Skip to content

STAR PLUS
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-12-12 07:53:56
JSON

NIPT: L07303003E
Administrator: Valter Fushaj
Objekti i Veprimtarisë: Import - Eksport, tregtim me shumice e pakice te materialeve dhe mallrave te ndryshme, ndertime objektesh shume kateshe civile ekonomike, hoteleri, pike karburanti, administrime, sherbime rikonstruksione godinash, veshje fasadash, lidhje kontratash, marrje dhenie me qera, shitblerje te ndryshme etj. Ruajtja dhe sigurimi fizik I objekteve publike dhe private.Sherbim te ruajtjes te personave, objekteve e veprimtarive me kodin 1.3.A dhe sherbime te ruajtjes, transportimit e shoqerimit te vlerave monetare e sendeve te cmuara me kodin 1.3.B. Sigurimi i objekteve publike e private, instalim i mjeteve te sistemit vrojtues, pajisje nderlidhje, etj. lmportim, tregtim dhe. instalim te mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audoviziv, mjeteve te mbrojtjes kunder zjarrit pajisjeve te nderlidhjes te teknikave te vjetra te lejuara nga legjislacioni dhe projektimi, instalim i dhe programimi I pajisjeve te telekomunikacionit dhe te sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te autornjeteve. Pastrimi i ambienteve te brendshme dhe te jashtme te institucioneve publike dhe private.te banesave te qytetit te Shkodres. Mirembajtjen e sistemit te monitorimit me kamera te instaluara. Tregtim me shumice dhe pakice kamera sigurie dhe aksesore te tyre.Bar-Restorant dhe dhenie me qera shezllone.
Emërtime të tjera Tregtare: STAR PLUS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 29/10/2010
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 14 995 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Çështje Ligjore: Në datën 13.03.2018, nisi e procedura e transferimit te nje pjese te veprimtarise ekonomike me objekt: "Veprimtari radio televizive lokale që përfshin prodhimin, transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te çdo lloji me anë te zërit, figurës, sinjaleve te koduara, shkrimit, te destinuara per publikun nëpërmjet valeve elektromagnetike, kabllove, përsëritesve, sateliteve apo me çdo mjet tjeter”, kundrejt Perfituesit, shoqerise STAR NEWS-RTV me (nipt) NUIS L86407005D. "
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
SHKODER Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu me nr.pasurie 4/132, zona kadastrale 8594

Adresa:
SHKODER Rruga Willson, Objekti Godine 2 kat me bodrum (rigjenerim kati perdhe sipas pdv+shtese kati+bodrum) ne pasurine me nr.4/431 ne zonen kadastrale 8594.
Lezhe Shengjin SHENGJIN Objekt banimi 6 kate &sherbime + 1 kat nentoke, me nr. pasurie 37/6 zona kadastrale 1987,Kune, Shegjin Lezhe
SHKODER, Rruga Komiteti i Kosoves, objekt banimi & sherbimi 7 kate+bodrum ne pasurine me nr. 4/810 ne zonen kadastrale 8594

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.12.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrat shitblerje koutash kapitali, date 28.03.2011
Kontrate e shitblerjes se kuotave të kapitalit themeltar, date 22.10.2012,
Kontratë Dhurimi datë 11.04.2017
Vendimi i Zmadhimit të Kapitalit Themeltar date 19.11.2018
Vendim i Asamblesë së Ortakëve të Vetëm, datë 13.03.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 3 430 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 16 997 472,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 27 025 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 26 817 367,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 29 932 725,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 782 700,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 326,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 812,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 310 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:74 844 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:137 019 636,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:161 159 581,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:163 657 356,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:147 563 200,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:61 241 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:48 483 095,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 213 382,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 452 609,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : P. Nikolli