Skip to content

NET-GROUP (Ish B-VAAL ENGINEERING)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-07-06 10:17:55
JSON

NIPT: L72023002P
Administrator: Valter Begaj; Gjergji Bezati (vetem per ceshtjet e vleresim ndikim ne mjedis dhe auditim mjedisor me afat 2 (dy) vjeçar.)
Objekti i Veprimtarisë: Studim, Projektim, Mbikqyrje, Kolaudim, Ristrukturime, Përgatitje dokumentacioni, Administrim, Vlerësime, Ekspertiza, Analiza, Çertifikime, Trajnime, Krijim të dhënash digitale etj, për: Objekte sociale dhe ekonomike, Objekte banimi, Objekte industriale dhe Inxhinierike, Objekte të mbrojtjes Lumore dhe Detare, Portuale dhe Aeroporte, Gjeologo-lnxhinierike, Hidroteknike, Elektrike dhe Elektronike. Objekte të sigurisë dhe rëndësisë së veçantë. Transport Hekurudhor, MKZ, Lumor, Detar, Rrugor, Bujqësor dhe Lundrimit Ajror. Prodhime linjash artizanale dhe industriale, Prodhim dhe shpërndarje Energjitike, MKZ, Mbetjeve të ngurta. Plane të detajuara vendore, Mikro dhe Makro plane të zhvillimit arkitekturor, industriale dhe ekonomike, Zona të zhvillimit urban dhe industrial, etj. Objekte kulturore dhe të trashegimisë kulturore historike, Restaurime, Planifikim urban, Objekte kulti, Plane të përgjithshme dhe detajuara vendore. Trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët, Sipërfaqe Tokave bujqesore, Toka të pafrytshme, Pyje, Kullota, Vlerësime të ndikimeve në mjedis, Parqe, Pyje. Shërbime të natyrës së projektimeve, drejtimit dhe ndihmës teknike të punimeve me personel të kualifikuar, punime topogjodezike, Asistencë teknike, Juridike, Mjekësore etj. Shërbime të natyrave të ngjashme në bazë të liçencave. Shërbime të Auditimit të Energjisë për Godina shërbimi, Godina Industriale, Godina të rëndësisë strategjike, ESCO, energjisë së rinovueshme, etj. Realizimin e punimeve të zbatimit inxhinierike të Transportit, Prodhimit, Tregtimit, Energjisë së Rinovueshme, ESCO, Zonave historike, Godinave me karakter fetar, Historik dhe Monumenteve të Kulturës, Higjeno-Sanitare dhe Shërbimit Spitalor. Ndërtim impiantesh eolik, fotovoltaik dhe hidrik për prodhim energjie elektrike. Prodhim dhe shitje energjie elektrike. Hartimin, implementimin e strategjisë së brandit dhe marketingut të turizmit, planin e punës, politikat zhvillimore. Realizimin e studimit të tregut (market research) për të matur dhe analizuar strategjitë e brandit dhe marketingut të turizmit. Hartimin e strategjisë për zhvillimin dhe promovimin e turizmit detar dhe marinave. Administrim i objekteve në bashkëpronësi. Auditim mjedisor.Aktivitete ne fushen e teknologjise, Informacionit, Logjistikes Kompjuterike, dizenjove, teknologji web-I, menaxhim web-page, projektim I sistemit informatik, promovimi i atraksioneve turistike, guida turistike.
Emërtime të tjera Tregtare: NET-GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 22/08/2017
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
I.2.A - Shërbime ekspertize
IV.4.C - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet energjetike
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.8.A - Shërbime ekspertize higjeno-shëndetësore
II.8.C - Veprimtari në fushën e Shëndetit Publik që nuk liçencohen sipas një kategorie tjetër
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Haxhi Dalliu, Hyrja 1, Apartamenti 0

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 12.06.2021
Statuti i shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyrat financiare 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 64 987 047,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 10 082 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 980 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 623 774,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:151 345 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:107 359 483,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:18 883 879,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:7 552 434,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja