Skip to content

"IR" sh.p.k ( ish "REAS 16")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-17 12:25:21
JSON

NIPT: L62107028A
Administrator: Erald Hysa
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari imobiliare, veprimtari ne fushen e ndertimit, ndertim, shitje, blerje pasurish te paluajtshme, makinerish, projektim, prodhim, investime te ndryshme. Import-eksport, tregtimi me shumice e pakice i artikujve dhe produkteve te ndryshme, te tilla si por pa u kufizuar ne produkte dhe artikuj industriale, ndertimore, makineri-pajisje. Shoqeria mund te kryeje çfaredo veprimtarie tjeter qe lejohet nga legjislacioni ne fuqi i Republikes se Shqiperise. Dhenie me qira e pasurive te paluajtshme me TVSH vetem per objektin Arena Center, e makinerive me TVSH dhe paisjeve te ndryshme me TVSH. Aktivitete ne fushen e turizmit, hapja dhe menaxhimi i hoteleve, sallave te konferencave, Spa, fitness, bare, restorante. Menaxhimi i qendrave tregetare, ofrimi i sherbimit te parkimit me TVSH. Administrimi, menaxhimi dhe mirembajtja e ambjenteve te perbashketa me TVSH. Dhenia me nenqira e pasurive te paluajtshme pa TVSH, sipas legjislacionit fiskal ne fuqi. Ofrirn konsulence tregtare dhe marketingu me objekt shitje-blerjen e pronave te paluajtshme per palet e treta;Sherbime keshilluese, ndermjetesuese dhe sherbime te tjera ndihmese per te gjitha veprimtarite e listuara ne objektin e aktivitetit te percaktuar te shoqerise, bazuar ne Legjislacionin ne fuqi ne Republiken e Shqiperise.
Emërtime të tjera Tregtare: "IR" sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 06/09/2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 923 790 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, themeluar me date 24/11/2016 me NUIS L62405030K me seli qendrore ne Tirane, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, 1000 dhe me administratore Fesbian Myftari. Ortaket e shoqerise jane shoqeria MOTUS me 57% te kapitalit; Jonuz Ismailaj me 19.5% te kapitalit; Rajmonda Agalliu me 14.5% te kapitalit dhe Sadik Ismailaj me 9% te kapitalit. Sipas te dhenave te QKB deri me date 11.04.2023

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 08.03.2022, terhequr nga QKB date 11.04.2023, Pronaret perfitues te subjektit "IR" sh.p.k, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, eshte :

Idajet Ismailaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1963, pronar perfitues, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme MOTUS, ndersa shoqeria MOTUS zoteron 57% te kapitalit tek FINMAN dhe shoqeria FINMAN zoteron 100% te kapitalit tek "IR" sh.p.k. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 07.02.2022.
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Çdo urdher transferte financiare ne emer dhe per llogari te shoqerise do te nenshkruhet njekohesisht nga Administratori Z.Erald Hysa dhe Drejtoresha e Finances se shogerise Znj. Eda Dorti. Bankat vendase te nivelit te dyte do te ekzekutojne transaksionet vetem me paraqitjen e tyre me 2 (dy) firmat e sipercituara.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rr.Dervish Hima, Arena Center, Hyrja C, Kati i 5.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 23.12.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuote date 20.04.2017
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 22.06.2018
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 22.06.2018
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 11.12.2017
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 28.08.2019
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 16.07.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 11.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 11.04.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 166 150 448,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 60 672 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -30 244 179,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -8 234 839,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -2 479 072,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -207 803,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:447 425 718,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:118 012 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:1 252 866,00
Punuar Nga : A.Lala/A.Baja