Skip to content

HE & SK 11
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-02-27 07:57:11
JSON

NIPT: L19008502B
Administrator: Festim Bregasi
Objekti i Veprimtarisë: Tregti me shumice dhe pakice i materialeve te ndertimit, industriale, makineri dhe pajisje, transport per vete dhe per te tretet. Import - eksport. Per kryerjen e veprimtarise se saj shoqeria do te hape njesi tregtimi, sherbimi, do te bashkepunoje me persona fizike e juridike vendas dhe te huaj. Punime ndertimi si punime germimi ne toke, ndertime civile dhe industriale, rikonstruksion, mirembajtje godinash civile, industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, hekurudha etj. Studimi, projektimi i objekteve te ndertimeve industriale, civile. Mbikqyrja dhe kolaudimi i punimeve te ndertimit, etj. rumbullim dhe tregtim i skrapit, shkaterrim i mjeteve te skrapit, import e eksport brenda dhe jashte vendit. Grumbullim dhe tregtim i baterive te vjetra dhe metaleve me ngjyra. Projektim Konstruksionesh. Ndertim sipas licencave. Auditim mjedisor dhe ekspertize ne vleresimion e ndikimit ne mjedis ne te gjitha fushat e ndertimit dhe teknologjite me ndikim ne mjedis. Ndertime turistike,bujqesore,etj deri ne nente kate dhe kompletim me instalimet e nevojshme. Ndertim rrugesh kategoria e peste dhe e gjashte. Ndertim ujesjellsash e kanalizimesh. Prodhim e tregtim te materialeve te ndertimit. Ndertime rrugesh e aeroportesh. Ndertime vepra arti rrugor dhe hekurudhor. Ndertime detare.Ndertime hidroteknike,etjPerpunim dhe shfrytezim kariere (gurore). Punime dheu, tarracime, prodhim elementesh te parafabrikuara betoni e betonarme e kompletimi me instalimet e nevojshme, turistike, fusha aviacioni,veshje me asfaltobeton te rrugeve, ndertim veprash arti, ndertim ujesjellesash e kanalizime. Punime karpentjerie metalike, shpim pusesh gjeologjike inxhinierike e hidrogjeologjike etj.Rivelime topografike, punime topogjeodezike etj. Veprimtari te Agjentit Komisioner. Ne fushen e Projektimit te ndertimit. Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri - porta e pontile. Konsulence Juridike, importeksport mineralesh. Ekspert privat zjarrfikes. Master plane studime plane rajonale urbanistike, plan rregullus te pergjithshem per qendera te banuara dhe qytete. Konsulence teknike,sherbime,projektim e zbatim,revizion dhe tregtim ne fushatpunime topogjeodezike, gjeodezi inxhinierike, hartografi, fotogrametri, sistemet e informacioneve gjeografike. Vlersim Pasurie per Toke dhe Ndertesa. Akte Ekspertimi per Gjykate. MBIKQYRJE TE MIREMBAJTJES OSE MBIKQYRJE TE ZBATIMIT TE PUNIMEVE TE NDERTIMIT. HARTIM PROJEKT1 DHE MBIKQYRJE PUNIMESH PER RESATAURIMIN E OBJEKTEVE QE JANE MONUMENT KULTURE: NP- I Punime germimi ne toke. NP-2Ndertime civile dhe industriale. NP~3Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP^4Rruge autostrada, ura, mbikalime, hekurudha, linja tramvaji, metro, hekurudhe me kavo dhe pista aeroportuale. NP-5Punime nentokesore, ura e vepra arti. NP-6a Diga tecdo lloj madhesie. NP-6b Diga te vogla (diga me lartesi deri 10 m ose me vellim uji te grumbulluar deri 1 milion m3 ose gjatesi kurore dige deri 500 ml). NP-6c Tunele hidroteknike. NP-7a Ujesjelles, kanalizime, vepra kullimi e vaditje. NP-7b Vepra naftesjelles-gazsjelles-vajsjelles. NP-8Ndertime detare dhe 3 punime thellimi ne uje. NP-9Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. NP-lONdertimi i impianteve per prodhimin e energjise" elektrike. NP- II Ndertime per nenstacionet, kabinat e transformatoreve, linja e tensionit te larte e te mesem dhe shperndarjen e energjise. NP-12 Punime te inxhinierise se mjedisit. NS-1 Punime per prishjen e ndertimeve. NS-2Impiante hidro-termosanitare dhe mirembajtja e tyre. NS-3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle, levizese, transportues). NS4 Punime rifiniture te muratures dhe te lidhura me to, rifiniture me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniture te natyres teknike ndertuese. NS-5 Impiante te sinjalistikes ndriçuese te trafikut. NS-6 Sinjalistika rrugore jo ndricuese. NS-7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS-8a Ndertime parafabrikat beton arme. NS-8b Struktura metalike NS-8c Struktura druri. NS-9 Punime strukturore speciale. NS-l0 Shtresa dhe mbistruktura speciale. NS-11 Punime mbi shina dhe traversa. NS-12 Impiante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. NS-13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS-14 Impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS-15Pastrimi i ujerave detare, liqenore dhe lumore. NS-16 Ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimit te tij. NS- 17 Ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. NS-18 Punime topogjeodezike. NS-19 Sistemet kundra zhurmes per infrastruk-ture". NS-20 Shpime gjeologoinxhinierike, puse e shpime per uje. NS-21 Impiante te trajtimit te ujerave te zeza. Kat.l al Plane kombetare sektoriale. a2 Plane te detajuara per zona te rendesise kombetare. bl Plane sektoriale ne nivel qarku. b2 Plane sektoriale ne nivel bashkie. cPlane te detajuara vendore. Kat. 2a Projektim arkitekturor per objekte banimiobjekteindustriale-objekte turistike. bl Objekte sportive te mbuluara ose pjeserisht te mbuluara. b2 Qendra tregetare, objekte social kulturore, objekte kulti, objekte arsimore. Punime per gjelberim, mbareshtim pyjesh, kryerjen e sherbimit per sperkatjen me herbicide kunder semundjeve te ndryshme, mbrojtjen e druve frutor nga parazitet dhe mbrojtja e bimesise me metoda biologjike Objekti vazhdon ne vendimin e dates 26.06.2020, Nr.Prot.94.
Emërtime të tjera Tregtare: HE & SK 11
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 08/04/2011
Rrethi: Tepelenë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tepelenë, Lagjja " Mustafa Matohiti", Rruga "Mustafa Matohiti", banesa nr. 31, shkalla nr.1, kati përdhe

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.07.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 09.09.2013
Kontrate shitblerje kuotash 26.12.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Kontrate Shitje Kuotash date 07.12.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 27.02.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 15 641 055,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 12 930 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 6 409 882,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 3 320 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 362 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 10 185 294,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 10 067 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -5 498,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 444 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 335 238,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:61 238 609,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:60 699 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:70 406 908,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:28 255 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:17 225 726,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:38 009 294,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:22 962 538,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:28 565 415,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 696 834,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 479 420,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 7 812 898,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli