Skip to content

GLOBAL TECHNICAL MECHANICS Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-24 14:37:49
JSON

NIPT: L71529026M
Administrator: Arbian Safa
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria do të ushtrojë veprimtarinë si më poshtë. Kontroll i mjeteve motorrike dhe i pjeseve te kembimit te tyre. Homoligimi, verifikimi i perputhshmerise me tipin e homologuar. Import – Eksport, tregtim automjetesh te ndryshme, gomave dhe pjeseve te kembimit per automjetet, makinerive te ndryshme dhe mjeteve te punes. Transport rrugor nderkombetar mallrash per te trete e me qera. Për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mund të blejë interesa, aksione, pjesëmarrje të kapitalit në shoqeri të tjera, konsorciume ose kompani të cilat kanë objekte të ngjashëm apo analogë me të vetin dhe të kryejë të gjitha veprimet komerciale, industriale, financiare. Në veçanti, shoqëria, mund të marrë në pronësi, uzufrukt ose qera, kompani ose degë kompanish që operojnë në fushën e një ose më shumë prej veprimtarive të mësipërme. Gjithmonë, për të vetmin qëllim të arritjes së objektit të lartpërmendur, shoqëria mundet gjithashtu të japë garanci, garanci mbi kreditë dhe depozitat, të lerë peng të mira dhe vlera të tundshme, të vendosë garanci hipotekore mbi të mirat e patundshme dhe të tundshme të regjistruara dhe të vendosë në përgjithësi çdo garanci të mundshme reale dhe personale. Sherbime ne fushen e Aviacionit Civil dhe ne fushen e ndertimit, perfshire por pa u kufizuar ne: Planiflkim te punimeve aeroportuale. Operim dhe menaxhim aeroportual. Siguria ajrore dhe siguria ne fluturim. Proçeset pergatitore per çertifikimin e aeroporteve. Manualet aeroportuale. Pergatitje e planit mjedisor dhe te zhurmave krijuar ne aviacionin Civil. Ndertim te pistes se fluturimit, zones levizese midis pistes dhe platformes se parkimit te avioneve. Menaxhimi i linjave ajrore dhe personel profesionist per menaxhim operacional aeroportual. Menaxhim ne perputhje me ACDM System ( Aircraft Collaborative Decission Making). Sistemi i menaxhimit aeroportual A- CDM. Programi i kualitetit dhe ruajtjes se cilesise se aeroportit. Ekspertize ne proçeset e investigimit te incidenteve dhe aksidenteve ne fushen e aviacionit civil. Ekspertize ne fushen rregullatore te aviacionit Civil, etj. Ndertime te ndryshme. Projektim, ndertim dhe zbatim i objekteve civile, ekonomike, social kulturore, shteterore dhe private. Ndertimin e çdo godine, qendre biznesi, hotele, bar-restorante, parking, komplekse turistike etj. Rikonstruksione te objekteve te ndryshme. Ndertim, asfaltim rrugesh. Kryerja e investimeve te ndryshme ne sektoret e ndertimit, rruge, ura, nenkalime, mbikalime, vepra arti te medha dhe te vogla, autostrada, trase, porte, aeroporte, hekurudha, diga, tunele etj.
Emërtime të tjera Tregtare: Global Technical Mechanichs
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/03/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 3 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, një shoqëri koncesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31/01/2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L97531201R, me seli në Kukes, Shtiqen, Njesia Administrative Shtiqen, Kukes (Aeroporti i Kukesit, 3,5 Km ne Jug te qytetit te Kukesit, me administratore Ridgers Mema. Ortake te shoqerise jane: GLOBAL TECHNICAL MECHANICS (30%) dhe BAMI (70%) (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Më datë 07.01.2019, Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive “Global Technical Mechanichs” sh.p.k. (NUIS L71529026M) dhe “Bami” sh.p.k. (NUIS J94416206R), janë shpallur fituese të koncesionit/Partneriteti Publik Privat të Aeroportit të Kukësit me ofertën fituese (vlerë investimi) prej 7.999.393 euro (pa TVSH).

Shpallja e koncesionit është bërë më datë 18.10.2018. Autoriteti Kontraktues është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe objekti i kontratës do të jetë: Rikonstruksion, operim dhe transferim të Aeroportit të Kukësit nëpërmjet formës së dhënies me koncesion/PPP. Kohëzgjatja e kontratës së koncesionit do të jetë 35 vjet.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Pranë Njësisë Bashkiake nr 6, ish Kombinati i Tekstileve, Sheshi Ali Kelmendi, Godina nr 6

Adresa:
Kukes Shtiqen, Aeroporti Nderkombetare i Kukesit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.05.2022
Statuti dhe akti I themelimit (28.03.2017)
Fitues koncesion- PPP te Aeroportit te Kukesit (07.01.2019)
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -5 057 370,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 895 237,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -989 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -340 060,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:77 115 101,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:6 319 417,00
Punuar Nga : A.Lala