Skip to content

Aladini Trade Partner
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-10-17 08:49:16
JSON

NIPT: M02311002E
Administrator: Spiro Naçi
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport, tregetimi dhe shitja me shumice e pakice e nje game te gjere produktesh parfumerie, kozmetike, bukurie, tekstile dhe shendeti si dhe produkte te tjera dytesore te kesaj kategorie Shitja me shumice dhe pakice e mallrave industrial dhe ushqimore. Tregtimi I artikujve te ndryshem. Importi - eksporti shitja me shumice e pakice e pajisjeve elektrike, elektronike, lende te para per industrine, materiale ndertimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash kancelari, pjese kembimi, auto dhe makineri te cdo lloji, pajisje teknologjike etj. Importin, eksportin dhe tregtimin me shumice apo pakice te te gjitha llojeve te mjeteve motorike duke përfshirë importin e autoveturave, mjeteve te transportit te pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te tij. Importin, eksportin, si dhe tregtimin me shumice apo pakicë të pjesëve te kembimit, aksesoreve , agregateve per te gjitha llojet e mjeteve motorike, duke perfshirë pjeset e këmbimit per te gjitha llojet e autoveturave, mjeteve motorike per transportin e pasagjereve, kamioneve dhe transportiereve te çdo lloji. Import-eksport i mallrave te ndryshme industriale dhe ushqimore, perdorim shtepiak, si detergjente, supermarket, tregtim i te gjitha materialeve, tregtim mallrash me shumice dhe pakice, tregtim te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve , paisje elektrike, elektronike, kompjuterike te te gjitha llojeve te kesaj fushe. Tregetimi i produkteve online. Transporti dhe lëvrimi i mallrave në adresë. Shperndarja ose distribucioni online. Si dhe çdo veprimtari tjeter ekonomike qe do te konsiderohet e nevojshme dhe e dobishme per realizimin e qellimit te shoqerise dhe qe nuk bie ndesh me legjislacionin Shqiptar ne fuqi.Tregti me shumice dhe pakice e Librave artistike dhe Shkollor. Realizimin e shitjeve Online nepermejt disa webportaleve : "Aladini.al .,Bukinist.al , Beba.al , idedhuratash.al dhe Sekret.al"
Emërtime të tjera Tregtare: Aladini Trade Partner
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09/11/2020
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 9 300 000,00
Numri i pjesëve: 7
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. INVG, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L81316018U me seli qendrore ne Tirane, Kashar, Autostrada Tirane Durres, KM 8, prane DHL Albania dhe administrator & ortak i vetem Pandeli Garo. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.10.2022

II. VIGAN GROUP (ish "MIAIR"), shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, me NIPT L61426009D me seli qendrore ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Medar Shtylla, Kompleksi Kika 1, Ndertesa nr.43 me nr.pasurie 8/386-N25, 8386-Nr. 26 dhe administrator Fatjona Boshnjaku. Ortak i vetem i shoqerise eshte Arsid Rraboshta. Sipas te dhenave te QKB deri me date 17.10.2022

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 20.06.2022, terhequr nga QKB date 17.10.2022, Pronaret perfitues te subjektit Aladini Trade Partner zoterues te 25% te kapitalit e me teper, jane :

Spiro Naçi , shtetas shqiptar, i datelindjes 1997, pronar perfitues per 38.72% te kapitalit, pasi zoteron 38.73% te kapitalit te shoqerise meme Aladini Trade Partner. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.05.2022.

Arsid Rraboshta , shtetas shqiptar, i datelindjes 1983, pronar perfitues per 25% te kapitalit, pasi zoteron 100% te kapitalit te shoqerise meme VIGAN GROUP (ish "MIAIR"), ndersa shoqeria VIGAN GROUP (ish "MIAIR") zoteron 25% te kapitalit tek Aladini Trade Partner. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 30.05.2022.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: Me date 06/05/2021, me ane te Vendimit date 28.04.2021, u vendos :
1- Miratimi i marrjes se huase nga Vasil Naçi, ne shumen prej 250.000 Euro, me afat kthimi brenda 3 vitesh dhe me nje norme interesi jo me shume se 3% me baze vjetore. 2- Miratimi i mostjetersimit te 52% te kuotave te kapitalit te shoqerise te zoteruara respektivisht nga ortaku Spiro Naçi per 32% te kuotes dhe nga ortaku Valter Pinderi per 20% te kuotes, si garanci per mundesimin e kthimit te huase se bashku me interest.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Sami Frasheri, ,Zone Kadastrale nr.8270, sip.311 m2, nr pasurie 2/510+2, vol 41, faqe 206/207

Adresa:
1. Tirane, Rruga Vaso Pasha, pallati 12, shk. 2, zk. 8270

2. Tirane, Rruga Nacionale, Autostrada Tirane-Elbasan Tirane, Albania 1045, Tirana East Gate

3. Tirane, Kashar, Autostrada TiraneDurres, KMI, Njesia Admiistrative Kashar, Godina e Agna Group, kati i pare, Magazine, ambient prej 687m2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 17.11.2020
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 17.10.2022
Akt themelimi i Shoqerise
Kontrate Shitblerje Kuotash date 20.04.2021
Vendim i Asamblese se Ortakeve, Marrje Hua date 28.04.2021
Kontrate Shitblerje Kuotash date 20.05.2021
Kontrate Shitje Kuotash date 27.07.2021
Kontrate Shitblerje Kuotash date 06.09.2021
Kontrate Shitje Kuotash date 09.02.2022
Kontrate Shitje Kuotash date 30.05.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 17.10.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -23 062 044,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -68 862,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:120 709 783,00
Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja