Skip to content

BLESSED INVESTMENT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-07 09:05:58
JSON

NIPT: L71423028S
Administrator: Ana Lleshi
Objekti i Veprimtarisë: Zhvillimi i pasurive te paluajtshme; Kryerja e operacioneve ekonomike, juridike e financiare si dhe e cdo biznesi qe lidhen drejteperdrejte ose terthorazi me realizimin e objektit te veprimtarise se shoqerise, brenda kuadrit te dispozitave ligjore. Kryerja e cdo operacioni tregtar, financiar dhe kreditimi, blerje, shitje ose marrje me qera te objekteve te ndryshme te luajtshme e te paluajtshme. Marrja pjese ne shoqeri e ne konsorciume te themeluara apo ne themelim e siper, qe kane objekt te njejte ose te ngjashem me te vetin apo gjithsesi funksional per arritjen e qellimeve te shoqerise. Studim, projektim, zbatim, prodhim dhe tregtim i energjise elektrike nga burime alternative si parqet e eres, sistemet fotovoltaike, termocentralet, biomasa etj. Kryerja e cdo aktiviteti te nevojshem apo te dobishem per realizimin e qellimeve te saj.
Emërtime të tjera Tregtare: BLESSED INVESTMENT
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.02.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 000 100,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: BLESSED INVESTMENT eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 17.02.2017 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L71423028S, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Themistokli Gërmenji, prane RTSH, Kati i I, me administrator Ana Lleshi. Ortak i vetem i shoqerise eshte Besnik Leskaj me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.06.2021)

LANDWAYS INTERNATIONAL eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 18.10.2005 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K61422004L, me adrese Tirane, Rruga Themistokli Gërmenji , pranë zonës së TVSH , Shkalla 1 , Kati 1, me administrator Gazmend Haxhia. Ortak i vetem i shoqerise eshte Gazmend Haxhia me 100% te kapitalit (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.06.2021)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: SPV Blue 2 eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 09.03.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11517017R, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga "Nikolla Jorga", Godina Nr.18/2, me administrator Ida Mezini. BLESSED INVESTMENT shpk zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.06.2021)

SPV BLUE 1 eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 09.03.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11512005P, me adrese Tirane, Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga "Themistokli Germenji", Nr. 6, Kati 1, me administrator Ana Lleshi. BLESSED INVESTMENT shpk zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.06.2021)

RPAY eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 27.01.2021 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT M11328018F, me adrese Tirane, Rruga Frang Bardhi, Godina Kristal Center, Kati 2, Hyrja 33, Tirane, me administrator Akil Rajdho. BLESSED INVESTMENT shpk zoteron 20% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.06.2021)

IKONS eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 09.09.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62113037F, me adrese Tirane, Njësia Administrative Nr.1, Rruga Shemsi Haka, Pallati MATRIX, Kati 0 (përdhe), me administrator Josif Gjani. BLESSED INVESTMENT shpk zoteron 90% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.06.2021)

GBI eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 30.09.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62205042E, me adrese Tirane, Kashar KASHAR Autostrada Tirane Durres Km. 7, Objekt 1 - katehs, Zona Kadastrale 2119, Pasuria Nr. 188/4, me administrator Hajredin Dibra. BLESSED INVESTMENT shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.06.2021)

ABKONS eshte nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28.01.2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K61926012O, me adrese Tirane, Njesia bashkiake nr.2, Rruga Themistokli Gërmenji, perballe RTSH, Kati i II, me administrator Redion Biba dhe Olta Nora. BLESSED INVESTMENT shpk zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 05.06.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Shënime: *Shoqeria nuk ka realizuar te ardhura nga aktiviteti i shfrytezimit per vitet 2019-2019. Te xhiroja e shoqerise jane perfshire te ardhurat nga njesite ekonomike ku ka interesa pjesemarrese
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Themistokli Gërmenji, prane RTSH, Kati i I

Adresa:
Tirane, Njesia Administrative Nr.9, Rruga Don Bosko, (ish filanto), Godine Sherbimi dhe banimi 10 kate, Kulla Nr.2
Tirane, Njesia Administrative Nr.9, Rruga Don Bosko, (ish filanto), Godine Sherbimi dhe banimi 10 kate, Kulla Nr.3
Tirane, Njesia Administrative Nr.9, Rruga Don Bosko, (ish filanto), Godine Sherbimi dhe banimi 10 kate

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 05.06.2021
Stauti i shoqerise
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit 24.02.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 260 492 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 276 959 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 500 949 797,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:251 582 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:288 598 403,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:559 588 347,00
Punuar Nga : A.Lala