Skip to content

GLOBAL TECHNICAL MECHANICS Zotëruese e një konçesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-01-25 11:24:01
JSON

NIPT: L71529026M
Administrator: Ridgers Mema
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë. Kontroll i mjeteve motorrike dhe i pjesëve te këmbimit të tyre. Homoligimi, verifikimi i përputhshmërisë me tipin e homologuar. Import – Eksport, tregtim automjetesh të ndryshme, gomave dhe pjesëve të këmbimit për automjetet, makinerive të ndryshme dhe mjeteve të punës. Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qera. Për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, aksione, pjesëmarrje të kapitalit në shoqëri të tjera, konsorciume ose kompani të cilat kanë objekte të ngjashëm apo analogë me të vetin dhe të kryejë të gjitha veprimet komerciale, industriale, financiare. Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, uzufrukt ose qera, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e një ose më shumë prej veprimtarive të mësipërme. Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, garanci mbi kreditë dhe depozitat, të lerë peng të mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekore mbi të mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara dhe të vendosë në përgjithësi çdo garanci të mundshme reale dhe personale. Shërbime në fushën e Aviacionit Civil dhe në fushën e ndërtimit, përfshirë por pa u kufizuar në: Planiflkim të punimeve aeroportuale. Operim dhe menaxhim aeroportual. Siguria ajrore dhe siguria në fluturim. Proçeset përgatitore për çertifikimin e aeroporteve. Manualet aeroportuale. Përgatitje e planit mjedisor dhe të zhurmave krijuar në aviacionin Civil. Ndërtim të pistës së fluturimit, zonës lëvizëse midis pistës dhe platformës së parkimit të avionëve. Menaxhimi i linjave ajrore dhe personel profesionist për menaxhim operacional aeroportual. Menaxhim në përputhje me A- CDM System (Aircraft Collaborative Decission Making). Sistemi i menaxhimit aeroportual A- CDM. Programi i kualitetit dhe ruajtjes së cilësisë së aeroportit. Ekspertizë në proçeset e investigimit të incidenteve dhe aksidenteve në fushën e aviacionit civil. Ekspertizë në fushën rregullatore të aviacionit civil, etj. Ndërtime të ndryshme. Projektim, ndërtim dhe zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shtetërore dhe private. Ndërtimin e çdo godine, qendre biznesi, hotele, bar-restorante, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksione të objekteve të ndryshme. Ndërtim, asfaltim rrugësh. Kryerja e investimeve të ndryshme në sektoret e ndërtimit, rrugë, ura, nënkalime, mbikalime, vepra arti të mëdha dhe të vogla, autostrada, trase, porte, aeroporte, hekurudha, diga, tunele etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Global Technical Mechanichs
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 28.03.2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Më datë 07.01.2019, Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive “Global Technical Mechanichs” sh.p.k. (NUIS L71529026M) dhe “Bami” sh.p.k. (NUIS J94416206R), janë shpallur fituese të koncesionit/Partneriteti Publik Privat të Aeroportit të Kukësit me ofertën fituese (vlerë investimi) prej 7.999.393 euro (pa TVSH).

Shpallja e koncesionit është bërë më datë 18.10.2018. Autoriteti Kontraktues është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe objekti i kontratës do të jetë: Rikonstruksion, operim dhe transferim të Aeroportit të Kukësit nëpërmjet formës së dhënies me koncesion/PPP. Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit do të jetë 35 vjet.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Pranë Njësisë Bashkiake nr 6, ish Kombinati i Tekstileve, Sheshi Ali Kelmendi, Godina nr 6

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (12.01.2019))
Statuti dhe akti I themelimit (28.03.2017)
Fitues koncesion- PPP te Aeroportit te Kukesit (07.01.2019)
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala