Skip to content

AM Rentals
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-12-22 15:39:18
JSON

NIPT: L92805401N
Administrator: Julian Milo
Objekti i Veprimtarisë: Dhënie me qira të automjeteve të të gjitha llojeve. Shërbime transporti me automjete të llojeve të ndryshme për llogari të vete shoqërisë dhe për të tretë brenda vendit. Pikë servisi për autoriparim dhe shërbime mirëmbajtje të të gjitha llojeve, për të gjitha markat dhe tipet e automjeteve për llogari të vetë shoqërisë si edhe të të tretëve. Lavazh për automjete. Kryerje të të gjitha shërbimeve të tjera të nevojshme ndihmëse, në funksion të kryerjes së aktivitetit të shoqërisë dhe që nuk bien ndesh me legjislacionin shqiptar në fuqi. Germime dheu, sistemime, taracime terrenesh, transporte inerte me kamion, punime te mirembajtjes dhe sinjalistikes rrugore, perpunim inertesh, ndertim mbi shtresa rrugore, ndertim vepra arti, ndertim rruge automobilistike. Ndertim ujesjellesa dhe kanalizime, ndertim vepra kullimi, punime te ndryshme ne fushen e ndertimit.
Emërtime të tjera Tregtare: AM Rentals
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02/04/2019
Rrethi: Patos
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 417 169 300,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: FINMAN, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 24.11.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar L62405030K, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Arena Center, Seksioni D, Kati 5, me administrator Idajet Ismailaj (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.12.2021)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier, Patos, Objekt në Numër Pasurie 69/29, Zonë Kadastrale Nr.28/90, pranë kompleksit Albstar

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.12.2021
Akti i themelimit
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 15.06.2020
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 29.12.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 44 709 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 34 936 956,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:317 344 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:64 407 082,00
Punuar Nga : A.Lala