Skip to content

Grein-T
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-06-26 14:47:31
JSON

NIPT: L93309201I
Administrator: Daniela Çelo
Objekti i Veprimtarisë: Ndërrmarje ndërtimi për vete e për llogari të të tretëve në kryerjen e veprimtarivë ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike...etj që lidhen me to. Projektim, ndërtim dhe zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve. Projektim, ndërtim, zbatim dhe rikonstruksion të: godinave të të gjitha llojeve, rrugë të cdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike,mbrojtjelumore,barriera dhe mbrojtje lumore, diga, damba, tunele. Ndërtime për n/stacione elektrike, linja të tensionit të lartë, të ulët e të mesëm e shpërndarjen e energjisë. Ndërtim impiante hidrosanitare, kuzhina, e mirëmbajtjen e tyre. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicionimi. Impjante, linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshëm elektrike, telefonike, radiotelevizioni, tv...etj. Investime në ndertime civile, pallate dhe ne ndertime turistike. Prodhim te materialeve ndertimore si kolle, stuko, betone...etj e tregtimin e këtyre prodhimeve. Shfrytëzim, prodhim dhe tregtim në karriera lumore, gurore, gurëve. Tregtim me shumicë e pakicë të të gjithë mallrave industriale, ushimore, ndërtimore. Tregtim me shumicë e pakicë, eksportim-importim-tranzitim dhe artikuj të ndryshëm industrial, makineri e paisje të të gjitha llojeve përfshirë edhe vegla pune, paisje sinjalizimi, ngrohësa diellore...etj. Materiale ndërtimi dhe mobilimi të jashtëm e të brendshëm. Konstruksione dhe panele të gatshëm dhe gjysëm të gatshem ndërtimore. Automjete të cdo lloji, marke e tonazhi dhe pjesë këmbimi për to, materiale ndërtimi. Pajisje druri, duroalumini. Servis makinash, lavazho. Zhvillim të aktivitetit tregtar në dyqane dhe markete.Transport mallrash për vete dhe të tretë brenda e jashtë territorit shqiptar. Import-eksport sipas legjislacionit shqiptar. Punime saldimi, prerje dhe saldim me elektroda karboni, punime saldimi, prerje dhe saldim me oksigjen. Prerje, përpunim, grumbullim skrapi, importimi dhe tregtimi i energjisë elektrike. Prodhimi dhe tregtim i farërave dhe fidaneve ( pemë dekorative, dru frutore dhe pyjore). Rikonstruksion dhe ndërtim i stacioneve të pompimit për ujesjellësa dhe banesave ujëmbajtëse. Prodhim pllaka betoni vetështrenguese t=4,6,8,10,12 cm ( për sheshe dhe trotuare). F.V mbjellje pemë dekorative ( pemë blini).
Emërtime të tjera Tregtare: Grein-T
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.09.2019
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Elbasan, Lagjja" Sul Papri", rruga" 25 Nëntori", pallati nr.129/1, hyrja A

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 26.06.2021
Statuti I Shoqerise
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -339 171,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:97 500,00
Punuar Nga : A.Lala