Skip to content

DIGIT-ALB (perthithur SUPERSPORT - K62031001W)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-25 12:46:48
JSON

NIPT: K41719004D
Administrator: Eglinor Ramaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim,tregetim, te sistemeve te telekomunikacioneve. Prodhim te sherbimeve audio dhe video. Ndertimi dhe tregtimi i sistemeve te telekornunikacionit dhe transmetimeve televizive. Tregtimi i aparaturave per sistemet e transmetimit dhe marrjes se valeve televizive. Prodhimi transmetimi dhe shitja ne menyre dixhitale e produkteve dhe sherbimeve audio e video. Prodhim filma artistike qe cdo lloji dhe cdo metrazhi, organizim i aktiviteteve kinematografike, artistike dhe audiovizuale te cdo lloji, dokumentare, show televiziv, emisione, spektakle, videoklipe dhe cdo lloj forme tjeter prodhimi audio apo audiovizive te njohur apo qe do te ekzistoje ne te ardhmen, si dhe distribucioni dhe shperndarja e tyre ne cdo forme ne Shqiperi dhe jashtë saj.
Emërtime të tjera Tregtare: DIGIT-ALB SHA
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 24/03/2004
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 230 076 000,00
Numri i pjesëve: 230 076
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. LORESA, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 01/12/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L52423020A, me adresë në Tirane, Bulevardi "Barajm Curri", Qendra ETC, Ap.14/7, me administrator Lorela Hoxha dhe ortake Lorela Hoxha dhe Sara Hoxha me 50% te kapitalit secila. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

II. DEM Capital , një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 06/04/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51615012T, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Abdyl Frasheri", Ndertesa Nr.31/6, Kati 5, me administrator Petraq Shomo dhe ortak te vetem Petraq Shomo (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

III. Arch Investor, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 26/01/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L52423020A, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, Nr.32/1, kati 3, 1019, me administrator Niko Leka. Ortaket e shoqerise jane: Edmond Leka (42.5%), Varuzhan Piranjani (15%) dhe Niko Leka (42.5%).(Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

IV. E&E INVESTMENT, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 06/04/2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L51616023Q, me adresë në Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Abdyl Frasheri", Ndertesa Nr.31/7, Kati 5, me administrator Arben Taipi dhe ortak te vetem Arben Taipi. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

V. ALBSEA TRANSPORT, një shoqëri me pergjegjesi te kufizuar, e themeluar më datë 11/04/1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K31714513G, me adresë në Durres, Lagjja nr. 3, Objekt me nr. pasurie 3/375+1-1, Hyrja 1, Apartamenti 1, ZK 8514, me administrator Ardian Jasimi dhe ortak te vetem Ardian Jasimi. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

VI. UNION GRUP ( perthithur "UNION NET" - L11408037F), një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 25/05/2001 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K61527801R, me adresë në Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Ismail Qemali, nr.32, kati 3, 1019, me administrator Edmond Leka, Niko Leka. Aksionaret e shoqerise jane: Edmond Leka (35%), Gjergji Misha (10%), Eduard Shima (10%), Varuzhan Piranjani (10%) dhe Niko Leka (35%). (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 17.03.2021, terhequr nga QKB date 22.03.2023, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Lorela Hoxha, shtetase shqiptare, e datelindjes 1993, pronar perfitues per 15.035% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise LORESSA shpk, e cila zoteron 30.07% te DIGIT-ALB. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.01.2016.

Sara Hoxha, shtetase shqiptare, e datelindjes 1996, pronar perfitues per 15.035% te pronesise pasi zoteron 50% te kapitalit te shoqerise LORESSA shpk, e cila zoteron 30.07% te DIGIT-ALB. Data e percaktimit si pronar perfitues: 18.01.2016.

Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. e.Solution, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.02.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81504028S, me adresë në Tiranë, Kashar MEZEZ Autostrada Tirane-Durres,Km 1, me administrator Alban Jaho dhe likuidator Luan Kamberi. Ortak i vetem eshte DIGIT-ALB. Shoqeria eshte e c’regjistruar. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

II. EMPIRE, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.01.2007 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K71618005G, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr.5, bulevardi "Bajram Curri" blloku i pallateve Agimi, Nr. 12., me administrator Gjergji Gjoshe. Ortaket e shoqerise jane: Altin Prifti (5%), DIGIT-ALB (95%). Shoqeria eshte e pezulluar (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

III. SUPERSPORT, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 28.06.2006 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K62031001W, me adresë në Tiranë, Kashar MEZEZ Godine 5 kateshe ,prane Digitalbit., me administrator Alban Jaho dhe aksionar i vetem eshte DIGIT-ALB. Shoqeria eshte e c’regjistruar pa likuidim. (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)

IV. ADTN, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13.09.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62121006Q, me adresë në Tiranë, Kashar, Rruga Pavaresia, Nr.39, me administrator Andri Cenko dhe aksionar te vetem DIGIT-ALB (Sipas te dhenave te QKB deri ne daten 22.03.2023)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Petraq Shomo; Lorela Hoxha; Sara Hoxha; Gentiana Gjermeni; Jeronima Lulashi; Arben Taipi; Aleksandër Frangaj;
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: -Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 938 FZ.

-Tirane Kashar Automjeti me targe AB315JD.

-Tirane Automjet me targe TR 8687 P .

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: MARREVESHJE SIGURUESE:

Ne date 30.03.2010: Depozitimi i Marrveshjes siguruese, Nr. Rep. 687, Nr. Kol.103, datë 10.03.2010, barre siguruese ne favor te barremarresve: Samir Mane, AgimZeqo, Alba Gina, Suela Duka, mbi nje perqindje te aksioneve te zoteruara nga aksioneret eshoqerise aksionare" Digit-Alb", sic tregohet me poshte: Alban Jaho 2.3%, Sara Hoxha 7.6%, Itan Hoxha 7.6%, Lorela Hoxha 7.6%, Vjollca Hoxha 7.6%, Redia Hoxha 7.6%, Enkelejdi Joti 2.3%, Petraq Shomo 7.5%, Eduard Poda 2.3%, Arben Taipi 7.5%, Union Distribucion Servis Albania 15%. Kjo barre eshte vendosur per te siguruar detyrimet e barredhenesve sipas marreveshjes siguruese.

Ne date 14.01.2016: Ne baze te depozitimit te Marreveshje Siguruese Nr.4848 Rep, Nr.2737 Kol datë 18.12.2015, lidhur midis: 1-Alban Jaho,0.48%, 2-Sara Hoxha, 0.53%, 3- Lorela Hoxha, 0.00%, 4- Vjollca Hoxha, 0.00%, 5- Itan Hoxha, 1.63%, 6-Redia Hoxha, 6.00%, 7- Enkelejdi Joti, 048%, 8- Petraq Shamo,1.60%, 9- Eduard Poda,0.48%, 10- Arben Taipi, 1.60%, 11- UNION DISTRIBUCION SERVIS ALBANIA ,3.20% (A)- BARREDHENEs) dhe . B)- BARREMARRES: 1- Samir Mane, 2- Agim Zeqo, 3- Alba Gina, 4- Aida Kompani. Me objekt: Me ane te kesaj marreveshjesecili prej 9, barredhenesve vendos ne favor te barremarresit nje barre siguruese te aksioneve ne masen e percaktuar ne deklarimeve paraprake ne zoterim te secilit prej tyre tek Digitalb, me nje vlere nominale prej 1.000 leke secili aksion ( ne vijim referuar “Aksionet”), ne perputhje me dispozitat e kesaj marreveshje. Kjo mase Siguruese eshte kerkuar qe te hiqet ne date 16.12.2019 ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.04 date 04.12.2019.

SEKUESTRO KONSERVATIVE

Me date 14.06.2019, sipas vendimit per marrjen e sigurimit te padise te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, u vendos sekuestro konservative mbi aksionet qe i padituri Alban Jaho zoteron ne shoqerine Digitalb sha, perkundrejt vendosjes si garanci pasurore te shumes prej 20.000 (njezet mije) euro.

Me datë 25.10.2021, me vendim te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane Nr.Regj.Them. 10348/2942/1283, u vendos: 1. Pranimi i kërkesës së palës paditëse për heqjen e masës së sigurimit të padisë të vendosur nga gjykata me vendimin datë 14.06.2019. 2. Heqja e sekuestros konservative mbi aksionet që i padituri Alban Jaho zotëron në shoqërinë "DIGIT-ALB" SHA dhe konstatimin e shuarjes së garancisë bankare të lëshuar nga “Tirana Bank”SHA me Nr. CO914/170619 datë 18.06.2019

KONTRATA PENGU:

Ne date 03.03.2016: Ne baze te depozitimit te Kontrates së Pengut Nr.3975 Rep., Nr.2312 Kol, datë 14.10.2015, te aktit Nr.2751 Rep., Nr. 1136 Kol., per ndryshimin te Kontrates së Pengut, Nr.3975 Kol., Nr.2312 Rep, datë 14.10.2015 dhe Marrveshjes së Pengut Nr.4159 Rep., Nr.2430 Kol., datë 03.11.2015, shoqëria “LORESA” shpk, merr përsipër barrët siguruese të aksioneve, te cilat i ka përfituar sipas konratës së dhurimit nr.68 Rep., Nr.25 Kol., date 08.01.2016. (Ne ekstraktin e QKB-se nuk ka asnje dokumente justifikues per kete veprim).

Me date 23.09.2019, me ane te Kontratës së Pengut Mbi Aksionet, me Nr.Rep.225 e Kol.1151, midis palëve “BANKA E TIRANES” SHA (pengmarrësi) dhe Redia Hoxha (penglënësi), u vendos pengu mbi aksionet e zotëruara prej saj (10.19%), duke mos tjetërsuar Aksionet ose çdo interes të lidhur me to (përfshirë këtu asetet dhe/ose aktivitetin e shoqërisë dhe/ose zmadhimin e kapitalit që mund të ndikojë në zvogëlimin e pjesëmarrjes së Penglënësit në kapital) pa miratim të mëparshëm me shkrim të Bankës. Kjo kontrate pengu sherben si garanci per kontraten e kredise bankare hipotekare ne Shumen 2.000.000 (dy milion) euro qe Banka e Tiranes i ka akorduar Znj. Vjollca Hoxha.

BASHKIMI ME PERTHITHJE:

Ne date 21.12.2015: Ne baze te Vendimit te Asamblese 05 date 18.11.2015 dhe Projekt Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje date 23.11.2015, eshte miratuar fillimi i procedurave per Bashkimin me Perthithje te shoqerise Supersport Sh.a (shoqeria e perthithur) nga Digitalb Sh.a (shoqeria perthithese).

Ne date 02.02.2016: Ne baze te Vendimit te Asamblese Nr.02 date 18.01.2016 dhe Marreveshjes se Bashkimit me Perthithje date 18.01.2016 eshte miratuar bashkimi me perthithje me date mbyllje 31.12.2015, te shoqerise Supersport Sh.a nga shoqeria Digitalb Sh.a. Ne daten 23.11.2015, u nenshkrua marreveshja e bashkimit me perthithje ndermjet shoqerise Supersport Sh.a (shoqeria e perthithur) nga Digitalb Sh.a (shoqeria perthithese). Supersport sha transferon tek shoqeria Digit-alb sh.a teresine e elementeve te aktivit dhe pasivit. Si rezultat i operacionit te bashkimit, kapitali aksionar i shoqerise Digitalb mbetet I njejte. Kapitali aksionar i shoqerise Supersport sh.a netohet ne bilancin e konsoliduar te te dy shoqerive me vleren e pjesemarrjes dhe diferenca mes tyre kalon si emer i mire. Duke qene se Supersport sha zoterohet 100% nga Digit-Alb sha nuk ka raporte te kembimit te kapitalit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Kashar, Rruga Pavarësia, nr 39.

Adresa:
-Tirane Tirane TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 5, Komuna e Parisit, Rruga "Medar Shtylla", Pallati "Ferael", Kati 1, Dyqan 2.

-Tirane Kashar YZBERISH Rr. ''Teodor Keko'', Kati 1,Yzberisht, Tiranë, Zona Kadastrale 3866, Vol.115, Faqe 157, Nr.Pasurisë 306/376-N50.

-Tirane Tirane TIRANE Njesia Administrative Nr.10,Bulevardi Gjergj Fishta, Ndertesa Nr.2, Hyrja 18.

-Tirane Kashar KASHAR Mezez, Komuna Kashar.

-Tirane Tirane TIRANE Rruga Qemal Stafa, Sheshi Shtraus, ngjitur me Supermarket Big Market.

-Tirane Vaqarr ARBANE Magazinë tek Shoqëria "ACI Enginering".

-Tirane Kashar MEZEZ AUTOSTRADA TIRANE-DURRES.

-Tirane Kashar MEZEZ Lagjja Mezez, rruga Pavaresia, magazine 1-kateshe, zona kadastrale 2679, nr pasurie 28/21.

-Tirane Tirane TIRANE Bulevardi Bajram Curri, afer Bërrylit.

-Tirane Tirane TIRANE Rruga "Don Bosko", pallati nr.24 "Gener 2", kati 1, nr.3.

-Tirane Tirane TIRANE Rruga Konferenca e Pezës, zona kadastrale Nr. 8220, me nr pasurie 5/181, vol. 9.

-Tirane ''Ish Fabrika e Qelqit'', Kombinat, Tirane, Shqiperi, me zone kadastrale Nr. 8230, nr pasurie 2/188, vol. 1, fq. 133;

Faqja Web:
https://www.digitalb.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Rregjistrit Tregtar date 12.11.2022
Ndryshimi i Objektit te Aktivitetit
Ndryshimi i Administratorit & Anetareve
Marreveshja Siguruese - Viti 2010
Marreveshja Siguruese 2015
Digit Alb-Vendimi i Asamblese /Marreveshja per Fillimin e Bashkimit me Perthithje
Digit Alb- Marreveshja e Bashkimit me Perthithje (Miratimi)
DIGIT ALB- Kontrata Shit-Blerje Aksionesh date 09.02.2022
Ekstrakt historik i regjistrit te pronarit perfitues date 17.09.2022
Vendim i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane date 25.10.2021
Akti i themelimit dhe statuti
Deklarate noteriale date 30.12.2019
Kontrate shitblerje aksionesh 04.06.2015
Kontrate blerje aksionesh date 28.12.2015
Kontrate shit-blerje aksionesh date 09.02.2022
Kontrate pengu 23.09.2019
Marreveshje per transferimin e aksioneve date 26.11.2021
Marreveshje kuader 10.03.2010
Marreveshje shitblerje aksionesh 21.10.2021
Revokim i marreveshjes per cedim te drejtash mbi aksionet digitalb te fitura me marreveshjen kuader, date 27.01.2021
Marreveshje per shitjen e aksioneve 29.12.2004
Kontrate shitje aksionesh 14.01.2019
Kontrate shitblerje aksionesh date 05.04.2021
Deklarate noteriale date 30.12.2021
Urdher per zbatimin e marreveshjes siguruese date 27.01.2020
Vendim per marrjen e mases se sigurimit te padise, Gjykata e Rrethit Gjyqesor Tirane 14.06.2019
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 22.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 22.03.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 16.08.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 25.10.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2007
Pasqyra Financiare 2009
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiar 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -603 010 538,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -726 894 505,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 155 253 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 335 288 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 304 313 511,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 190 884 591,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 158 940 451,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 256 228 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 396 894 869,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 611 136 130,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 296 333 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -66 362 908,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 198 211 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 199 545 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 332 140 481,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 45 141 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 68 010 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 335 297 685,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:4 155 974 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:4 584 138 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 183 263 024,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 377 517 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 357 959 057,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 675 228 107,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:5 675 718 568,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 5 464 422 237,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 908 110 888,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 240 320 687,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 231 090 833,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 729 873 878,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 4 383 009 971,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 2 751 007 997,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 2 382 696 059,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 1 667 799 688,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.B / A. Lala / P. Nikolli