Skip to content

LA STRADA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-06-03 14:54:46
JSON

NIPT: K91511005Q
Administrator: Vasil Mero
Objekti i Veprimtarisë: Operimi ne fushen e administrimit te tabelave dhe paneleve te reklamave ku do te shfaqen dhe reklamohen posterat e mallrave dhe produkteve te klienteve te tij si dhe te lidhe kontrata me te tretet dhe organet vendore me marrjen me qira te tabelave dhe marrjen e lejeve perkatese per vendosjen e tyre. Perdorimi efektiv te mas-medias dhe pregatitja e fushatave publicitare duke shperndare ne shtyp, televizion etj. Pregatitja dhe printimi per llogari te klienteve i posterave me permasa te ndryshme.Shit-blerje sende te luajtshme dhe te paluajtshme, sherbime reklamimi, sherbime agjencie, sherbime komisioni, shitje produktesh te ndryshme pa ndonje kufizim. . Tregtia me shumice dhe pakice, brenda dhe jashte vendit e mallrave te ndryshme, pa ndonje kufizim, produkte industriale te tilla si, por pa u kufizuar ne, pjese kembimi, materiale elektrike, elektroshtepiake, pajisje elektronike te cdo lloji, perfshire telefonat celulare, aksesoret e tyre, kartat rimbushese, pajisje te industrise se telekomunikacioneve, pajisje te industrise se spitaleve, pajisje per bare dhe restorante, hoteleri, hidrosanitare, materiale ndertimi, konfeksione, kepuce, veshmbathje, artikuj sportive, mobilje, stofra dhe pelhura, lende e pare, produkte gjysem te perpunuara dhe te perpunuara plotesisht, materiale ndertimi, preparate te ndryshme, etj. Shoqeria mund te hyje ne marredhenie financiare me te trete, te bleje dhe shese pasuri te luajtshme dhe te paluajtshme te cdo lloji. Shoqeria mund te kryeje cdo aktivitet te ligjshem ne Republiken e Shqiperise apo te lejuar nga ligji i vendit te selise, ne rastin e degeve dhe zyrave te perfaqesimit, jashte territorrit te Republikes se Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: LA STRADA
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03/03/2009
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 79 185 147,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: "INTER MEDIA GROUP", shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 17/02/2016 me NUIS L61429018R me seli qendrore ne Tirane Farke LUNDER Rruga e Rezevat e Shtetit, Lunder 1, Zona Kadastrale 2529, Pasuria Nr. 590/1/14 dhe me administrator Theodhoro Çami. Ortakët e shoqërisë janë Theodhoro Çami 33% dhe Vasil Mero 67%. (Sipas te dhenave te QKB deri me date 03.06.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 21.09.2022 terhequr nga QKB date 03.06.2023, Pronaret perfitues te subjektit “LA STRADA”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, janë:

Theodhoro Çami, shtetas shqiptar, i datelindjes 1981, pronar perfitues per 33% te kapitalit, pasi zotëron 33% të kapitalit të shoqërisë “INTER MEDIA GROUP” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “LA STRADA”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.09.2022.

Vasil Mero, shtetas shqiptar, i datelindjes 1951, pronar perfitues per 67% te kapitalit, pasi zotëron 67% të kapitalit të shoqërisë “INTER MEDIA GROUP” shpk, dhe kjo e fundit zotëron 100% të kapitalit të shoqërisë “M02303008M”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 15.09.2022.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Farke LUNDER Rruga “Rezervat e Shtetit”, Lundër 1, Zona Kadastrale Nr. 2529, Nr. i Pasurisë 590/1/4, Volumi 6, Faqe 106.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 03.06.2023
Akt themelimi i Shoqerise
Kontratë Shitblerje Aksionesh datë 23.07.2010
Kontratë për Shitblerje Kuotash datë 11.10.2018
Kontratë për Shitje Kuotash datë 06.08.2021
Kontratë Shitje Kuotash datë 07.04.2022
Kontratë Shitje Kuotash datë 07.04.2022
Vendim i Asamblesë së Ortakut të Vetëm, Zmadhim Kapitali datë 30.06.2012
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 03.06.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 34 196 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 34 196 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 50 029 948,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 18 350 160,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 14 913 954,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 902 907,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 696 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 453 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 14 945 889,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 18 730 039,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 15 664 664,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 58 031 943,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 17 003 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:71 110 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:71 110 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:63 273 275,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:38 284 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:37 000 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 500 001,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 31 863 131,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 35 171 135,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 48 044 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 115 270 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 175 101 439,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 72 463 917,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli