Skip to content

Hidrowind Albania Zotëruese e disa koncesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-17 07:53:30
JSON

NIPT: L01822001R
Administrator: Dusan Zakersnik, Sait Vokshi
Objekti i Veprimtarisë: Prodhim i energjisë elektrike në ambientet e prodhimit të HE, Tregtim i energjisë elektrike, Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënie në punë, Administrim dhe mirëmbajtje të Hidrocentraleve. Ndërtim dhe zbatim i projekteve të ndërtimit. Inxhinieri civile, Instalime elektrike, Ndërtim i projekteve të inxhinierisë civile. Aktivitete shërbimi të tilla si transportim, magazinim dhe shërbime mbështetëse. Informacion dhe komunikim. Qiramarrja dhe operimi me pasuritë e paluajtshme në pronësi ose të marra me qira. Qiradhënie e pronësisë intelektuale dhe produkteve të ngjashme, me përjashtim të punimeve të së drejtës së autorit. Shërbime konsulencë administrimi. Qiradhënie financiare. Dhënie e kredive të tjera. Marrje dhe dhënie me qira e makinerive dhe pajisjeve që shërbejnë për ndërtimin dhe inxhinierinë civile. Aktivitet arkitekturore dhe inxhinierike dhe konsulenca përkatëse teknike. Shitje me shumicë e makinerive dhe pajisjeve të tjera. Si dhe çdo aktivitet tjetër i konsideruar fitimprurës dhe në interes të Shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: Hidrowind Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16/06/2010
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Slloveni
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ALBANIAN POWER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 17/07/2008 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K81918013H, me adrese ne Tirane, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit",Sky Tower,kati 10, me administrator Željko Kokolj, Sait Vokshi. Ortaket e shoqerise jane: SIGERS (45%) dhe HYDROWIND ALBANIA (55%) (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 06.04.2022)

NOVO SAPAC ENERGIE, nje shoqeri koncesionare me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar me date 02/10/2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32402010B, me adrese ne Tirane, Bulevardi Deshmoret e Kombit, Kullat Binjake, Kulla 1, Kati 12, prane CMAA, me administrator Besim Mulaj. HYDROWIND ALBANIA zoteron 10% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 07.04.2022)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 20.10.2014, me ane te shkreses Nr. 76235 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, me qëllim, mos lejimin e tjetërsimit të titujve të pronësisë përfshirë edhe shitblerjen e aksioneve, deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, nga ana e tatimpaguesit debitor.

II. Me date 07.02.2018, me ane te shkreses Nr. 7206 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kerkua heqja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, per tatimpaguesin "Hidrowind Albania" shpk me nipt L01822001R, pasi jane shlyer detyrimet dhe nuk ka shkaqe per ruajtjen e metejshme te barres siguruese.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Sky Tower, Kati 10, Zyra 103

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 07.04.2022
Akti i themelimit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.04.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -4 233 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -3 906 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 248 147,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 213 306,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 689 468,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 371 343,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 846 768,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 141 613,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 229 582,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -4 393 946,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:55 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 989 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 950 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:27 558 960,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 30 800 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 17 500 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 22 131,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani