Skip to content

InTex
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-02-14 13:01:50
JSON

NIPT: L73128001O
Administrator: Asime Osoja
Objekti i Veprimtarisë: Administrim dhe menaxhim te shoqerive te tjera per te trete, perfaqsim per gjetje klientesh dhe bashkepunetoresh, perfaqsim per negocime dhe nenshkrime kontratash tregtare me te trete, brenda she jashte Shqiperise, kryerje studimesh mbi tregje te ndryshme, kryerjen e fushatave te marketingut per vete dhe per shoqeri te tjera, krijimin e grupimeve tregtare te ndryshme sipas legjislacionit ne fuqi, perfaqsimin e shoqerive te tjera ne maredheniet me administraten publike, sistemin gjyqesor te te gjitha niveleve brenda dhe jashte Shqiperise. Kryerjen e auditimeve teknike dhe profesionale per kompani te ndryshme, kryerjen e vleresimeve teknike, trajnimeve, hapjen e laboratoreve te ndryshem. Konsulence profesionale, teknike dhe tregtare per te trete. Dhenie asetesh, pajisjesh dhe makinerish me qira si dhe marrje asetesh dhe makinerish me qira per vete apo per te trete. Shoqeria mund te hape dege dhe zyra perfaqsimi brenda dhe jashte Shqiperise.Import lendesh te para tekstile dhe materiale ndihmese per perpunim si prerje, qepje, vendosje aksesoresh, etiketash, hekurosje, paketim, per prodhimin e produkteve te industrise tekstile, veshjeve, konfeksioneve. Eksportimin dhe tregtine e produkteve gjysem te gatshme dhe te gatshme te industrise se tekstilit. Importimin, prodhimin, eksportimin dhe tregtine ne Shqiperi e jashte shtetit te produkteve te çdo lloji per te cilat nuk kerkohet ndonje licence specifike. Import, perpunimin dhe eksport te pajisjeve robot te teknologjise se zhvilluar elektronike ne fusha te ndryshme si ato te industrise, bujqesise, shendetsise, sportit. Prodhimin, perpunimin, importimin, eksportimin e tregtine e produkteve farmaceutike dhe higjeno - sanitare. Prodhimin, perpunimin, importimin, eksportimin e tregtine e produkteve dhe gjysem produkteve plastike. Transport kombetar dhe nderkombetar mallrash. Tregti te te gjtha mallrave dhe produkteve industriale, bujqesore brenda dhe jashte vendit. Shoqeria do te kryeje çdo veprimtari te lejuar nga ligji dhe / ose pjesemarrjen në çdo veprim apo aktivitet te ligjshem qe mund te kryeje nje shoqeri me pergjegjesi te kufizuar e krijuar ne baze te legjislacionit shqiptar, per shitblerjen me shumice e pakice te te mirave te çdo lloji si dhe sherbimeve ne çdo fushe. Transport mallrash brenda vendit për përdorim vetjak. Aktivitet fason. Investim ne pasuri te paluajtshme, toka bujqesore, panele diellore, energjitik dhe hidro. Agroturizem. Aktivitet imobiliare.Implementimi dhe menaxhimi i projekteve gjeneruese ( fotovoltaike, eolike, hidrike ) te energjise elektrike, te cilat shfrytezojne burimet e rinovueshme te energjise si dielli, era, uji si dhe i veprave te tyre ndihmese. Aplikimi dhe marrja nga qeveria shqiptare apo institucionet pergjegjese te shtetit shqiptar i te gjitha lejeve, licencave dhe autorizimeve paraprake/perfundimtare, te cilat mundesojne zhvillimin e ketyre aktiviteteve ne menyre te qete dhe ne perputhje me kuadrin ligjor ne fuqi ne Republiken e Shqiperise. Shitje me shumice dhe pakice e energjise elektrike tek operatoret , furnizuesit, tregtaret, konsumatoret e energjise elektrike ( vendas apo te huaj ) si dhe ne Bursen Shqiptare te Energjise Elektrike ( ALPEX ) apo Bursat e tjera te energjise jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: InTex
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/07/2017
Rrethi: Berat
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 821 866,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1.Berat, Otllak, DUSHNIK, Kamionçine tip Citroen me targe AA 123 OX

2. Berat, Otllak, DUSHNIK, Kamion Mercedes Benz me targë AA470 SU

3. Berat, Otllak, DUSHNIK, Autoveture tip Volkswagen me targe AB 687 EL

4. Berat, Otllak, DUSHNIK,Autobus tip Setra me targe AA 781 UJ

5. Berat, Otllak, DUSHNIK, Autobus tip Man me targe AA 752 UJ
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I.Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 16.08.2017, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga aktiv ne te pezulluar.

II. Sipas Vendimit te Asamblese se Pergjithshme date 12.12.2017, eshte ndryshuar statusi i shoqerise nga i pezulluar ne aktiv.

III.Me date 13.08.2019, jane miratuar kufizmet e tagrave te administratorit Thanas Pelivani si me poshtë: Tagrat e administratorit z.Thanas Pelivani jane te kufizuara vetem per te kryer veprimet administrative te menaxhimit te deges se shoqerise ne Kuçovë, ne Nipt sekondar 6/128, zona kadastrale 2310, Kuçovë, Berat.b) Administratori z,Thanas Pelivani, nuk mund te marre vendime te tjera perveç vendimeve qe lidhen me administrimin e brendshem te punes ne degen e shoqerise.c) Administratori, z.Thanas Pelivani, nuk mund te nenshkruaje kontratat e punes me punonjesit pa miratimin e administratorit tjeter te shoqerise InTex sh.p.k. d) Administratori, z,Thanas Pelivani nuk mund te marre ose largoje nga puna askend pa miratimin e administratorit tjeter te shoqerise InTex sh.p.k e) Nuk mund te kryeje ne asnje rast veprime ne bankat Credins, Procredit dhe Union Bank ne cilesine e administratorit dhe per emer te shoqerise.f) Nuk mund te kryeje veprime ne banken BKT pa miratimin me shkrim te administratorit tjeter te shoqerise Intex sh.p.k g) Nuk ka te drejten re neneshkrimit sa i perket dokumentacionit qe lidhet me institucionet shteterore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Berat, Otllak, Dushnik, rruga " Antipatrea ", godina dy kateshe me nr.pasurie 1592/27, zona kadastrale 1587

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.02.2022
Akti i themelimit te Shoqerise
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 23.04.2019
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 03.09.2019
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 29.06.2020
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 30.06.2021
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2017
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2018
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2019
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve viti 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 253 087,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 949 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 3 088 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -100 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:489 305 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:300 701 034,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:269 617 087,00
Punuar Nga : L.Kanani