Skip to content

ASAB
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-22 15:54:54
JSON

NIPT: L21317019E
Administrator: Sokol Agalliu
Objekti i Veprimtarisë: Prodhimi i asfaltit, betonit dhe materialeve inerte. Tregtimi dhe shumice dhe pakice i asfaltit, betonit dhe materialeve inerte. Punime ndertimi te cfaredolloji dhe rikonstruksione. Projektim, realizim dhe menaxhim te vendgrumbullimeve te mbeturinave. Germimin dhe nxjerrjen e materialeve nga burimet e veta apo nga te tretet. Huadhenie te makinerive. Germime dheu, zhvendosje te dherave. Nivelim te truallit dhe bonifikime. Punime hidraulike, ngritjen e kolonave.Prodhim dhe tregtim i materialeve prej betoni te parapergatitur ( bordura, tuba betoni, puseta etj). Kerkime dhe zbulime gjeologjike, studim, projektim, shfrytezim, perpunim, pasurim, tregtim, import eksport te mineraleve metalor, jometalor, qymyret dhe bitumet, mineraleve ndertimore dhe te gjitha llojet e tjera sipas klasifikimit te ligjit minerar ne fuqi. Import dhe eksport, tregtimi i te gjitha llojeve te makinerive qe nevojiten per kryerjen e operacioneve te punes qe ka ne object shoqeria. Kryerjen e studimeve, auditim, mbikqyrje, plane relabilitimi, raport te vleresimit te ndikimit ne mjesis, per rehabilitimin mjedisor ne zonat e demtuara. Kryerja e studimeve dhe matjeve topologjike, markshajderike ne te gjitha fushat ku ku kryen 2 veprimtarine shoqeria si dhe per subjektet e tjera. Depozitim dhe tregtim bitumi.Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese te energjise elektrike eolike, fotovoltaike, hidrike dhe gjeotermale e marrja nga Qeveria Shqiptare apo Institucionet e Shtetit Shqiptar i te gjitha lejeve dhe licensave te cilat mundesojne zhvillimin e ketij aktiviteti ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: ASAB
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12/01/2012
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 223 619 985,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Idajet Ismailaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Mjeti tip ATV ASTRA me targa AA 607 LS
Tirane, Autobetoniere me targa AA256BA
Tirane, Mjet i tipit MAN ATV me targa AA493EI
Tirane, Mjet tip terheqes Man me targe AA 280 CF
Tirane, Mjeti tip ATV ASTRA me targa AA 627 LS
Tirane, Mjet i tipit MAN ATV me targa AA795EE
Tirane, Mjet i tipit Astra ATV me targa TR 7196 N
Tirane, Autopompe betoni me targa AA062AP
Tirane, Mjet i tipit MAN ATV me targa AA941EU
Tirane, Autobetoniere me targa AA257BA
Tirane, Mjeti tip ATV Daimler Chrysler me targa AA 379 GZ
Tirane, Mjeti tip ATV Daimler Chrysler me targa AA 378 GZ
Tirane, Mjet i tipit Mercedes Benz APV me targa AA256DN
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
X - Leje e integruar mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Rruga Dervish Hima, Arena Center, Hvria B/C13, Kati V

Adresa:
Fier, Ballsh, Fshati Klos, Mallakaster
Vlore, Rruga "Memo Meta", Zona industriale Vlore, ish Fabrika e Sallamit, Numer Pasurie 46/164/1,vol.51, faqe 194,Zona Kadastrale 8604.
Tirane, Vaqarr, VISHAJ Kontenier ne afersi te Impjantit te Asfaltit dhe Betonit ne fshatin Vishaj,Komuna Vaqarr-Tirane
Fier, ZHAREZ, Fshati Zharrez, Ne afersi te Rruges Fier-Berat, Komuna Zharrez
Tirane, Park View Residence, Rruga "Liman Kaba", Bashkia Tirane, sipas vendimit Nr. 07, date 08.11.2019 te Keshillit kombetar te Territorit
Korce, PIRG Lagjja Cukaj, Rruga Nacionale Sovjan-Korçe, zona kadastrale nr.3496, parcela me indeksin K/34/114/183C
Vlore, Himare, Fshati Kuç, Zona kadastrale nr.2306 ne pasurine 41 dhe pasurine 27. Fabrike Betoni Mobispa (e levizshme)
Vlore, Vergo, FUSHE VERRI Fabrikë Betoni, pranë Përroit të Vergoit, ngjitur me Kabinën Elektrike, Fshati Fushë-Verri, Njësia Administrative Vergo

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash date 02.01.2019
Vendim i ortakut te vetem per zvogelimin e kapitalit date 29.12.2020
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 19.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 7 694 691,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 51 456 740,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 195 781 676,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 893 906,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 155 624 250,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 83 461 922,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 504 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 21 717 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 22 379 473,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:507 720 261,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:743 629 169,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:965 874 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:965 874 503,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:665 614 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:489 026 041,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 313 957 099,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 292 922 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 341 462 583,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala