.5796 Prot, nr.283-11 Regj, " Per Venien e Sekuestros Konservative",e leshuar nga Shoqeria “Sherbimi Permbarimor ZIG" shpk drejtuar QKR, u urdherua :
1.Vendosjea e mases se sekuestros konservative ne aktivet e shoqerise “Ineva” shpk, NIPT K02009002G dhe shoqerise “Jollanda-2008” shpk me NIPT K81621024F si dhe ne aktivet qe zoterojne ne shoqerite e tjera te regjistruara prane jush z Xhezmi Safet Kadi,dtl.16.08.1959,znj.Jollanda Nako Kadi, dtl.15.01.1969 dhe z.Alfred Niazi Rumani dtl.19.10.1959.
2. Aktivet e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte nga ana e jone.

II. Me date 15.03.2012, sipas Kerkeses per perjashtimin e sendit nga sekuestro nr 06280, te Shoqerise Permbarimore ZIG. Depozitimi i Vendimit Nr.283-11 Regj, Nr.06279 Prot date 15.03.2012 "Per perjashtimin e Sendit nga Sekuestro" e leshuar nga Shoqeria “Sherbimi Permbarimor Zig” shpk drejtuar QKR, u vendos :
1. Perjashtimin nga sekuestrimi dhe nga procedura vijuese permbarimore te aksioneve te shoqerise"A.S.K.OIL" sha, te sekuestruara per ekzekutimin e Urdherit te ekzekutimit Vendimi nr.2002 Akti date 29.06.2010 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.
2.Perjashtimi nga sekuestro shtrihet mbi te gjitha aktivet ne zoterim te Jorgo Mano, qe figurojne te regjistruara prane Qendres Kombetare te Regjistrimit.

III. Me date 26.07.2017, me vendim te aksionereve, u vendos Pushimi i Përkohshëm i aktivitetit. Statusi i Shoqerise behet "Aktiv" ne "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kamez, Valias, Fshati Valias i Ri, Godine 2 Kateshe, nr.6

Adresa:
Shkoder, Rrape, Fshati Rrape,komuna Rrape,prane kompleksit te depozitave te shtetit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 31.05.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Aksioneve date 11.03.2009
Statuti i Shoqerise
Kontrate e Shitjes se Aksioneve date 20.02.2010
Kontrate e Shitjes se Aksioneve date 29.03.2011
Kontrate e Shitjes se Aksioneve date 18.05.2011
Urdher per Venie Sekuestro date 05.07.2011
Kontrate e Shitjes se Aksioneve date 31.05.2011
Kontrate per Premtim Shitje Kuotash, date 20.09.2012
Kontrate e Shitjes se Aksioneve me Kusht date 06.02.2012
Vertetim date 10.04.2017
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 24.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012-2013
Pasqyrat Financiare 2014
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Baja/L.Kanani