Skip to content

ABKONS (Ish A&B BUSINESS CONSULTING)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-05-08 14:06:34
JSON

NIPT: K61926012O
Administrator: Redion Biba, Redjan Basha
Objekti i Veprimtarisë: a) Analize dhe vleresim te biznesit, i strukturave operative financiare per industri te ndryshme financimeve te ndryshme, modelim i biznesit, keshillime mbi ristrukturimin e organizimin financiar, studime tregu, studime plan biznesi, transaksionet dhe strategjine e shitjeve, keshillime mbi partnershipe te ndyshme, negocime te termave te marreveshjes, vleresime risku dhe keshillime per mitigimin e tyre;b) Sherbime ligjore;c) Asistence per leje, autorizime dhe licensime nga organet publike;d) Ristrukturim te bizneseve ne veshtiresi, keshillime dhe asistence ne marredheniet me institucionet financiare, keshillime dhe bashkepunime me dhe per sektorin publik;e) Vleresim i pasurive te paluajtshme;f) Studim, Projektim dhe Mbikqyrje e zbatimit te punimeve ne ndertim, ndertime civile;g) Zbatimi i ndertimit te objekteve te ndryshme, perfshire ato civile, industriale si dhe ne restaurime;h) Vleresime mjedisore;i) Ndermjetesim i aktiviteteve te projektimit, ndertimit dhe supervizimit te objekteve me interes publik dhe privat;j) Ushtrimin e veprimtarise ne fushen e arkeologjise, dhe te trashegimise kulturore.k) Projektim ne restaurimin e monumenteve te trashegimise se arkitektures, veprave te artit dhe objekteve muzeale;1) Dhenien me qira te automjeteve; m) Shitje dhe dhenie me qira te mallrave. Ofrimin e kurseve dhe trajnimeve profesionale ne fusha te tilla si hoteleri turizem dhe hosting, teknologji informacioni dhe programin, programe GIS dhe AutoCAD si dhe ne fusha te tjera te mundshme te formimit profesional. Ushtrimin e aktivitetit për krijimin/përmirësimin/mirëmbajtjen e të dhënave gjeohapësinore. Prodhimi i energjisë elektrike nëpërmjet ndërtimit, operimit dhe transferimit të burimeve të reja gjeneruese të energjisë elektrike, të tilla si sistemet fotovoltaike, gjeneruesit me ere, burimet gjenerues të prodhimit te kombinuar të energjisë elektrike dhe nxehtësisë si dhe gjeneruesit me biomasë. Projektim dhe mbikqyrje, kolaudim te rrjeteve te telefonise dhe sistemeve te ndryshme te telekomunikacionit.4.2 Shoqeria mund (i) te marre pjese me financime ose ne menyre operative ne consortiums edhe te perkohshme, joint venture ose (ii) te zoteroje, te bleje ose te shese pjesemarrje ne ente, shoqeri apo ndermarrje, edhe ne faze themelimi qe kane qellime te ngjashme, komplementare apo gjithsesi te lidhura me te; jo si aktivitet paresor, Shoqeria mund edhe te jape garanci reale dhe/ose personale, te vendose pengje, te dale dorezanese apo te vendose hipoteke edhe ne favor te te treteve.4.3 Gjithashtu, Shoqeria mund te kryeje gdo veprim apo operacion tjeter qe ka te beje me pronen e paluajtshme apo te luajtshme, gdo veprim apo operacion tjeter tregtar, industrial e financiar, te dobishem apo plotesues, me qellim permbushjen e objektit te saj, si edhe gdo aktivitet tjeter te pranuar nga ligji. Sherbime ne fushen e pyjeve dhe kullotave, hartimi i planeve te menaxhimit, inventarizim, sherbime plotesuese dhe aktivitete te tjera qe lidhen me pylltarine.
Emërtime të tjera Tregtare: ABKONS
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/01/2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. BLESSED INVESTMENT, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L71423028S me seli qendrore ne Tirane, Rruga Themistokli Gërmenji, Nd.1 dhe administratore Ana Lleshi. Ortak i vetem Besnik Leskaj. Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.09.2022

II. Basha Capital Group, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L41924002T me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake nr 2, Rruga Themistokli Gremenji, Prane RTSH, kati 2 dhe administratore Geralda Gjipali. Ortak i vetem Redjan Basha. Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.09.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 11.03.2021, terhequr nga QKB date 22.09.2022, Pronaret perfitues te subjektit ABKONS, zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Besnik Leskaj , shtetas shqiptar, i datelindjes 1976, pronar perfitues per 70% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme BLESSED INVESTMENT, ndersa shoqeria BLESSED INVESTMENT zoteron 70% te kapitalit tek ABKONS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 27.02.2017.

Redjan Basha , shtetas shqiptar, i datelindjes 1984, pronar perfitues per 30% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme Basha Capital Group, ndersa shoqeria Basha Capital Group zoteron 30% te kapitalit tek ABKONS. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.10.2018.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
X.2.B - Formim profesional
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia bashkiake nr. 2, Rruga" Themistokli Gërmenji:, përballë RTSH, Kati i II.

Adresa:
1. Tirane, Njesia Nr. 2, Rruga Themistokli Germenji, perballe RTSH, Kati 1

2. Tirane, Rruga Shemsi Haka, Nr. Pasurie 3/262-N11, Zona Kadastrale 8180

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 22.09.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate shitje blerje kuotash 30.10.2018
Kontrate shiblerje kuotash 24.12.2018
Kontrate shitje kuotash 19.12.2016
Kontrate shitje kuotash 29.04.2013
Kontrate shitje e pjeseve te kapitalit 04.11.2015
Kontrate shitblerje kuotash 27.02.2017
Kontrate shitblerje te kuotave te kapitalit 24.01.2008
Vendimi I asamblese per transferimin e kuotave 17.11.2010
Kontrate e Shit-Blerjes se Kuotave date 03.06.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 22.09.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 08.05.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2009
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 134 755 193,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 115 650 115,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 231 387 942,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 301 026 958,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 680 793 689,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 199 775 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 845 193 161,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 146 533 353,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 48 676 325,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 13 784 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 297 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 261 770,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -2 722 090,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:556 666 760,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:573 553 989,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:855 761 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 278 282 028,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 663 518 002,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 656 695 324,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 296 705 007,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 301 283 904,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 169 379 842,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 64 265 053,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 5 647 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 4 150 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 8 178 555,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja