Skip to content

KASTRATI (Ish MESH)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-06-04 09:05:04
JSON

NIPT: J61813529P
Administrator: Ramazan Hoda, Shefit Kastrati
Objekti i Veprimtarisë: Import, eksport, tregti me shumicë e pakicë të karburanteve, vajrave lubrifikantë, lëndëve djegëse, servis automjetesh, lavazh automjetesh, gomisteri, tregti të artikujve të ndryshëm, tregti me shumicë e pakicë të mallrave ushqimorë dhe industrialë, pjesë këmbimi etj. Transport karburanti dhe lëndë djegëse, transport mallra të ndryshëm, bar - restorant, hoteleri, parukeri, sallon bukurie, qendër estetike. Të gjitha shërbimet e pagesave. Instalime teknike dhe Sherbime IT .
Emërtime të tjera Tregtare: KASTRATI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27/04/1995
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 544 367 000,00
Numri i pjesëve: 544 367
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ASALB., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.01.1999 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91710007J, me adresë në Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7, në rrugën dytësore pranë QTU, me administrator Musa Kastrati, me administrator Allan Muharremi, me status aktiv. “KASTRATI” sh.p.k zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie. (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 07.10.2019)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Durrës, Mjeti tip Volkswagen me targë AA 456 SR
Durrës, Porto Romano, Mjet transporti tip CDI Sprinter (Furgon), me targë AA 773 LB
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Liçencë për tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrat lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë. -
Çështje Ligjore: I. Më datë 24.05.2012, me anë të Urdhrit Nr. 817-12 Regj. Nr.12605 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG " sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore shoqëria "Kastrati"sh.p.k. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekuestros është kundërvajtje administrative ndaj Inspektoriatit Qendror Teknik, Tiranë.

II. Më datë 01.06.2012, me anë të kërkesës Nr.14104 Prot, 817-12 Regj "Per heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk drejtuar QKR, ku është kërkuar heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e shoqërisë “Kastrati” shpk.

III. Projekt bashkimi me përthithje

Më datë 30.12.2012, u nënshkrua akt-marrëveshja për bashkimin me përthithje të shoqërive tregtare "LIRA M.P" shpk, "ALBAFREDDI" shpk, shoqëritë e përthithura me shoqërinë "KASTRATI" shpk, shoqëria përthithëse. Pasuritë e shoqërive “Lira M.P” shpk dhe “Albafreddi” shpk si dhe të drejtat dhe detyrimet e tyre, do të kalojnë (transferohen) pa pagesë në favor të shoqërisë “Kastrati” sh.p.k. Në këmbim të këtij transferimi ortakët e shoqërisë “Kastrati” shpk do të përfitojnë pa shpërblim 100% të kuotave të shoqërisë "LIRA M.P" shpk dhe "ALBAFREDDI" shpk. Në fund të procesit të përthithjes, shoqëria “Kastrati” sh.p.k bëhet zotëruese e të gjitha të drejtave dhe detyrimeve të shoqërive të përthithura.

Kapitali themeltar i shoqërisë përthithëse “Kastrati” sh.p.k, pas realizimit të procesit të bashkimit, do të përbëhet nga bashkimi i kapitaleve të secilës prej shoqërive të mësipërme. Sipas raportit të përgatitur nga eksperti kontabël, kapitali i shoqërisë përthithëse “Kastrati” sh.p.k përbëhet nga kapitalet e veta dhe kapitalet e shoqërive të përthithura në total në vlerë prej 115.020.344 (njëqind e pesëmbëdhjetë milion e njëzet mijë e treqind e dyzet e katër) lekë.

Ortakët e shoqërive të përthithura, në këtë rast shoqëria “Kastrati” sh.a do të marrin cilësinë e ortakut në shoqërinë “Kastrati” sh.p.k për 0.09% të kapitalit. Shefqet Kastrati do të jetë zotërues i 99.91% të kapitalit. Kuotat e shoqërive të përthithura do të shkojnë 100% për ortakun Z. Shefqet Kastrati. Marrëdhëniet juridike me të punësuarit e shoqërive të përthithura (para bashkimit) do të vazhdojnë rregullisht deri në përfundim të kontratave të punës të lidhura me të punësuarit.

IV. Më datë 19.06.2018, me anë të urdhërit Nr. 737/8-0040-18 Prot., lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aksionet, kuotat e debitorit KASTRATI, dhe me admnistrator Ramazan Hoda si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i tyre duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

V. Më datë 29.06.2018, me anë të Urdhrit Nr.737/15-0040-18 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 7699 Prot., date 02.07.2018, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Kodra Bailiff Service” shpk, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/ aksionet e zotëruara nga debitori “Kastrati” shpk, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.

VI. Më datë 05.12.2018, me anë të Urdhrit Nr. 9659 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 14010 Prot., datë 11.12.2018, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Ermir Godaj” person fizik, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e debitorit “Kastrati ” sh.p.k., me NIPT J61813529P, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Shtetëror Shëndetësor.

VII. Më datë datë 11.12.2018, me anë të urdhrit Nr.9832 Prot., protokolluar nga QKB me Nr. 14111 Prot., datë 12.12.2018, lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat “Ermir Godaj” person fizik, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi pasurinë e debitorit “Kastrati ” sh.p.k., vendosur me anë të shkresës Nr. 9659 Prot., datë 05.12.2018.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës, Lagja 14, Rruga Tirana, Prane Gjykates se Apelit, Shkozet

Adresa:
Durrës, Lagjja 18, Rruga Hysen Kërtusha, Zona Kadastrale 8513, me numër pasurie 2/982
Dibër, Tomin, PILAFE, Fshati Pilafe, buzë rrugës për Kala e Dodës
Vlorë, Delvinë, STJAR Rruga nacionale Delvinë-Sarandë, Km.4, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3518, Nr.Pasurie 19
Tiranë, Kamëz, Rruga nacionale Kamëz-Tiranë, Rrethrrotullimi i Bathores, Ndërtesë 1 katëshe, Nr.33
Tiranë, Laprakë, Pikë karburanti, përballë zyrave qendrore të AMC
Vlorë, Rruga Vlorë-Orikum, në hyrje të fshatit Jonufer, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8602, Nr. Pasurie 5/253 (market)
Lezhë, Orosh, REPS Market, ngjitur me karburant "KASTRATI", Autostrada Durres Kukes, Km.125
Vlorë, Lagjja 10 Korriku, Rruga Zenel Murra, Zona Kadastrale 8602, me Nr.Pasurie 14/97
Shkodër, SHIROKE Bulevardi Zogu i Parë, Xhabijej, Rreth Rrotullimi Xhabijej
Shkodër, Lagjja Partizani, Rruga nacionale Shkodër-Hani i Hotit, Dobraç, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1495, Nr.Pasurie 322/10
Durrës, Lagjja 14, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.30, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3 8515, Nr.Pasurie 1/506 (market)
Lezhë, Blinisht, Autostrada Lezhë - Shkodër, Km.9, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2964, Nr. Pasurie 213/20 (market)
Gjirokastër, Përmet, Në hyrje të qytetit të Përmetit, Zona Kadastrale 2917, me Nr. Pasurie 7/33, Ndërtesë 1 katëshe
Shkodër, Lagjja Skënderbeg, Rruga Gjovalin Gjadri, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8593, Nr. Pasurie 13/282
Durrës, Lagjja 14, Autostrada Tiranë Durrës, pranë mbikalimit të Shkozetit, ngjitur me servisin "Celmani" Fier, Lagjja "1 Maji", pranë Komisariatit të Policisë
Vlorë, Lungomare, Zona Kadastrale 8402, mr Nr.Pasurie 23/27, ndërtesë një katëshe Tiranë, Laprakë, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8310, Nr. Pasurie 8/328
Vlorë, Rruga Vlorë-Orikum, hyrje fshatit Jonufer, Vlorë
Durrës, Lagjja 15, Rruga Aleksandër Goga, Spitallë, pranë varrezave
Berat, Otllak, ORIZAJ Ngjitur me distributorin e karburantit të shoqërisë "KASTRATI" shpk
Tiranë, Helmes, SHTODHER, Rruga Kavajë-Rrogozhinë, përballë karburant Kastrati, Zona Kadastrale 3427, me numër pasurie 7/17,7/18
Gjirokastër, Tepelenë, Rruga nacionale Memaliaj-Tepelenë, Lagjja Demokracia, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3574, Nr. Pasurie 8/77
Elbasan, Bradashesh, Ura e Kushës, Pranë Karburant Alpet
Korçë, Km 1, Rrugës nacionale Korçë - Tiranë, përballë Hotel Konti Fier
Lushnje, Autostrada Lushnje- Rrogozhine, fshati Zhame sector, prane Karburanteve "AGOIL" dhe "VELAJ"
Vlorë, Rrethrrotullimi i rrugës Trans-Ballkanike, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8605, Nr.Pasurie 333/425
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.7, pranë Kompleksit Auto Star Albania, Zona Kadastrale 2019, Pasuria me Nr.148/25, Ndërtesë 1 katëshe
Korçë, Bilisht, DEVOLL, Rruga Nacionale Korçë-Kapshticë, në hyrje të Bilishtit
Lezhë, Blinisht, Pikë karburanti, Zona Kadastrale 2964, Nr.Pasurie 213/20, Autostrada Lezhë-Shkodër, km 9, kryqëzimi i rruges fshatit Piraj.
Tiranë, Karburant, Rruga Qemal 4 Stafa, Zona Kadastrale 81/40, Nr. Pasurisë 6/293, 6/238 dhe 6/47, Njësia Bashkiake Nr.3, vendi i quajtur Xhamlleku.
Lezhë, Laç, Sanxhak, Qafa e Pazarit
Tiranë, Kashar, Autostrada Durrës - Tiranë, Km. 28, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2679, Nr. Pasurie 286/2 (market)
Tiranë, Kavajë, Rruga Nacionale Rrogozhinë Kavajë, kryqëzimi rrugës Helmes, përballë karburantit "EURODRIN", Zona Kadastrale 3427, Nr. Pasurie 26/8, 1/1
Tiranë, Kamëz, Rruga nacionale Kamëz-Tiranë, Rrethrrotullimi i madh i Kamzës, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2066, Nr. Pasurie 7181
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.7, pranë Kompleksit Auto Star Albania, Zona Kadastrale 2019, Pasuria me Nr.148/25, Ndërtesë 1 katëshe
Fier, Ballsh, Rruga Nacionale Tepelenë-Ballsh, Lagjja Gllavenica, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1090, Nr. Pasurie 8/81
Korçë, Lagjja Nr.9, Rruga Midhi Kostani, Zona Kadastrale Nr.8561, Nr. Pasurie 4/925, ndërtesë 1 katëshe.
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë - Durrës, Km.7, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2119, Nr. Pasurie 148/34 (market)
Durrës, Lagjja 14, Ura e Dajlanit, Autostrada Durrës - Tiranë, Km.1, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 8/2572 (market)
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Zona Kadastrale Nr.8260, Nr. Pasurie 1/404, ndërtesë 1 katëshe
Gjirokastër, Lagjja " 18 Shtator", në hyrje të qytetit Gjirokastër, Zona Kadastrale 8541, me Nr. Pasurie 6/110, Ndërtesë 1 katëshe, 1/1
Elbasan, Rruga Unaza e Elbasanit, Lagjja Mengel, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2654, Nr. Pasurie 1451/1
Tiranë, Rruga Aleksandër Moisiu-69, Lagjja 10, Ndërtesë 1 katëshe, përballë ish-Kinostudios, Zona Kadastrale 8120, Nr.Pasurie 8/164
Elbasan, Lagjja Emin Matraxhiu, Rruga Tomorr Domi, Zona Kadastrale 8527, Ndërtese 1- katëshe me nr. pasurie 93/49 (Pikë karburanti)
Korçë, Bilisht, Rruga nacionale Korçë-Bilisht, në hyrje të Bilishtit, Zona Kadastrale 1202 dhe Nr. Pasurie 793/82 (lavazh)
Tiranë, Helmes, SHTODHER, Rruga e vjetër 5 Kavajë-Rrogozhinë, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3427, Nr. Pasurie 125/7
Tiranë, Rruga e Kavajës, pranë Shkollës Teknologjike, Kombinat Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Sheshi Rilindja, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8210, Nr. Pasurie 3/212
Tiranë, Paskuqan, Rruga Irfan Strazimir, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2884, Nr. Pasurie -467/3
Durrës, Autostrada Durrës-Tiranë, Km. 2.1, Lagjja 14, Shkozet
Berat, SKRAPAR, Çorovode, Lagjja Çlirimi, Zona Kadastrale 1420, me numër pasurie 5/220, ndërtesë 1 katëshe
Durrës, Nikel, Ngjitur me Aeroportin e Rinasit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3183, Nr. Pasurie 55/30
Shkodër, Lagjja Skënderbeg, Rruga Gjovalin Gjadri, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8593, Nr. Pasurie 13/282 (market)
Lezhë, Balldren, Rruga Shkodër-Lezhë, Balldre i vjetër, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1086, Nr. Pasurie 209/30
Durrës, Lagjja 14, Mjeti Mini-bus, Tip Mercedes Benz, me targë AA 903 NE Durrës, Fushë Krujë, Superstrada Fushë Krujë- Laç, Kilometri 1, Lagjja Hasan
Tiranë, Lagjja Nr.5, Rruga Margarita Tutulani, Zona Kadastrale 8270, Nr. Pasurie 7/291, Ndërtesë 1 katëshe.
Durrës, Lagjja 14, Ura e Dajlanit, hyrja e autostradës Durrës - Tiranë
Vlorë, Sarandë, Qafë-Gjashta, 1- km larg nga qyteti i Sarandës
Durres, Rruga Shkozet - Durrës, Adria, Lagjja 17, përballë Portit, Zona Kadastrale 8515, me numër pasurie 5/649
Lezhë, Milot, FUSHË MILOT Kurbin, Autostrada Lezhe-Tirane, Zona Kadastrale 1627, Nr. pasurie 28/24, kryqëzimi i rrugës për Kukës
Dibër, Maqellarë, Rruga nacionale Peshkopi - Tiranë Durrës, Lagjja 13, Rruga Plepa-Durrës, Km.1, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3818, Nr. Pasurie 8/42 (market)
Durrës, Xhafzotaj, PEJZE, Fshati Pjezë, Komuna Xhafzotaj
Durrës, Fushë Krujë, Superstrada Fushë-Krujë - Laç, Km.1, Lagjja Hasan, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1934, Nr.Pasurie 21/82 (market)
Tiranë, Vorë, Qendër-Vorë, ngjitur me hotel CONTINENTAL
Fier, Lushnje, Çermë, Autostrada Rrogozhinë - Lushnje, pranë rrethrrotullimit të Grabianit, Dushk, Zona Kadastrale Nr.1583, Pasuria me Nr.260/21, Ndërtesë 1 katëshe
Tiranë, Lagjja Nr.8, Rruga Ferit Xhajko, Zona Kadastrale 8360, Nr.Pasurie 3/408, Ndërtesë 1 katëshe.
Durrës, Lagjja 14, Mjeti Mini-bus, Tip Mercedes Benz, me targë AA 902 NE
Berat, Otllak, Fshati Oriz, Komuna OTLLAK
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Zona Kadastrale 8260, Ndërtesë 1-Katëshe me nr. pasurisë 1/404
Durrës, Lagjja 1, Rruga Taulantia, Pallat me nr.Pasurie 27/292, Zona Kadastrale 8512
Tiranë, Vorë, Qendër Vorë, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2726, Nr. Pasurie 286/2 (market)
Berat, Ura Vajgurore, Pashalli, Rruga Nacionale Lushnje-Berat, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 2881, Nr. Pasurie 427/52
Korçë, Rruga Nacionale Korçë - Tiranë, Km.1, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8561, Nr.Pasurie 4/1033 (market)
Tiranë, Kavajë, Rruga Golem-Kavajë, në hyrje të qytetit të Kavajës, Lagjja nr.2, godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8551, Nr. Pasurie 4/299
Tiranë, Mjull, Sauk, përballë Akademisë së Policisë
Tiranë, Lezhë, Shëngjin, Godinë 1 katëshe, përballë Nënstacionit Elektrik, Zona Kadastrale 86/33, Nr.Pasurie -2/108
Durrës, Lagjja 17, Rruga Dëshmorët, Hyrja e 7 Durrësit
Durrës, Lagjja 3, Rruga Skënderbej, ngjitur me Tirana-Bank
Shkodër, Pukë, Lagjja e re, Rruga Ymer Puka, Zona Kadastrale 3070, Nr. Pasurie 528/2, Ndërtesë 1 katëshe
Elbasan, Cerrik, Karburant, Cerrik, Fshati Malasej, Zona Kadastrale Nr. 2559, Nr. pasurise 2/74.
Lezhë, Milot, Fushë Milot, Kurbin, Autostrada Lezhë - Tiranë, Kryqëzimi me rrugën e Kukësit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1627, Nr. Pasurie 28/24 (market)
Tiranë, Kavajë, Rruga Nacionale Rrogozhinë-Kavajë, kryqëzimi rrugës Helmes, përballë karburantit "EURODRIN", Zona Kadastrale 3427, Nr. Pasurie 26/8
Korçë, Bilisht, Rruga nacionale Korçë-Bilisht, në hyrje të Bilishtit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1202, Nr. Pasurie 793/82 (market)
Tiranë, Rruga Myslym Shyri, Zona Kadastrale 8250, me numër pasurie 4/455, Ndërtesë 1 katëshe
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, ish parku i spedicionit, përballë Pallatit me shigjeta
Elbasan Prrenjas Rruga Nacionale Elbasan- Librazhd, Qendër qytetit Prrenjas, përballë Xhamisë Prrenjas
Durrës, Lagjja 14, Autostrada Durrës-Tiranë, Km.2.1, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8515, Nr. Pasurie 1/73 (market)
Gjirokastër, Lagjja " 18 Shtator", në hyrje të qytetit Gjirokastër, Zona Kadastrale 8541, me Nr. Pasurie 6/110, Ndërtesë 1 katëshe
Durrës, Lagjja Nr 1, tek brryli përballë Aragostës, (Bar-Bufe)
Tiranë, Vorë, Muçaj Fshati Muçaj, rruga Vorë Fushë Krujë, km - 2, pranë Terminalit të degës Doganës Tiranë
Durrës, Lagjja 13, Rruga Plepa Durrës, Km.1, përballë Rezidencës Qeveritare, Zona Kadastrale 3818, Nr. Pasurie 8/42, Plazh
Elbasan, Librazhd, Lagjja Nr.1, ngjitur me ish-hotel Turizmin, përballë ish- 8 Agjensisë së Udhëtarëve
Elbasan, Prrenjas, Rruga Nacionale Elbasan-Librazhd, në qendër të qytetit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3203, Nr.Pasurie 1102/1 (market)
Fier, Lushnje, Lagjja Çlirimi, ngjitur me zyrat e Q.T.T. Bujqësore, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8571, Nr.Pasurie 1/80
Berat, Çorovodë, Lagjja Çlirimi, Zona Kadastrale 1420, me numër pasurie 5/71, Ndërtesë 1 katëshe
Durrës Nikel, Rinas, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 3183, Nr. Pasurie 55/30
Tiranë, Helmes, SHTODHER, Rruga Kavajë-Rrogozhinë, përballë karburantit "Kastrati", Zona Kadastrale 3427, me numër pasurie 7/18
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, ish-Parku i Spedicionit, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8220, Nr. Pasurie 6/224 (market)
Fier, Hoxhare e vjetër, Rruga Fier-Seman, Km.7, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1969, Nr. Pasurie 10/22
Tiranë, Kashar, YRSHEK, Autostrada Durrës - Tiranë, pranë Zyrave të CEZ - shpërndarje Durrës, Lagjja 14, Rruga Shkozet-Durrës, Shkozet, Ndërtesë 1 katëshe, Zona Kadastrale 8515, Nr.Pasurie 5/1786
Tiranë, Bathore, Rruga Institut Bathore, 50 metra nga kryqëzimi i Bathores, Zona Kadastrale 3993, Nr. Pasurie 11/647, ndërtesë 1 katëshe
Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, pranë sheshit Rilindja, ish Zogu i Zi
Kukës, Lagjja 3, përballë ndërmarrjes Ujësjellës- Kanalizime
Vlorë, Sarandë, Qafë Gjashta, 1 km larg nga Saranda, Godinë 1 katëshe, Zona Kadastrale 1722, Nr.Pasurie 1755/3 (market)
Fier, Lagjja "Kryengritja e Fierit" Unaza Fier, Rruga Nacionale Fier-Vlorë, Zona Kadastrale 8531, me Nr. Pasurie 10/389, Ndërtese 1 kateshe
Elbasan, Peqin, Fshati Karin, Rruga Nacionale Rrogozhinë - Peqin, Km.7, Zona Kadastrale 2093, me numër pasurie 543/1
Kukes, TROPOJE, BAJRAM CURRI, Lagjja Dardani, Rruga Mic Sokoli, Zona Kadastrale 1347, Nr.Pasurie 12/123;
Berat, SKRAPAR, Polican, Rruga Nacionale Berat - Poliçan, Zona Kadastrale 3019, Pasuria me Nr.13/9
Vlore, Novosele, Autostrada Vlorë - Fier, Novosel, Pasuria me Numër 45/60, Zona Kadastrale 2813 (market)
Vlore, Novosele, Autostrada Vlorë - Fier, Novosel, Pasuria me Numër 45/60, Zona Kadastrale 2813
Vlore, Novosele, FITORE, Autostrada Fier - Vlorë, Fshati Fitore, Pasuria Nr.47/51, Zona Kadastrale 1625; 88
Vlore, Novosele, FITORE, Autostrada Fier - Vlorë, Fshati Fitore, Pasuria Nr.47/51, Zona Kadastrale 1625 (market)
Korce, Rruga Fan Noli, me Nr.Pasurie 5/450, Zona Kadastrale 8563, Vol.16, Fq.45
Korçe, Mollaj, Rruga Nacionale Korce-Erseke km 6, objekt privat ne ZK 2716 me Nr. Pas. 96/54
Berat, Skrapar, Bashkia Çorovode, Lagja Clirim, Rruga Kryesore ne hyrje te qytetit pasurite e ndodhura ne zone kadastrale 1420 me numer pasurie 4/119 dhe 4/120
Durres, Spitalle, Rruga “Miqesia” perballe Universitetit "Aleksandër Moisiu" Zona kadastrale Nr. 8517, nr. Pasurie 104/16
Diber, Mat, Bashkia Klos, Bersh, ndertese private 1 kateshe , ZK 1164 me numer pasurie 91/1
Berat, Otllak Fshati Orizaj, Komuna Otllak (Bar Market)
Vlore, Sarande, Rruga Skenderbeu, Qaf Gjashte 1km larg nga qyteti i Sarandes (Bar Market)
Lezhe, Milot, Kurbin, Autostrada Lezhe-Tirane, Zona Kadastrale 1627, Nr.Pasurie 28/24, kryqezimi i rruges per Kukes (Market)
Fier, Lushnje, Cerme, Autostrada rrogozhine-Lushnje, prane rrethrrotullimit te Grabianit, Dushk, Zona Kadastrale Nr.1583, me Nr. Pasurie 260/21, Ndertese 1 kateshe,(Bar Market)
Lezhe, Blinisht, Autostrada Lezhe-Shkoder, Km.9, Godine 1 kateshe, Zona Kadastrale 19 2964, Nr.Pasurie 213/20 (Market)
Tirane, Kavaje Rruga Kavaje-Rrogozhine, perballe karburant Kastrati, Zona Kadastrale 3427, me numer pasurie 7/17, 7/18, Helmes, (Bar Restorant)
Durres, Lgj 14, Ura e Dajlanit, Autostrada Durres-Tirane km 1 ,Godine 1Kateshe, Zk 8515, Nr.Pas 8/2572(MARKET)
Vlore, Rruga Vlore-Orikum, ne hyrje te fshatit Jonufer, Godine 1 kateshe, Zona kadastrale 8602, Nr.pasurie 5/253 (Market)
Durres, Kruje Rinas, Ndertese 1 Kateshe, zona kadastrale 3183, Nr Pasurie 55/30, Nikel (Bar Market) Vlore, Autostrada
Vlore-Fier, Novosele, me Nr. Pasurie. 45/60, Zona Kadastrale 2813 (market)
Durres, Lagjja 13, Rruga Plepa-Durres, Km .1, Godine 1 kateshe, Zona Kadastrale 3818, Nr. Pasurie 8/42(Market)
Tirane, Kavaje Rruga Nacionale Rrogozhine-Kavaje, kryqezimi rruges Helmes, perballe karburantit Eurodrin,Zona kadastrale 3427, Nr.Pasurie 26/8, (Bar Market)
Durres, Kruje, Fushe Kruje, Superstrada Fushe Kruje - Lac, Km.1, Lagjja Hasan, Godine 1 kateshe, Zona Kadastrale 1934, Nr.Pasurie 21/28 (Market)
Tirane, Bulevardi Bajram Curri,Zona Kadastrale 8260, Ndertese 1 kateshe me nr. Pasurie 1/404 (Bar)
Durres, Lgj 14 ,Autostrada Durres-Tirane , km 2 , Ndertese 1 kateshe , ZK 8515 Pas Nr. 1/73 (MARKET)
Gjirokaster, Lagjja 18 Shtatori, ne hyrje te qytetit te Gjirokastres, Zona Kadastrale 8541, me nr.Pasurie 6/110, Ndertese 1 kateshe, 1/1;(Bar)
Elbasan, Rruga Nacionale Elbasan-Librazhd, ne qender te qytetit, godine 1 kateshe, Zona kadastrale 3203, Nr.Pasurie 1102/1, (Market)
Korce, Rruga Nacionale Korçe-Tirane, km. 1, Godine 1 kateshe, Zona kadastrale 8561, Nr.Pasurie 4/1033 (Market)
Tirane, Kamez, Rruga Nacionale Kamez -Tirane, Rrethrrotullimi i Bathores,Ndertes 1 kateshe, Nr.33 (Market) Shkoder, Lagjja Skenderbeg, Rruga Gjovalin Gjadri, Godine 1 kateshe, Zona Kadastrale 8593, Nr. Pasurie 13/282(Market)
Tirane, Vore, Mucaj ,Fshati Mucaj , Rruga Vore-Fushe kruje km2,prane Terminalit te deges se Doganes (MARKET)
Vlore, FITORE; Autostradal Fier-Vlore, Fshati Fitore, me Nr. Pasurie 47/51, Zona kadastrale 1625 (market)
Tirane, Vore, Qender Vore, Godine 1 kateshe, Zona Kadastrale 2726, Nr.Pasurie 286/2 (Market)
Durres, Lagjja 14, Autostrada Tirane- Durres, Km .30, Ndertese 1 kateshe. Zona Kadestrale 8515, pasurie 1/506 (market)
Korçe, Rruga Nacionale Korce Bilisht , ne hyrje te Bilishtit, Godine 1 kateseh, ZK 1202 Nr. Pas 793/82 (MARKET)
Tirane, Autostrada Durres-Tirane, perballe QTU,(Bar Market)
Diber, Bulqize, Bashkia Bulqize, Lagjja e Re , Rruga e Arberit 100 m , nga mbikalimi, Objekt Privat 3 katesg me numer pasurie 2315/3 ,Zona Kadastrale Nr. 3694
Durres, XHAFZOTAJ ,FSHATI PJEZE , DURRES PASURIA 77/54 ZK 2978 VOL 6 FQ 165
Durres, RRUGA MIQESIA , PERBALL UNIVERSITETIT ALEKSANDER MOISIU ME NR. PASURIE 104/16 ZK 8517 , BAR;
Fier, RRUGA UNAZA NUREDIN ALIU , PRANE KARBURANT KASTRATI ME NR. PASURIE 10/389 ZK 8531, BAR -MARKET
Korce, Kolonje, Rruga Erseke , Korce , Pasuria me Nr. 36/29/1 ZK 1594
Berat, Kucove, Rruga 11 Janari , Pasuria me Nr. 1/72Nd Vol 23 faqe 71 Zk 2310

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.10.2023
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje kuotash 23.11.2004
Kontrate shitje kuotash 21.02.2005
Kerkesa e ortakes per largimin nga shoqeria 06.09.1995
Urdher per venien e sekuestros konservative 24.05.2012
Kerkese per heqjen e mases se sekuestros 04.06.2012
Akt-marreveshja e bashkimit 30.12.2012
Kontrate shit-blerje kuotash te kapitalit themeltar 25.03.2013
Vendimi i ortakut per rritjen e kapitalit 25.09.2014
Urdher per venien e sekuestros konservative 05.12.2018
Urdher per heqjen e mases se sekuestros 11.12.2018
Revokim kontrate dhurimi kuotash date 09.04.2022
Kontrate shitblerje kuotash date 14.04.2022
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 21.03.2024
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 04.06.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyrat financiare dhe shenimet 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare dhe shenimet 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: -391 803 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 106 848 778,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 736 628 556,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 978 696 642,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 680 762 215,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 854 718 118,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 800 367 480,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 709 283 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 376 025 666,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 338 935 769,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 81 469 699,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 17 225 639,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 14 990 922,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:21 551 093 541,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:15 511 866 899,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:12 478 955 433,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:16 478 730 964,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:16 118 065 248,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:14 439 799 368,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:12 796 998 740,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:12 947 617 885,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 542 056 146,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 8 586 116 289,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 156 900 715,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 594 209 116,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 443 701 828,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja / P. Nikolli/L.Kanani