Skip to content

ALKO-IMPEX General Construcion Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-05 10:30:02
JSON

NIPT: K91326028I
Administrator: Enkelejda Çeli; Arbër Abazi
Objekti i Veprimtarisë: 2670-Thyerja e gurit dhënja e formës dhe finicioni; 4521- Ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët; 4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve të kulmeve; 4523-Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive; 4525-Punime të tjera të specializuara të ndërtimit, vendosja e instalimeve të kanalizimit fekal dhe atmosferik; 4531-Vendosja e instalimeve elektrike; 4532- Vendosja e izolatorëve etj. Grumbullim, pastrim, përpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, përpunim dhe shitje skrapi të ndryshme. Pastrimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme dhe sistemim-gjelbërim. Menaxhimi, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve të ndryshme. Shërbime lavanderie dhe dizinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjesëve motorike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve të ndryshme. Mirëmbajtje rutine dimërore rrugësh. Tregtim i pajisjeve, mallrave te ndryshme higjeno sanitare. “Trajtimi i qeneve endacake”, si dhe cdo lloj veprimtarie tjetër të lejuar nga legjislacioni shqiptar." Studim, kerkimin, zbulimin shfrytezimin dhe perpunimin e mineraleve metalore dhe ndertimore. Tregetimin e tyre ne import-eksport, me pakice e shumice, si dhe me ruajtjen, magazinimin dhe transportimin dhe perdorimin civil te lendes plasese ne siperfaqen e nentokes. Pjesmarrje ne ankande e tendera, procedura konkurruese.
Emërtime të tjera Tregtare: ALKO-IMPEX General Construcion
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 24/12/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosove
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: ALKO - IMPEX -General Construction SH.P.K., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e regjistruar ne daten 11/02/2004 dhe qe funksionon sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër biznesi 70086447, me adresë në Kosovë, Prishtinë, Ndue Përlleshi (Kompleksi Alko -Impex). Ortak i vetem Imer Ademi. Sipas te dhenave te Agjensisë se Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, datë 02.05.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 23.03.2021, terhequr nga QKB date 02.05.2023, Pronaret perfitues te subjektit ALKO-IMPEX General Construcion zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Imer Ademi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1957, pronar perfitues per 100% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme ALKO - IMPEX -General Construction SH.P.K., ndersa shoqeria ALKO - IMPEX -General Construction SH.P.K. partneritet tek ALKO-IMPEX General Construcion Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 02.09.2004.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. KUKUR HYDRO ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.08.2017 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L72024013M, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 9, rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, pallati 53, me administrator Arbër Abazi. ALKO-IMPEX General Construcion zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023

II. ECO CLEANING, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 30/05/2018 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L81811019S, me adresë në Tiranë, Njesia Administrative Nr.9, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, Pallati Nr.53, me administrator Taulant Godroli. ALKO-IMPEX General Construcion zoteron 95% te kapitalit te kesaj shoqerie. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Femër; Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.11.2016, me anë të urdhërit Nr.1943/13 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "KODRA BAILIFF SERVICE", është vendosur masa e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërise “ALEKO IMPEX General Construction" shpk, me qëllim likujdimin e faturës ndaj kreditorit, shoqërisë “Fit-Mek Oil” sh.a.

II. Më datë 17.11.2016, me anët të urdhërit Nr.1943/21 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE", është hequr sekuestro konservative, mbi kuotat e shoqërisë "ALIKO IMPEX Construction" Shpk, pas kërkesës së palës kreditore “Fit-Mek Oil” sh.a, të datës 17.11.2016, për pezullimin e proçedurave përmbarimore.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 195.227 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 28.04.2023 (111.12)

Ish adresa dytesore(Nipte Sekondare):
1.Shkoder, Lagjja Skënderbeg, Rruga Qerqiz Topulli, Kati 2
2.Tirane, Zall Herr; Zall Herr; Zona minerare Nr.121/9, Objekti "Zall Her", Njesia Administrative Zall-Herr
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati i 8, pranë stacionit të trenit.

Adresa:
1.Diber Peshkopi, Loti XII -Mirembajtje Rutinë me Performancë rruga Kuben – Vasie 34.7 km
2.Diber Peshkopi, Loti XIII Mirëmbajtje rutinë me performancë rruga "Peshkopi (K/Rr.Tomin)- D-Kuben 2.2 km
3.Diber, Peshkopi, Mirembajtje rutine dhe dimerore e rrugeve Njesia Administrative ne Bashkine Diber
4.Tirane, Kavaje Golem “Sherbimi I pastrimit te Njësisë Administrative Golem"
5.Tirane, Vore Sherbimi i pastrimit dhe largimit te mbeturinave

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.03.2022
Certifikate regjistrimi Alko-Impex General Construction shpk
Vendimi per hapjen e deges ne Shqiperi
Urdher per vendosjen e sekuestros (2016)
Urdher per heqjen e sekuestros (2016)
Te dhenat per shoqerine ALKO - IMPEX -General Construction sipas ARBK, date 12.03.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Te dhenat per shoqerine ALKO - IMPEX -General Construction sipas ARBK, date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.08.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 05.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet shpjeguese te PF 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 4 645 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 14 158 155,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 22 494 490,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 141 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 434 576,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 905 577,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 660 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 436 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 639 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 027 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 706 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:707 558 496,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:570 957 692,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:573 754 400,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:700 582 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:667 413 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:549 511 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:662 878 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:308 529 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 143 285 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 80 015 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 92 032 119,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani