Skip to content

E. H. W.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2019-09-14 10:46:52
JSON

NIPT: J61804031V
Administrator: Mërkur Leka
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimin e linjave industriale për përpunimin e mishit e prodhimin e sallamit si dhe tregtimin e këtyre produkteve, prodhimin industrial në përgjithësi, tregtimin e mallrave të import-eksportit në përgjithësi, shërbime në fushën e reklamave.
Emërtime të tjera Tregtare: E. H. W.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.11.1992
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 500 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. Qafshtama është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.08.1994 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K63910203U, me adresë në Durrës, Cudhi Cudhi - Kant Qafe Shtamë, me administrator Florant Dautaj, me status aktiv. E. H. W sh.p.k zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.09.2019).

II. EHW-KRIPA është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 14.07.2008 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K81914035R, me adresë në Tiranë, Kashar, Superstrada Tiranë Durrës, Km 4, Stabilimenti EHW, me administrator Luan Leka, me status të pezulluar. E. H. Ë. Shpk zotëron 10% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.09.2019).

III. CONAD ALBANIA është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L21423017V, me adresë në Tiranë, Austrada Tiranë-Durrës, Km 6, Magazina Nr. 1, me administrator Pietro Tafuni, me status aktiv. E. H. Ë. Shpk zotëron 55% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.09.2019).

IV. Beta Invest është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.10.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12205035Q, me adresë në Tiranë, Superstrada Tiranë - Durrës, Shoqëria E. H. W GmbH, me administratore Melika Leka. Shoqëria është ç’regjistruar pa likuidim, përthithur nga E.H.W shpk. E. H. W. Shpk zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.09.2019).
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, TR 5389 S, në tërë rrethet e Shqipërisë.
2) Tiranë, Ford Transit me targë AA 906 XY në tërë rrethet e Shqipërisë
3) Tiranë, AA 871 DZ Tiranë, TR 6862 P (Në tërë rrethet e Shqipërisë)
4) Tiranë, Automjet me targë AA 249 OE
5) Tiranë, Ford Transit AA 236 DM "Në tërë Shqipërinë"
6) Tiranë, Automjet frigoriferik tip Mercedes Benz me targa AA 772 OC, në tërë rrethet e Shqipërisë
7) Tiranë, AA 478 OE, në tërë rrethet e Shqipërisë.
8) Tiranë, Ford Transit me targë AA 792 XY, në tërë rrethet e Shqipërisë
9) Tiranë, TR 6840 P (Në tërë rrethet e Shqipërisë)
10) Tiranë, Automjet frigoriferik tip Ford Transit me targa AA 698 UA, në tërë rrethet e Shqipërisë
11) Tiranë, AA 982 ON, në tërë rrethet e Shqipërisë
12) Tiranë, Kamion Ford Transit, me targë AA 328 LZ
13) Tiranë, AA 263 RR, Në tërë rrethet e Shqipërise
14) Tiranë, Kashar, Furgon me targë AA 798 IN
15) Tiranë, Automjet frigoriferik tip Mercedes Benz me targa AA 771 OC, në tërë rrethet e Shqipërisë
16) Tiranë, Automjet me targë AA 476 OE
17) Tiranë, Automjet frigoriferik tip Ford Transit me targa AA 697 UA në tërë rrethet e Shqipërisë
18) Tiranë, Kashar, Furgon me targë AA 951 IN
19) Tiranë, Automjet frigoriferik tip Ford Transit me targa AA 024 TU, në tërë rrethet e Shqipërisë
20) Tiranë, TR 4537 N (Në tërë rrethet e Shqipërisë)
21) Tiranë, Kashar, Furgon me targë AA 795 IN
22) Tiranë, AA 872 DZ
23) Tiranë, TR 6995 P (Në tërë rrethet e Shqipërisë)
24) Tiranë, TR 1617 H
25) Tiranë, Ford Transit AA 227 DM "Në tërë Shqipërinë"
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: I. Më datë 18.09.2014, me anë të urdhrit Nr. 1949 Prot., Nr. 722/1 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “TDR GROUP” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “E.H.W” sh.p.k, me NUIS (NIPT) J61804031V.

II. Më datë 26.09.2014, me anë të Urdhrit Nr.722/1 Dosje, Nr.2011 Prot "Për pushimin e ekzekutimit", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "TDR GROUP" shpk, u urdhërua QKR Tiranë të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë "E.H.W" shpk me NIPT J61804031V, bllokuar me shkresën Nr. 1949 Prot, datë 18.09.2014 të Shoqërisë Përmbarimore Private "TDR GROUP".

III. Projekt bashkimi me përthithje

Më datë 31.10.2016, asambleja e ortakëve të shoqërisë E.H.W shpk ka miratuar bashkimin me përthithje me shoqërinë BETA INVEST shpk. Më datë 21.12.2016, u miratua marrëveshja përfundimtare e bashkimit me përthithje ndërmjet E.H.W shpk si shoqëri përthithëse dhe Beta Invest shpk si shoqëri e përthithur. E.H.W shpk është ortak i vetëm i shoqërisë së përthithur Beta Invest shpk. Si rrjedhim kapitali i shoqërisë pas bashkimit nuk do të ndryshojë. Pas përthithjes E. H. W shpk do të vazhdojë aktivitetin ndërsa Beta Invest sh.p.k do të ç’regjistrohet pa kaluar në likuidim.

Beta Invest do t’i transferojë shoqërisë E.H.W shpk tërësinë e elementëve të aktivit e pasivit duke përfshirë edhe ato që rezultojnë nga operacionet e kryera gjatë periudhës ushtrimore deri në datën e mbylljes. Statuti i shoqërisë dhe anëtarët e organeve drejtuese nuk do të ndryshojnë.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Superstradë, Tiranë Durrës, KM 4.8

Adresa:
1) Tiranë, SHESHI AVNI RUSTEMI 44
2) Tiranë, BARDHYL 119
3) Tiranë, KOMUNA PARISIT
4) Tiranë, Rruga e Durrësit, Nr. 3/83-N4
5) Durrës, K. KAZANZHI
6) Tiranë, Rruga Komuna e Parisit, pallati 1, ish Njësia Ushqimore nr. 3.
7) Tiranë, KAVAJES 207 Tiranë, M. GJOLLESHA NR.19
8) Durrës, "A.GOGA" 16
9) Durrës, P.MEKSI 153
10) Tiranë, A.FRASHERI 4
11) Tiranë, BUL. BAJRAM CURRI - PALL.4
12) Tiranë, MYSLYM SHYRI NR. 80

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit kombetar 12.09.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 17.10.2006
Akti konfirmues per shitjen e kuotave te pjesemarrjes
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 18.02.2010
Vendimi per zvogelimin e kapitalit 10.12.2014
Kontrate per shitblerjen e kuotes se kapitalit 17.12.2015
Vendimi I ortakut te vetem dhe kontrata e shitblerjes se kuotave 13.04.2016
Marreveshja finale e bashkimit me perthithje 21.12.2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 577 140 825,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 450 958 545,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 302 501 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 228 802 182,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 132 139 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 63 443 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 105 944 027,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 85 315 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 123 864 820,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:5 088 624 526,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:5 109 089 630,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:5 061 013 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 936 337 969,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 660 188 027,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 353 753 670,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 443 323 699,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 1 476 169 993,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 404 650 688,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala