Skip to content

E. H. W.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-10-16 11:10:51
JSON

NIPT: J61804031V
Administrator: Mërkur Leka
Objekti i Veprimtarisë: Ndertimin e linjave industriale per perpunimin e mishit e prodhimin e sallamit si dhe tregtimin e ketyre produkteve, prodhimin industrial ne pergjithesi, tregtimin e mallrave te import-eksportit ne pergjithesi, sherbime ne fushen e reklamave. Investime dhe aktivitet ne fushën e turizmit, ndërtim dhe real estate.
Emërtime të tjera Tregtare: E. H. W.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/11/1992
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Qafshtama është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K63910203U, me adresë në Durrës, Cudhi Cudhi - Kant Qafe Shtamë, me administrator Florant Dautaj, me status aktiv. E. H. W sh.p.k zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.10.2023).

II. EHW-KRIPA është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 14.07.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81914035R, me adresë në Tiranë, Kashar, Superstrada Tiranë Durrës, Km 4, Stabilimenti EHW, me likuidator Edvin Gace. Shoqeria eshte ne Likuidim e Siper. E. H. W. Shpk zotëronte 10% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.10.2023).

III. CONAD ALBANIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L21423017V, me adresë në Tiranë, Austrada Tiranë-Durrës, Km 6, Magazina Nr. 1, me administrator Alessandro Rosa. E. H. W. Shpk zotëron 55% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.10.2023).

IV. Beta Invest është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12205035Q, me adresë në Tiranë, Superstrada Tiranë - Durrës, Shoqëria E. H. W GmbH, me administratore Melika Leka. Shoqëria është ç’regjistruar pa likuidim, përthithur nga E.H.W shpk. E. H. W. Shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.10.2023).

V. RIVIERA KAKOME është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22/09/2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K92129027L, me adresë në Tirane, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.4.8, Nr.59, pranë EHW GmbH, Tiranë, me administrator Aleksandër Hysi. E. H. W sh.p.k zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 16.10.2023).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: • Tirane, TR 5389 S, ne tere rrethet e Shqiperise.
• Tirane, Ford Transit me targë AA 906 XY në tërë rrethet e Shqipërisë
• Tirane, Mjet me targe AB962DR
• Tirane, AA 871 DZ
• Tirane, TR 6862 P (Ne tere rrethet e Shqiperise)
• Tirane, Automjet me targe AA 249 OE
• Tirane, Ford Transit AA 236 DM "Ne tere Shqiperine"
• Tirane, AA 478 OE, ne tere rrethet e Shqiperise.
• Tirane AB894JU, ne tere rrethet e Shqiperise.
• Tirane, Ford Transit me targe AA 792 XY, ne tere rrethet e Shqiperise
• Tirane, TR 6840 P (Ne tere rrethet e Shqiperise)
• Tirane AB862JU, ne tere rrethet e Shqiperise.
• Tirane, Automjet frigoriferik tip Ford Transit me targa AA 698 UA, ne tere rrethet e Shqiperise
• Tirane, Kamion Ford Transit, me targe AA 328 LZ
• Tirane, AA 263 RR, Ne tere rrethet e Shqiperise
• Tirane, AB 214 DS ne tërë rrethet e shqipërisë në pronësi të shoqërisë EHW GmbH Tirane, M. GJOLLESHA NR.19
• Tirane Kashar Furgon me targe AA 798 IN
• Tirane, Automjet me targe AA 476 OE
• Tirane, Automjet frigoriferik tip Ford Transit me targa AA 697 UA ne tere rrethet e Shqiperise
• Tirane Kashar Furgon me targe AA 951 IN
• Tirane Automjet Ford Tranzit me targe AA905XY " Ne tere Shqiperine" 1051
• Tirane, Automjet 3 frigoriferik tip Ford Transit me targa AA 024 TU,ne tere rrethet e Shqiperise
• Tirane, Automjet frigoriferik te tipit "VOLKSWAGEN " me targa AB 051 DT, ne tere rrethet e Shqiperise
• Tirane, Automjet Mercedez Benz me targe AA138AX në tërë rrethet e Shqipërisë
• Tirane, AA 853 YZ (ne tere rrethet e Shqiperise)
• Tirane, MYSLYM SHYRI NR. 80
• Tirane Kashar Furgon me targe AA 795 IN
• Tirane, AA 872 DZ
• Tirane, TR 6995 P (Ne tere rrethet e Shqiperise)
• Tirane, Ford Transit AA 227 DM "Ne tere Shqiperine"
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.09.2014, me anë të urdhrit Nr. 1949 Prot., Nr. 722/1 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “E.H.W” sh.p.k, me NUIS (NIPT) J61804031V.

II. Më datë 26.09.2014, me anë të Urdhrit Nr.722/1 Dosje, Nr.2011 Prot "Për pushimin e ekzekutimit", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "TDR GROUP" shpk, u urdhërua QKR Tiranë të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë "E.H.W" shpk me NIPT J61804031V, bllokuar me shkresën Nr. 1949 Prot, datë 18.09.2014 të Shoqërisë Përmbarimore Private "TDR GROUP".

III. Projekt bashkimi me përthithje

Më datë 31.10.2016, asambleja e ortakëve të shoqërisë E.H.W shpk ka miratuar bashkimin me përthithje me shoqërinë BETA INVEST shpk. Më datë 21.12.2016, u miratua marrëveshja përfundimtare e bashkimit me përthithje ndërmjet E.H.W shpk si shoqëri përthithëse dhe Beta Invest shpk si shoqëri e përthithur. E.H.W shpk është ortak i vetëm i shoqërisë së përthithur Beta Invest shpk. Si rrjedhim kapitali i shoqërisë pas bashkimit nuk do të ndryshojë. Pas përthithjes E. H. W shpk do të vazhdojë aktivitetin ndërsa Beta Invest sh.p.k do të ç’regjistrohet pa kaluar në likuidim.

Beta Invest do t’i transferojë shoqërisë E.H.W shpk tërësinë e elementëve të aktivit e pasivit duke përfshirë edhe ato që rezultojnë nga operacionet e kryera gjatë periudhës ushtrimore deri në datën e mbylljes. Statuti i shoqërisë dhe anëtarët e organeve drejtuese nuk do të ndryshojnë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Superstradë, Tiranë Durrës, KM 4.8

Adresa:
Tirane, SHESHI AVNI RUSTEMI 44
Tirane, BARDHYL 119
Tirane, KOMUNA PARISIT
Tirane, Rruga e Durresit, Nr. 3/83-N4
Durres K. KAZANZHI
Tirane, Rruga Komuna e Parisit, pallati 1, ish Njesia Ushqimore nr. 3.
Tirane, KAVAJES 207
Durres P.MEKSI 153
Tirane, A.FRASHERI 4
Tirane, BUL. BAJRAM CURRI - PALL.4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit kombetar 16.10.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 17.10.2006
Akti konfirmues per shitjen e kuotave te pjesemarrjes
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 18.02.2010
Vendimi per zvogelimin e kapitalit 10.12.2014
Kontrate per shitblerjen e kuotes se kapitalit 17.12.2015
Vendimi I ortakut te vetem dhe kontrata e shitblerjes se kuotave 13.04.2016
Marreveshja finale e bashkimit me perthithje 21.12.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyrat financiare 2020
Pasqyrat financiare 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 1 160 735 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 1 073 669 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 774 964 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 632 919 854,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 577 140 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 450 958 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 302 501 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 228 802 182,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 132 139 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 63 443 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 105 944 027,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 85 315 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 123 864 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:7 545 077 045,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:6 580 393 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:5 835 058 367,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:5 300 707 168,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 088 624 526,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 109 089 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 061 013 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 936 337 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 660 188 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 353 753 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 443 323 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 476 169 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 404 650 688,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala