Skip to content

CABLE ALBANIA KOMBI ( ish "Cable Albania Fier North")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-11-26 09:55:59
JSON

NIPT: K93624401L
Administrator: Sokol Mane
Objekti i Veprimtarisë: Transmetim i programeve radiotelevizive ne kabell
Emërtime të tjera Tregtare: Cable Albania Kombi
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/12/2009
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: CABLE GROUP, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT K91423001S dhe me seli qendrore Rruga”Donika Kastrioti”, nr.4, Tirane. (Sipas Aktitit te themelimit te Shoqerise)

Sipas te dhënave te QKB deri me date 04.08.2022, Subjekti Juridik CABLE ALBANIA KOMBI nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Me date 24.10.2014, eshte depozituar Urdheri Nr. 25313 Prot.leshuar nga shoqeria "Sherbimi Permbarimor ZIG" sh.p.k, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne kuotat qe shoqeria "Cable Group" shpk, me NUIS (NIPT) K91423001S, zoteron ne shoqerine "Cable Albania Kombi" shpk me NUIS (NIPT) K93624401L. Aktivet dhe kuotat e mesiperme do te qendrojne te sekuestruara deri ne nje urdherese te dyte.

II. Me date 04.08.2015, eshte depozituar Urdheri Nr.2233 Prot., date 04.08.2015 protokolluar nga QKR me Nr.7142 Prot., date 04.08.2015, leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat “T.M.A”, ku eshte urdheruar “Qendra Kombetre e Biznesit te vendose masen e sekuestrose konservative mbi 50% te kuotave te kapitalit te shoqerise “CABLE ALBANIA KOMBI” Sh.p.k, me NIPT K93624401L dhe me seli Lagja Liri, (prane Ures ne hyrje te qytetit), te zoteruara nga debitori Kreshnik Gjata.

III. Me date 04.08.2015, eshte depozituar Urdheri Nr.1558 Prot.,Dosje leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat “T.M.A”, ku eshte urdheruar heqja e mases se sekuestros konservative mbi 50% te kuotave te kapitalit te shoqerise “CABLE ALBANIA KOMBI” Sh.p.k, me NIPT K93624401L dhe me seli Lagja Liri, (prane Ures ne hyrje te qytetit), te zoteruara nga debitori Kreshnik Gjata,e vendosur me shkresen Nr.2233 Prot., date 04.08.2015.

IV. Me date 06.05.2022, eshte depozituar Urdheri Nr.2516, protokolluar nga QKB me nr.13168 Prot., “Per vendosjen e masës se sekuestros konservative” leshuar nga Shoqeria e Permbarimit Privat “Strati “, Permbarues gjyqesor privat “Edvin Malotaj”, drejtuar QKB-SE , ku ka urdheruar :Vendosjen e mases se sekuestros konservative mbi aktivet/kuotat e pales debitore “CABLE ALBANIA KOMBI” Sh.p.k, me NIPT K93624401L.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Lagja Liri, (prane Ures ne hyrje te qytetit)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.08.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Te dhënat e QKB per Regjistrin e Pronarit Perfitues deri me date 04.08.2022
Kontrate e shitjes se Kuotave date 25.05.2010
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2011
Pasqyrat Financiare viti 2012
Informacione Financiare
Punuar Nga : L.Kanani