Skip to content
Rehabilitim, Operim dhe Transferim i Aeroportit të Kukësit

KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-24 14:19:55

NIPT: L97531201R
Administrator: Ridgers Mema
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëria Konçesionare " KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT " SHPK, është subjekt i themeluar për qëllim të veçantë dhe ka objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit që do të lidhet midis Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (Autoriteti Kontraktues) dhe kësaj shoqërie konçesionare, me objekt: "Rikonstruksion, Operim dhe Transferim i Aeroportit të Kukësit, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit". Shoqëria e zhvillon akivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shoqëria mund të krijojë filiale brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje edhe me legjislacionin e vendit përkatës.
Emërtime të tjera Tregtare: KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 31/01/2019
Rrethi: Kukës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. BAMI shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 31.08.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT J94416206R, me seli në Durrës, Fushë Krujë, Kameras, me administratore Gezim Marku, Lorenc Bami (vetem per ceshtje mjedisore) dhe ortak te vetem Besnik Bami (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022)

II. GLOBAL TECHNICAL MECHANICS shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 28.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi biznesi NIPT L71529026M, me seli në Tiranë, Rruga e Kavajes,Prane Njesise Bashkiake nr 6, ish Kombinati i Tekstileve, Sheshi Ali Kelmendi, Godina nr 6, me administrator Arbian Safa dhe ortak te vetem Ridgers Mema (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 24.05.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 07.06.2021, terhequr nga QKB ne daten 24.05.2022, Pronar perfitues te shoqerise me 25% te kapitalit e me teper jane:

Ridgers Mema, shtetas shqiptar, i datelindjes 1992, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te GLOBAL TECHNICAL MECHANICS. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2019.

Besnik Bami, shtetas shqiptar, i datelindjes 1971, pronar perfitues per 70% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te BAMI. Data e percaktimit si pronar perfitues: 31.01.2019
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 29.03.2021, u lidh marreveshja siguruese nr. 2359 Rep., nr. 716 Kol, me palë: Kredidhënës, RAIFFEISEN BANK dhe Kredimarrës Shoqëria koncensionare, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, Bashkëkredimarrës dhe Barrëdhënës, GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, me objekt: Krijimin e barrës siguruese. Barrëdhënësit jane: Shoqëria GLOBAL TECHNICAL MECHANICS dhe shoqëria BAMI, mbi 100% të kuotave që zotërojnë në shoqërinë, KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT, me anë të së cilës garantojnë shlyerjen e të gjitha detyrimeve, sipas kontratës së kredisë nr. 2358 Rep., Nr. 715 Kol, dt. 29,03,2021.
Ndryshime
Data e Marrjes Pjesë: 20.12.2018
Data e Pranimit: 07.01.2019
Data e Nënshkrimit: 20.03.2019
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Transport/Infrastrukturë
Vlera e Investimit(Lekë): 7.999.393 Euro
Kosto Konçesionare: Shoqëria do të paguajë në favor të Autoritetit kontraktues tarifën në shumën prej 10% të fitimit të shpërndashëm, pas vitit të 5-të të operimit përgjatë gjithë kohëzgjatjes së kësaj kontrate, për çdo vit.
Kosto e Shërbimit: Shoqëria konçesionare do të mbledhë taksat e mëposhtme në emër të Qeverisë së Shqipërisë:

-Taksa e Kalimit të Kufirit dhe
-Taksa/tarifa të tjera të cilat mund të vendosen nga Qeveria e Shqipërisë, pa paragjykuar të drejtat e konçesionarit në rast të ndryshimeve ligjore.
Shënime: I. KUKËS INTERNATIONAL AIRPORT shpk është një shoqëri konçesionare e themeluar më datë 31.01.2019 për zbatimin e kontratës së konçesionit të datës 20.03.2019 të lidhur ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë (Autoriteti Kontraktues), dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive "Bami" shpk dhe “Global Technical Mechanichs” sh.p.k., me objekt: "Rehabilitim, Operim dhe Transferim i Aeroportit të Kukësit, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçensionit".

II. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë ka vendosur të implementojë projektin ROT Aeroporti Kukës. Përzgjedhja e Ofertuesit Fitues do të bëhet në bazë të një proçedure konkurruese të hapur, sipas kritereve kualifikuese dhe vlerësuese të specifikuara në këtë dokument.

Më datë 11.07.2018, me anë të vendimit Nr. 429 të Këshillit të Ministrave, u miratua bonusi prej 8% (tetë për qind) të pikëve për proçedurën përzgjedhëse konkurruese, që i jepet bashkimit të shoqërive “Kastrati” sh.a dhe “T.M.D. Systems LTD”, për rezultatin teknik dhe financiar të propozimit të pakërkuar, të paraqitur për proçedurën e dhënies me konçesion/partneritet publik privat për projektin e rehabilitimit, të operimit, transferimit të Aeroportit të Kukësit.

III. Shpallja e konçesionit është bërë më datë 18.10.2018. Autoriteti Kontraktues është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe objekti i kontratës do të jetë: Rikonstruksion, operim dhe transferim të Aeroportit të Kukësit nëpërmjet formës së dhënies me konçesion/PPP.

Më datë 20.12.2018, u mbajt proçedura konkurruese për këtë konçesion ku morën pjesë këta operatorë ekonomik:

Bashkimi i Përkohshëm i Shoqërive “Global Technical Mechanichs” sh.p.k. (NUIS L71529026M) dhe “Bami” sh.p.k. (NUIS J94416206R) me vlere investimi prej 7,999,393 Euro (pa TVSH).

IV. Më datë 07.01.2019, Bashkimi i Përkohshëm i shoqërive “Global Technical Mechanichs” sh.p.k. dhe “Bami” sh.p.k., janë shpallur fituese të konçesionit/Partneriteti Publik Privat të Aeroportit të Kukësit me ofertën fituese (vlerë investimi) prej 7.999.393 euro.

Objekti i kontratës: Dhënie me konçesion/PPP të Aeroportit të Kukësit

Kohëzgjatja e kontratës konçesionare/PPP është 35 vite nga hyrja në fuqi e saj.

Vënia në punë e Aeroportit të Kukësit është një nga angazhimet kryesore të Qeverisë Shqiptare, parashtruar edhe në Strategjisë Sektoriale të Transportit dhe Planit të Veprimit 2016–2020, miratuar me VKM Nr. 811, datë 16.11.2016.

Forma e kontratës: R.O.T (Rikonstruksion, operim, transferim)

Burimi i financimit: Shoqëri Tregtare private ose Bashkim i tyre / Kapital privat

Kohëzgjatja e kontratës: 35 vjet.

Vendndodhja e objektit të kontratës: Aeroporti i Kukësit ndodhet 3,5 km në jug të qytetit të Kukësit, ne njësisë administrative Shtiqen, Kukës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kukës, Shtiqen, Njësia Administrative Shtiqen, Kukës, Aeroporti i Kukësit, 3,5 Km në Jug të qytetit të Kukësit

Faqja Web:
www.kukesi-aerport.com ; www.kuiport.al

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontrata koncesionare 20.03.2019
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 24.05.2022
Akti i themelimit te shoqerise koncesionare
Marreveshje siguruese 29.03.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 24.05.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Vendimi nr. 146 per miratimin e kontrates se koncesionit datë 20.03.2019 -Njoftimi
Njoftimi I fituesit 07.01.2020
VKM nr. 429, date 11.7.2018 per miratimin e bonusit per “Kastrati” sh.a. dhe “T.M.D. Systems LTD”-Njoftimi
DSK per Aeroportin e Kukesit-Njoftimi
Njoftimi-shpallja e koncesionit
Njoftimi per ndryshimin e DSK
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -35 258 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -16 404 859,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:437 839,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2019

Konçesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala