Skip to content

ALGES KONSTRUKSION
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-12-25 13:52:29
JSON

NIPT: L92621601H
Administrator: Elton Dosku
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim montim, zbatim e rikostruksion të godinave të të gjitha llojeve, rruge të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndërtime stacione elektrike, linja të tensionit të lartë, të ulët e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impjante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat, beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicionimi. Ndërtime të Impjanteve të linja telefonie dhe tekomunikacioni. Impjante të brendshme eletrike, telefonike, radiotelefoni etj. Impjante të sinjalistikës rrugore të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate, në ndërtim turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash e udhëtarësh e pika servisi për automjetet. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndërmarrje ndërtimi për vete dhe për të tretë në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj. që lidhen me to. Vlerësim të pasurive të paluajtshme dhe objekteve industrial. Në këtë kuadër, Shoqëria ka të drejtë të kryejë të gjitha dhe çdo aktivitet të nevojshëm për realizimin e objektit të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: ALGES KONSTRUKSION
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 13.02.2019
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.03.2019, u pezullua në mënyrë të përkohshme aktiviteti i shoqërisë. Statusi kaloi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 12.03.2019, u riaktivizua veprimtaria e shoqërisë. Statusi kaloi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Ish SMT, rruga nacionale Gjirokastër-Kakavijë, godina 1 katëshe, nr. Pasurie 24/36, ZK 8543

Faqja Web:
[email protected]

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 19.12.2019
Kerkese per pezullimin e aktivitetit 12.03.2019
Kerkese per riaktivizimin e aktivitetit 31.07.2019
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Punuar Nga : A.Lala