Skip to content

DEM Capital
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-08 10:04:42
JSON

NIPT: L51615012T
Administrator: Petraq Shomo
Objekti i Veprimtarisë: Shoqeria do te operoj ne fushën e perqendrimit te investimeve kapitale qofshin keto ne cash apo natyre si kontribut i Ortakut apo mobilizime nga te trete me qellimin aktivitetin tregtar dhe efektiv te tyre. Pjese e aktivitetit te shoqerise do jete edhe, perpunimi, instalimi, prodhimi i mallrave industriale, shrebime te punimeve per infrastrukturen ndertimore, energjitike, sherbime te agjentit, subagjentit ne shitje blerje pasurie te luajtshme dhe te paluajtshem dhe brokerit per mardhenie kontraktimi midis paleve dhe mardhenie financiare, leasing, qeradhenieqeramarrje, konsulence, marketing, export-import, sherbime transporti per nevoja te veta dhe per te trete si dhe cdo aktivitet te lejuar nga ligji.
Emërtime të tjera Tregtare: DEM Capital
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/04/2015
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 5 857 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W), shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT K41719004D me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Rruga Pavarësia, nr 39 dhe administrator Eglinor Ramaj. Shoqeria DEM Capital zoteron 8.9% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

II. LETER-KARTONI, shoqëri aksionere e se drejtës shqiptare, me NIPT J61820019N me seli qendrore ne Tirane, Rruga e Kavajës,(ish fabrika ambalazh-kartonit) dhe administratore Brunela Trebicka. Shoqeria DEM Capital zoteron 9.38% te aksioneve. Sipas te dhenave te QKB deri me date 07.11.2022

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me date 21/12/2015, me ane te Marreveshjes Siguruese Nr.9034 Rep, Nr.3923 Kol, date 17.12.2015, me pale Barremarese/Kredidhenese "Union Bank" sh.a dhe Barredhenes shoqeria "Dem Capital" perfaqesuar nga administrator dhe ortaku i vetem z.Petraq Shomo, sipas se ciles barredhensi me kete marreveshje vendos ne favor te Bankes/Barremarrese nje barre siguruese mbi 2.5 % te aksioneve te Digi-Alb sh.a, te zoteruara nga shoqeria "Dem Capital" sh.p.k. Depozitim i vendimit date 07.10.2015, te asamblese se ortakeve, te shoqerise "Dem Capital", ku eshte vendosur: Aprovimin per vendosje si garanci ripagimi kredie (kolateral) ne favor te Union Bank sh.a, te 2.5 % te aksioneve te Digit-Alb,te zoteruara nga shoqeria "Dem Capital" sh.p.k, me qellim kreditimin sipas kushteve te kredise se Union Bank sh.a te shoqerise "EN-EL" sh.p.k.

II. Me date 22/01/2016, me ane te Regjistrit te Barreve Siguruese, date 15.01.2016 sipas te cilit figuron e regjistruar Marreveshjes Siguruese Nr.4848 Rep, Nr.2737 Kol, date 18.12.2015 me Barredhenes Petraq Shomo te 1.6 % te aksioneve ne Digit-Alb sh.a.

III. Me date 03/02/2016, me ane te Marreveshjes se Pengut mbi aksionet, date 31.01.2016, Nr. 157 Rep., Nr.47 Kol e lidhur midis “BANKA SOCIETE GENERALE ALBANIA” sh.a ( Pengmarresi) dhe “DEM Capital” sh.p.k (Pengdhenesi).

IV. Me date 04/07/2016, me ane te Deklarates Noteriale Nr.2681Rep., Nr.1664Kol., date 30.06.2016 leshuar nga Banka Societe Generale Albania me ane te se ciles eshte autorizuar QKB te kryeje veprimet e nevojshme per çregjistrimin e Marreveshjes se Pengut mbi aksionet, date 31.01.2016, Nr. 157 Rep., Nr.47 Kol redaktuar nga notere Meri Cala per aksionet e siperpermendura ne favor te Banka Societe Generale Albania, regjistruar ne QKB me numer ceshtje CN-535851-02-16.

Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqerise eshte i shprehur ne euro ( ne shumen 50.000 euro), por eshte konvertuar ne leke sipas kursit te kembimit date 04.11.2022 (117.14)
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Abdyl Frasheri", Ndertesa Nr.31/6, Kati 5

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 07.11.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Marreveshje Siguruese date 17.12.2015
Regjistri i Barreve Siguruese date 15.01.2016
Deklarate Noteriale per Lirim Aksionesh date 30.06.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -586 780,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 277 568,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -882 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -790 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 38 549 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 509 583,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -452 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 600 000,00
Punuar Nga : A.Baja