Skip to content

NG STRUCTURES
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 09:48:58
JSON

NIPT: L79326502O
Administrator: Hekuran Hoxha
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëri Ndërtimi/Zbatimi dhe Studim-Projektimi e Konsulence, përmbledhur në: Punime gërmimi në tokë; Ndërtime civile dhe industriale; Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash; Rrugë autostrada mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale; Punime nëntokësore, ura e vepra arti; Diga dhe tunele hidroteknike; Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje; Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë; Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime; Ndërtimi i impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; Ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë; Punime të inxhinierisë së mjedisit; Punime për prishjen e ndërtimeve; Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre; Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues); Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese; Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut; Sinjalistika rrugore jondriçuese; Barriera dhe mbrojtje rrugore; Ndërtime parafabrikat beton/arme, struktura metalike dhe drur; Punime strukturore speciale; Shtresa dhe mbistruktura speciale; Punime mbi shina dhe traversa; Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit; Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni; Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj.; Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore; Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij; Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane; Punime topogjeodezike; Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë; Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Mirëmbajtje objektesh. Studim-Projektime në: Plane kombëtare sektoriale; Plane të detajuara për zona të rëndësisë kombëtare; Plane sektoriale në nivel qarku; Plane sektoriale në nivel bashkie; Plane të detajuara vendore. Projektim arkitekturor. Projektim interiere; Projektim peizazhi, sistemim sipërfaqe të gjelbra, lulishte e parqe. Objekte civile, industrial, turistike. Objekte me shkallë të lartë vështirësie; troje dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Vlerësimi i kapacitetit mbajtës dhe përforcimi i strukturave mbajtëse prej beton-arme, murature dhe metalike. Objekte civile e turistike prej druri. Projektim të instalimeve hidro-termosanitare. Instalime termoteknike; kondicionimi, si dhe të impianteve të prodhimit të energjisë termike nga burime të rinovueshme. Linjat e rrjeteve elektrike, për objekte civile e industriale. Sistemeve komplekse të telekomunikacionit. Sisteme të furnizimit me gaz. Sistemeve kundra zjarrit. Sistemeve të monitorimit dhe automatizimit në industri dhe ndërtesa. Impiante ngritëse e transportuese (ashensorë, shkallë lëvizëse etj.). Ndriçimit rrugor, shesheve, dekorativ, ndriçimit të objekteve të mëdha sportive, porteve aeroporteve etj. Rrjete të telefonisë, citofonisë, fonisë, internetit, TV, access controll, CCTV, sistemet e alarmit, sistemet e dedektimit të zjarrit etj. Diga. Furnizim me ujë, kolektorë shkarkimi. Ujësjellës-kanalizime urbane, rurale. Vepra ujitje; kullimi; impiante vaditëse; diga të vogla (ato që nuk plotësojnë kushtin e digave të mëdha), damba, sifona, kaskada, kapërderdhës, rrymëshpejtues, priza, baraze, porta, tombino. Vepra të trajtimit të ujit. Vepra hidroteknike, galeri e tunele hidraulike, marrje uji, shkarkimi; shkarkues të ujërave të tepërta, vepra të marrjes së ujit nga rezervuarët, vepra të marrjes së ujit nga lumenjtë dhe marrja e ujit me puse. Vepra naftësjellës; gazsjellës; vajsjellës etj. Vepra hidroteknike; kulla ekuilibri, porte; pontile. Rrugë lokale, rrugë urbane dytësore dhe rrugë interurbane dytësore. Rrugë.Autostrada. Aeroporte; helioporte; hidroporte. Hekurudha; degëzime hekurudhore. Ura/viadukte, vepra arti dhe sisteme të tjera speciale. Tunele rrugore; hekurudhore. Rivelime inxhinierike. Rilevime inxhinierike kadastrale. Sisteme GIS. Bazamente gjeodezike. Fotogrametri dhe hartografi. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte civile; ekonomike. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i truallit për objekte të mëdha H/Ç, porte aeroporte, bazamente me ngarkesa të mëdha. Studim/vlerësim gjeologo-inxhinierik i trojeve të buta dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët. Centrale hidraulike, termike. Impiante të prodhimit të energjisë elektrike të rinovueshme, diellore, ere etj. Nënstacione elektrike; linja të tensionit. Kabina elektrike të rrjetit shpërndarës; Sinjalistikë jondriçuese në rrugë, sheshe e parkime, autostrada, rrugë, hekurudha në degëzime, në aeroporte dhe heliporte. Sinjalistikë ndriçuese në infrastrukturë. Studime të rrezikut sizmik në cdo nivel. Studime e projektime të ndërtimit dhe mbylljes së venddepozitimeve të mbetjeve të ngurta. Studime e projektime të ndërtimit të impianteve të trajtimit të ujërave të zeza. - Shërbime Konsulence Teknike, Ligjore e Financiare. Të tjera si: Vlerësime: Mjedisore dhe Pasurive të paluajtshme; Restaurime në zbatim dhe projektim. -Ekspertizë teknike dhe teknologjike; Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. -Shit-blerje, import-eksportin e: Materiale ndërtimi, Linjave makinerive dhe pajisjeve teknologjike bujqësore, blektorisë, agroperpunimit, asete fizike për përpunimin dhe tregtimin e produkteve bujqësore dhe të peshkimit, Sisteme frigoriferike,ventilimi etj dhe montim. -Auditime energjetike. Etj.
Emërtime të tjera Tregtare: NG STRUCTURES
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 24/07/2017
Rrethi: Tepelene
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Depozitimi i deklarates noteriale Nr. 2953 Rep. Nr. 507 Kol. date 09.05.2019
II. Depozitimi i deklarates noteriale Nr. 926 Rep. Nr. 333 Kol. date 22.03.2021
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokaster, Tepelene, Lagjja "Selam Musai", Rruga Dule Dalani, Nr. pasurie 14/324, Zona Kadastrale 3574, Kati i dyte

Adresa:
Tirane Farke Toke Are + Truall, Farke e vogel, zona kadastrale 1605, Fshati Farke e vogel

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.06.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 16.11.2017
Kontrate shitje kuotash 01.05.2019
Kontrate per shitje kuotash 24.05.2019
Deklarata Noteriale date 09.05.2019; date 22.03.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar, date 23.01.2023
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 39 442 231,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 130 649 724,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 72 125 691,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 12 991 912,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 7 365 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 715 388,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:486 485 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:798 728 004,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:337 967 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:119 690 612,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:96 878 106,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:11 160 708,00
Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja, P.Nikolli