Skip to content

GJEOKONSULT & CO
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-27 11:19:23
JSON

NIPT: K91810005U
Administrator: Xhevahir Mustafa; Ferdinant Kurteshi
Objekti i Veprimtarisë: Mbikqyrje dhe kolaudim punimesh zbatimi. Punime dheu, tarracime, prodhim elementësh të parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, ndërtime civile, industriale, turistike, ndërtim rruge, fusha aviacioni, veshje me asfaltobeton të rrugëve, ndërtim veprash arti, ndërtim ujësjellësash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj. Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Imp-eksport, tregti të mallrave të ndryshme etj. Veprimtari financiare të transferimit të parave në emër dhe për llogari të Subjektit Financiar - Jobankë. Veprimtari të Agjentit Komisioner. Në fushën e Projektimit të ndërtimit. Prova laboratorike në strukturën ndërtimore. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulencë Juridike, import-eksport mineralesh. Auditim në financë dhe auditim në ndërtim. Hartim i raportit të vlerësimit të ndikimit në mjedis, auditim mjedisor, hartim i ekspertizave për probleme mjedisore. Ekspert privat zjarrfikës. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullues të përgjithshëm për qendra të banuara dhe qytete. Për Shërbime Espertize dhe/ose Profesionale lidhur me Burimet Energjitike. Import, eksport, shitje dhe blerje automjetesh për mallra dhe pasagjerë. Vleresim i pasurive te paluajtshme. Projektime dhe Studime Urbanistike. Projektime e ndertime civile, industrial turistike, bujqesore.Studime ambjentale, projektime interieresh, projektim peisazhi e sistemimi.Studime e projektime hidrogjeologjike, projektime rruge, ura, porte turistike, te inxhinierise elektrike, inxhinierise hidro-mekanike, projektime konstruktive restaurime si dhe konsulenca per temat e mesiperme.Studime urbanistike te te gjitha niveleve; planifikim urban, projektim arkitektonik, projektim strukturash beton arme, metalike, projektim autostrada heliporte dhe aeroporte.Projektim linjash dhe sistemesh te prodhimit dhe shperndarjes se energjise elektrike, ujesjelles kanalizime, vepra ujitje, kullimi impiante vaditese, diga dampa; projektim vepra naftesjelles, gazsjelles etj.Projektim fotogrametik, hartografik, topografik, konsulenca tekniko ekonomike sipas kategorive dhe nenkategorive te licensave profesionale dhe cdo lloj studimi dhe projektimi qe nuk permendet me siper.Menaxhim dhe koordinim I projekteve te ndryshme, konsulenca te ndryshme ne lidhje me sherbimet e mesiperme. Dhenie me qera te automjeteve. Tregtimin e pasurive te patundeshme (Real Estate). Import Export automjetesh dhe mjetesh me tonazh te rende. Transport per qellime te vete ose per pale te treat te autoveturave dhe makinerive me tonazh te rende si mjete me zinxhire, betoniere etj. Auditim energjie. Sherbime batimetrike. Tregtim mallrash te paisjeve elektronike dhe informatike. Te ofroje sherbimet te teknologjise se informacionit (IT) si dhe i kosulences ne fushat perkatese ne sektorin e telekomunikacionit duke kryer cdo lloj veprimtarie nepermjet telefonit per llogari te vet apo te te treteve me seli ne Shqiperi apo ne vend tjeter qe ka lidhje me Republiken e Shqiperise duke respektuar ligjin ne fuqi.Te kryeje aktivitete nepermjet telefonit te cdo lloji per llogari te vet apo te treteve, telemarketing, sekretari telefonike, shitje nepermjet telefonit, seondazhe, mesazhe promocionale dhe cdo lloj tjeter aktiviteti te lidhur me te pa kufizim. Shoqeria do te kryeje veprimtari edhe ne fushen e ofrimit te sherbimeve te ndryshme online. Ne fushen publicitare do te ofroje sherbime te reklamimit te produkteve dhe sherbimeve nga individe apo shoqeri tregtare. Sherbime ne fushen e komunikimeve elektronike, dixhitale, grafike, te medias etj. Te bleje e te shese ose te jape me qira ne perdorim, ne uzufrukt ose ne perdirm pasuri te lujtshme e te palujtshme te rregjistruar ne rregjistrat publike. Shoqeria mund te kryje gjithashtu te gjitha operacionet tregtare mbi pasuri te lujtshme apo te palujtshme qe do te vleresohen te nevojshme ose te dobishme per realizimin e objektit te shoqerise si dhe do te bleje kuota kapitali aksionar/ortakeve te shoqerive te tjera qe kane objekt te ngjashem dhe jo vetem. Shoqeria mund te marre pjese me cilesine e ortakut apo aksionerit ne shoqeri te tjera tregtare me objekt veprimtarie te njejte apo te ndryshem nga i saj. Furnizim i cdo lloji sherbimi informatik, perfshire ketu te gjitha llojet e specializimit, ne varesi te reparteve perkatese si: veprimtari koordinimi informatik. informacioni dhe telekomunikacini qe synon permiresimin e prodhimtarise dhe aftesise se ndermarrjeve; ofrim i cdo sherbimi ne fushen e informatikes dhe telematikes , pakufizime apo perjashtimi te lloj IT, ne sektoret e informacionit dhe te komunikimit, te shkences , te tregtise, te publicitetit, te te gjitha aspektet e tyre, si ne favor te enteve publike ashtu dhe private, si brenda dhe jashte vendit , ne Itali, Kosove, e sipas vendimit nr. 46 me date 20.10.2022. Projektim, ndertim, instalim dhe mirembajtje e njesive te prodhimit te energjise elektrike, parqeve eolike dhe foto voltaike,pajisjeve dhe sistemeve elektronike, elektrike, mekanike etj; Prodhim te energjise elektrike nga burime te rinovueshme si burime ujore, parqe eolike dhe energjia diellore; Tregtimi i energjse elektrike sipas kerkesave te tregut dhe rregullave ne fuqi; Sherbime konsulence te biznesit dhe menaxhimit.; Sherbime te vleresimit te aseteve e te biznesit.
Emërtime të tjera Tregtare: GJEOKONSULT & CO
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 10/06/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 29 920 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Kashar, Automjeti tip "IVECO KARROTREC" me targë AA 190 IK
2) Tiranë, Kashar, Kamion Mercedes Benz i bardhë me targë: AA 754 ML
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
Leje perdorimi burimi ujor hidroenergji Baseni Mat -
Ndryshime
Shënime: Ferdinant Kurteshi
a)Nuk ka te drejte te perfaqesoj shoqerine ne asnje prej Bankave te çfaredo niveli qofshin ato.
b) Nuk ka te drejte te nenshkruaje apo lidhe marreveshje verbale apo te shkruara, te cfaredo lloji te cilat lidhen me administrimin e pasurive te luajtshme apo te paluajtshme qe ndodhen ne emrin e shoqerise si brenda edhe jashte vendit.
c)Nuk ka te drejte te lidhe asnje lloj marreveshje financimi, huaje, sherbimesh, punimesh, shitblerje, qiraje, etj, me pale te treta, apo te realizoje pagesa karshi paleve apo te mbledhe pagesa prej tyre.
d) Nuk ka te drejte te perfaqesoje Shoqerine prane A.SH.K dhe të kryeje veprime në lidhje me pasuritë e paluajtshme që Shoqeria Gjeokonsult & Co sh.p.k qe ka ne pronesi apo bashkepronesi.
e) Nuk ka te drejte të kryeje i vetem pa miratimin e Administratorit te pare Z. Xhevahir Mustafa, veprime ne emer dhe per llogari te Shoqerise, prane Institucioneve Shteterore dhe Publike.
f)Nuk ka te drejte te emeroje dhe autorizoje pale te treta, per ndjekjen dhe zgjidhjen e problemeve pasurore ose jopasurore qe Shoqeria Gjeokonsult & Co sh.p.k qe mund te kete ne te ardhmen.
g)Nuk ka te drejte te caktoje çmime si dhe te vjele te hollat qe rrjedhin nga kontratat e ndryshme qe shoqeria ka lidhur me persona fizik dhe juridik te ndryshem.

Shtimin e disa kopetencave te administratorit te ri Z. Ferdinant Kurteshi do te kete te drejta dhe kompetenca te plota per:
a) realizimin e studimeve, hartimin dhe nenshkrimin e raporteve tevleresimit te ndikimit ne mjedis
b) kryerjen e auditimit mjedisor te projekteve qe ndjek Shoqeria, per hartimin e ekspertizave per probleme mjedisore
c) ekpertize per te vleresuar raportet e vleresimit te ndikimit ne mjedis ose rezultatet e auditimit.
d) Kufizimet e percaktuara nga vendimi i me parshem mbeten te pa ndryshuara
e) Ky vendim do të hyje ne fuqi menjeherë.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Administrative Nr. 05, Rruga Sami Frasheri, Pallati Nr. 45, Shkalla 01, Kati i pare, Zona Kadastrale 8270, Pasuria Nr. 4/146-N9

Adresa:
Vlore Himare Zone e Plazhit me kode Parcele HI-297, Perivol, Himare, 9405

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.04.2021
Akti i themelimit
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 21.12.2009
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Kontrate Dhurimi Kuotash date 21.02.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 19 289 012,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 30 115 905,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 38 778 678,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 29 927 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 24 125 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 51 521 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 52 825 820,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 21 436 836,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 13 890 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 10 196 659,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 579 305,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 19 543 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:202 959 495,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:236 190 758,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:216 858 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:126 935 217,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:191 928 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:344 071 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:327 647 305,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:138 468 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 89 687 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 77 881 691,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 47 321 870,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 71 721 408,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli