Skip to content

ALKO IMPEX CONSTRUCTION (Ish KLEDOR ALBANIA-09)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-03-11 14:44:08
JSON

NIPT: K91628013D
Administrator: Arbër Abazi, Ada Fyshku
Objekti i Veprimtarisë: Thyerja e gurit, dhenja e formes dhe finicioni. Ndertimi i autostradave dhe i rrugeve te tjera dytesore, daljet e aeroporteve e fusha sporti. Ndertimi i objekteve me stacione pompimi, ujesjellesa e kanalizime. Ndertimi dhe ngritja e ndertesave arkitekturore dhe veprave te artit, prishja dhe zberthimi i objekteve, punime ne terren. Vendosja e dyshemeve, montimi i cative te ndertimeve, punime zdrukthtarie dhe duralumini dhe izolimet e mureve, import eksport i mallrave te ndryshme, etj. Shfrytezim dhe perpunim mineralesh te ndryshme, hapje dhe shfrytezim karriere lumore dhe malore, prodhim inertesh. Ndertime civile dhe industriale etj. Ndertimi i autostradave, rrugeve, aeroporteve dhe objekteve sportive. Zhvillimi dhe ndertimi ne sektorin e energjise, projektim, ndertim, financim, shfrytezim i veprave te ndryshme ne fushen e prodhim te energjise elektrike nepermjet veprave te ndryshme si hec, impianteve fotovoltaike, turbinave eolike etj, dhe te çdo lloj ndertimi ne sektorin e energjetikes. Punime te tjera te specializuara te ndertimit, vendosja e instalimeve te kanalizimit te ndryshem; Punime elektrike; Punime hidroteknike, punime gjeodezike, punime vegjeologjike, punime dhe vleresime te ndikimit ne mjedis. Grumbullim, pastrim i mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi. Pastrimin e ambjenteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim-gjelberim. Sherbime lavanderie dhe dezinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjeseve motorrike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve te ndryshme. Mirembajtje rutime dimerore rrugesh. Prodhim, mirembajtje, riparim kazan mbeturinash, lavazh mjetesh per vete dhe te trete. Grumbullim dhe transportim i ujerave dhe llumrave nga pastrimi i gropave septike.
Emërtime të tjera Tregtare: ALKO IMPEX CONSTRUCTION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.04.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 M/1 F
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Me date 27.11.2012, me vendim te perfaqesuesit te shoqerise Z. Tabir Hysa, u pezullua aktiviteti i shoqerise. Statusi kaloi nga “Aktiv” ne “Pezulluar”.

II. Me date 24.10.2016, me ane te Urdhrit Nr.1943/8 0849-16 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.8793 Prot, date 25.10.2016, leshuar nga "Kodra Bailiff Service " sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aksionet, kuotat e subjektit ALKO IMPEX CONSTRUCTION sh.p.k me Nipt K91628013D, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetersimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do te qendroje i bllokuar deri ne nje urdher te dyte.

III. Me date 02.11.2016, me ane te urdhrit Nr. 1943/11-0849-16 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 9253 Prot, date: 03.11.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “Kodra Bailiff Service”shpk, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aktivin e shoqerise “ ALKO IMPEC Construction”shpk, me Nuis K91628013D.

IV. Me date 14.08.2018, me vendim te ortakut te vetem, u ndryshua statusi i shoqerise duke kaluar nga pasiv ne aktiv.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr. 9, Rruga "Asim Vokshi", Alb building 2t, kati i 2

Adresa:
1) Tirane, Kavaje, Zona kadastrale nr.8551, pasuria me numer 12/5
2) Tirane, Berxulle, zona kadastrale 1167. nr pasurie 1032/1,Berxulle

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.03.2021
Akti i themelimi
Kontrate per shitje kuotash 09.12.2013
Vendimi per pezullimin e aktivitetit 27.11.2012
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 7 203 212,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 141 159,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 226 528,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -1 358 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -2 084 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:354 871 649,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:27 525 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 314 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 508 166,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 338 152,00
Punuar Nga : A.Lala