Skip to content

CABLE ALBANIA ELBASAN NORTH
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 10:17:41
JSON

NIPT: K92703206E
Administrator: Andrea Asllani; Agim Qenani (Likuidues)
Objekti i Veprimtarisë: Transmetim i programeve radiotelevizive ne kabell.
Emërtime të tjera Tregtare: CABLE ALBANIA ELBASAN NORTH
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/02/2009
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S me seli qendrore ne Tirane, Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4 dhe administrator & ortak i vetem Engjëllush Mane. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.08.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Shoqëri në Likuidim e Sipër
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 29.05.2014, me ane te Vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, Nr. 7272 Regj. Them, date: 13.01.2013; Nr. 1422 Vendimi, date: 03.02.2014, u vendos pranimi i kerkese - padise. Prishja e shoqerise tregtare "CABLE ALBANIA ELBASAN NORTH”. Statusi i Shoqerise kalon nga "Aktiv" ne "Shoqeri ne Likuidim e Siper"

II. Me date 24.10.2014, me ane te Urdhrit Nr.145-14 Regj., Nr.25310 Prot., lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat qe shoqeria "Cable Group" sh.p.k., me NUIS (NIPT) K91423001S zoteron ne shoqerine Cable Albania Tirane me NUIS (NIPT) K91503007P, shoqerine Cable Albania Gjirokaster me NUIS (NIPT) K92626601I, ne shoqerine Cable Albania Elbasan North me NUIS (NIPT) K92703206E, ne shoqerine Cable Albania Permet me NUIS (NIPT) L2827201V, ne shoqerine Cable Albania Laç me NUIS (NIPT) K97717301E. Aktivet dhe kuotat e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë".

III. Me datë 12.10.2015, me ane te Urdhrit Nr.4257/5, lëshuar nga Shoqëria “HOTI BAILIFF SERVICE” sh.p.k., protokolluar nga QKR me Nr. 9246 Prot., datë 20.10.2015, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e pales debitore: Shoqëria “CABLE ALBANIA ELBASAN NORTH”, me NUIS(NIPT) – K92703206E, me qëllim pengimin e ndryshimit të statutsit dhe shitjen e kuotave të palës debitore, për arsye se debitori i shmanget shlyrjes së detyrimit.

IV. Me date 21.02.2018, me ane te vendimit per pushimin e ekzekutimit, nr.270 dosje, nr.1047 prot., lëshuar nga Permbarues Gjyqesor Elvin HOXHA, u vendos pushimi i ekzekutimit te vendimit per leshimin e urdherit te ekzekutimit nr.927, date 11.09.2015 te Gjykates Admnistrative te Shkalles se Pare Tirane.

Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja Viserion Xhuvani,pallati 585/1,kati 1

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.08.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitje Kuotash date 10.09.2010
Vendimi date 03.02.2014
Urdher per Venie Sekuestro date 12.10.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 377 361,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 558 112,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 105 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 39 084,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -73 875,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 625 934,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 11 456 039,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 6 537 123,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 39 084,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014

Punuar Nga : A.Baja