Skip to content

SPARKLE 32
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-21 08:55:43
JSON

NIPT: L51327014R
Administrator: Bashkim Rami
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumice e pakice, import-eksport i mallrave te ndryshme. Import Eksport, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve. Eksport- import, shitja me shumice dhe pakice e mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire, te kapaciteteve te ndryshme, me ose pa rimorkio, makineri e pajisje industriale. Eksportimport,shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive.Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve. Hapja pika lavazhi. Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme, duke perfshire pa u kufizuar, shitje, qiradhenie, riparime, blerje, rimarrje te pasurive te patundshme ne shqiperi. Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin e pasagjereve ose te mallrave,te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire.Shitja me pakice e lendeve djegese (nafte,benzine,lubrifikante,etj). Administrimi i pikave te karburantit per shitje me pakice ne territorin shqiptar.Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte 2 vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve.Hapja administrimi i pikave te karburantit dhe te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet ne fushen e turizmit, hotelerise, bar, restorant, intemet-kafe. Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si: detergjente,tregtim i te gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirembajtja e tyre, etj me shumice dhe pakice,te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve,pajisje kompjuterike te te gjitha llojeve. Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit, ndertimin e objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen e ndertimit etj. Zbatime punimesh ndertimi, konsulence, supervision dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumice dhe pakice te te gjitha produkteve bujqesore, punime te ndryshme ne bujqesi (mbjellje , korrje , shirje etj), transport i produkteve bujqesore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e pajisje transporti , pjese kembimi per makineri dhe pajisje te ndryshme, mallra dhe pajisje elektrike, elektroshtepiake te te gjitha llojeve, tregti me shumice dhe pakice te artikujve te ndryshem industrial etj. Internet caffe, Bar - Restorant, Hoteleri Turizem etj.Ne fushen e prodhimeve te ndertimit: Prodhim dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregetimi i betoneve te ndryshme , parafabrikate dhe elemente te ndertimit, prodhimin e elementeve gjysem fabrikat, prodhim dhe tregetim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, te drejten e franksionimeve te zhavorreve etj, Veprimtari me fushen e ndertimit si ndertime civile, ndertime industrial, turistike, bujqesore etj. Veprimtari ne fushen e turizmit, transportit, industrise, ne perpunimin e tregtimin e lendeve djegese etj. Shoqeria, brenda caqeve te parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do te kryeje çdo operacion tregtar e financiar qe lidhet drejtperdrejte ose terthorazi me objektin e saj. Shoqeria mund te hape veprimtari te reja, te krijoje sipermarrje te reja ose te marre pjese ne sipermarrje te tjera si brenda ashtu dhe jashte vendit pa cenuar objektin kryesore te shoqerise dhe ne perputhje me legjislacionin ne fuqi. Shit-blerje bileta avioni, mbushje bombula fikse zjarri, shit-blerje mjete e pajisje spitalore dhe sherbimi i tyre, blerje e shitje matesa uji, shitje - blerje kaldaja si dhe pjese kembimi per to. Shit - blerje tonera per kompjutera, etj. Shitje me shumice dhe pakice matesa uji dhe shitje me shumice dhe pakice kondicionere. Shit-blerje pajisje te te gjitha llojeve per zjarrfikese. Shitblerje pajisje te te gjitha llojeve te materialeve hidraulike. 3 Shit-blerje te te gjitha llojet e luleve, bimeve, pemeve frutore dhe pemeve, drureve te cdo lloji. Shit-blerje , materiale rroba per spitale, per institucione te te gjitha llojeve. Dezinfektim, Deratizim dhe Dezinsektin. Blerje maska, doreza. Instalime rrjeti informatik dhe mirembajtje. Instalimi dhe sherbimi sistemi kamerash. Instalimi, sherbimi multimedial. Pajisje multimediale. Mirembajtje Website . Instalime softe informatike. Antivirus, programe, formatime. Servis kompjuterash, printerash.
Emërtime të tjera Tregtare: SPARKLE 32
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.01.2015
Rrethi: Kamez
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet me targe AA 781 VF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 22.07.2020, me ane te Urdhrit Nr. 515/3 Prot, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Najada R. Beqaraj, u vendos masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria SPARKLE 32 SHPK, me NUIS (NIPT) L51327014R.

II. Me date 17.12.2020, me ane te Urdhrit Nr. 1256/2 Prot, leshuar nga permbaruesi gjyqesor privat Najada R. Beqaraj, u hoq masa e sekuestros konservative ne aktivitetet e pales debitore shoqeria SPARKLE 32 SHPK, me NUIS (NIPT) L51327014R.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, KAMEZ Lagjja "Frutikulture", Rruga "Bulevardi Blu", Ndertese Private Nr.115

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 21.06.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje kuotash date 28.01.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenime shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 642 665,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 1 204 728,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 718 990,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 410 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 8 461 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 924 556,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:37 067 035,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:49 533 297,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:44 579 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:48 643 784,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:47 270 076,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:18 881 664,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala