Skip to content
Ndërtimi, operimi dhe mirëmbajtja e hidrocentralit Martanesh

ALBANIAN POWER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 11:27:27

NIPT: K81918013H
Administrator: Željko Kokolj, Sait Vokshi
Objekti i Veprimtarisë: Vetëfinancim, Projektim, Ndërtim, Vënien në punë të Hidrocentralit Martanesh. Administrimin dhe mirëmbajtjen e Hidrocentralit Martanesh dhe transferimin e tij në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues. Tregtimi dhe shitja e energjisë elektrike.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ALBANIAN POWER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 17/07/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Slloveni, Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. SIGERS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.12.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërsië, me numër identifikimi biznesi NIPT J91802011A, me adresë në Tiranë, Mustafa Lleshi, Vila Nr. 1, me administrator Muharrem Plloçi dhe ortake: Muharrem Plloçi (70%), Kleton Kurti (15%) dhe Ikbale Kurti (15%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.04.2022)

II. Hidrowind Albania, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16.06.2010 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L01822001R, me adresë në Tiranë, Rruga “Dëshmorët e 4 Shkurtit”, Sky Tower, Kati 10, Zyra 103, me administratorë Dusan Zakersnik dhe Sait Vokshi. Ortaket e shoqerise jane: Zeljko Kokolj (18%), Janko Zakersnik (36%), Dusan Zakersnik (46%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 06.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 06.04.2022, Pronar perfitues i shoqerise eshte:

Muharrem Plloçi, shtetas shqiptar, i datelindjes 1960, pronar perfitues pasi zoteron 70% te kapitalit te SIGERS-zoteruese e 45% te kapitalit te ALBANIAN POWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.07.2008.

Dusan Zakersnik, shtetas slloven, i datelindjes 1976, pronar perfitues pasi zoteron 46% te kapitalit te Hydrowind Albania-zoteruese e 55% te kapitalit te ALBANIAN POWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.11.2011.

Janko Zakersnik, shtetas slloven, i datelindjes 1948, pronar perfitues pasi zoteron 36% te kapitalit te Hydrowind Albania-zoteruese e 55% te kapitalit te ALBANIAN POWER. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.11.2011.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Më datë 07.12.2016, me anë të urdhërit Nr.1251/3Regj, Nr. 4264 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore “KREON” shpk , u urdhërua vendosja e masës se sekuestros konservative në aksionet e palës debitore, shoqërisë “Albanian Power”shpk, me qëllim shlyerjen e detyrimit të kësaj të fundit ndaj shoqërisë “DAST” sh.a.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.05.2008
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 857.861.985 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 73.37% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 15-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 5% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike.
Shënime: Me anë të kontratës së konçesionit, Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës i jep konçesionarit me konçesion të formës BOT (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentralit Martanesh dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentrali Martanesh do të ndërtohet në rrjedhën e sipërme të lumit Radiniçë, duke shfrytëzuar 3 degët e tij, Licone, Thekër e Lenë, në Rrethin Bulqizë, me këto karateristika: Fuqi e Instaluar: 8.800 kW dhe Prodhim i energjisë elektrike: 45.555.821 kWh/vit.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga "Dëshmorët e 4 Shkurtit", Sky Tower, kati 10

Adresa:
Dibër, Martanesh, LENE, Hec-Martanesh, Likonë-Thekër Lenë, Hidrocentral me Zonë Kadastrale 1454, me Nr. Pasurie 642

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (09.05.2008)
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 06.04.2022
Urdher per venie sekuestro 07.12.2016
Preventivi permbledhes i punimeve dhe formulari i sigurimit te kontrates
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 06.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Dokumenta Financiare: Akti i Themelimit
Kontrate Dhurimi Kuotash (04.06.2010)
Kontrate Shitje Kuotash (18.11.2011)
Bilanci 2008
Bilanci 2009
Bilanci 2010
Bilanci 2011
Bilanci 2012
Bilanci 2013
Bilanci 2014
Bilanci 2015
Bilanci 2016
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2018
Pasqyrat Financiare 2019
Pasqyrat Financiare 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Njoftime Prokurime Publike:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 51 565 631,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 44 181 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 61 784 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 100 881 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 22 940 721,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 24 619 381,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 51 736 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 58 994 133,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 76 636 445,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 861 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -95 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:138 503 127,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:119 852 827,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:127 494 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:173 527 488,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:88 289 337,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:160 988 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:177 977 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 185 883 882,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 244 485 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 201 472 986,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 288 371 977,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 54 008 584,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani