Skip to content

ITD sh.p.k (ish "ALBANIAN COMPUTERS")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-11-11 08:56:33
JSON

NIPT: J61820049L
Administrator: Enkeleida Salillari
Objekti i Veprimtarisë: a. Tregtim pajisjesh kompjuterike, software, hardware dhe pajisje zyre.
b. Administrim dhe menaxhim te pasurive te paluajtshme.
c. Veprimtari te blerjes, shitjes, marrjes dhe dhenies me qira te pasurive te paluajtshme.
d. Sherbim marketingu, distribucioni, konsulence dhe studim tregu.
e.Rekrutim dhe menaxhim i burimeve njerezore.
f.Konsulence juridike dhe perfaqesim ne institucione shteterore ne fushen civile, penale, tregtare dhe administrative.
g.Mbajtje kontabiliteti dhe pergatitje pasqyrash financiare.
h. Konsulence financiare, kontabiliteti, auditimi dhe tatimore.
i.Sherbime dhe zhvillime te programeve te teknologjise informative.
j. Implementim dhe auditim te sistemit te menaxhimit te cilesise tek shoqerite tregtare.
k. Konsulence dhe sherbime prokurimi.
I. Veprime kreditimi ose huamarrje sipas kushteve dhe interesave, operacione te ndryshme komisionere.
m.Veprimtari dhe sherbime te ndryshme publiciteti, reklamimi dhe promocioni.
n. Veprimtari ne fushen e doganave, si perfaqesues doganor per palet e treta, etj.
o. Administrim i logjistikes dhe magazinazhit te produkteve, transport mallrash per vete dhe per te tretet.
Shoqeria mund te kryeje edhe veprimtari te tjera ndihmese te cilat mbeshtesin arritjen e qellimit te saj kryesor ne perputhje me legjislacionin shqiptar ne fuqi. Shoqeria mund te kryeje gjithashtu gdo operiacion financiar, tregtar, sherbimi, industrial, me pasuri te luajtshme ose te paluajtshme, qe mund te lidhen, drejtperdrejt ose terthorazi, me nje nga objektet e siperpermendura.
Emërtime të tjera Tregtare: ITD sh.p.k
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18/12/1995
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000 000,00
Numri i pjesëve: 4
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: “Investment Joti - Infosoft Group”, shoqëri me përgjegjësi te kufizuar e se drejtës shqiptare, e themeluar me datë 17/02/2009, me NIPT K91425022E, me seli qendrore ne Tirane, Rruga Murat Toptani, Gjergji Center dhe me administrator Blerta Elezaj. Ortakët e shoqërisë janë Marjeta Joti 20% dhe Grigor Joti 80%. (Sipas të dhënave të QKB deri me datë 11.11.2023)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 27.09.2023, terhequr nga QKB date 11.11.2023, Pronar perfitues te subjektit “ITD sh.p.k”, zoterues te 25% te kapitalit e me teper jane:

Grigor Joti, shtetas shqiptar, i datelindjes 1956, pronar perfitues prej 70.4% te kapitalit, pasi zotëron 80% të kapitali të shoqërisë “Investment Joti - Infosoft Group”, e cila zotëron 88% të kapitalit të “ITD sh.p.k”. Data e percaktimit si pronar perfitues eshte 11.09.2023.

Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Shënime: Administratori i Pergjithshem nuk mund te nenshkruaje, pa miratimin paraprak me shkrim te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, me shumice te zakonshme, marreveshje me pale te treta, ne emer dhe per llogari te Shoqerise: Per shitblerjen e pasurive te paluajtshme te Shoqerise; Per huamarrje/huadhenie, pavaresisht vleres se huase; Kontrata pune me punonjesit dhe Anekset shtese; Marreveshje me pale te treta me te cilet, Administratori i Pergjithshem i Shoqerise ose Ortaket e saj, kane konflikt interesi ose jane persona te lidhur, sipas parashikimit te nenit 14 te Ligjit "Per Tregtaret dhe Shoqerite Tregtare"; Cdo dokument tjeter, aprovimi i te cilit eshte ne kompetence te Asamblese se Pergjithshme te Ortakeve, sipas nenit 10 te ketij Statuti.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Rruga Murat Toptani, Gjergji Center.

Adresa:
Tirane Kashar Mezes Fushe, Autostrada Tirane Durres, km 1
Tirane, Kapanon 34 nr. 58, 1-2 Kat “Mall of Tirana”, ne adresen Njesia Administrative Kashar, Bashkia Tirane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 19.04.2023
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqërisë
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 02.06.2000
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 13.09.2008
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 30.05.2010
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zvogëlim Kapitali datë 20.11.2013
Vendim i Asamblesë së Ortakëve, Zmadhim Kapitali datë 30.11.2013
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 13.09.2016
Vendim i Asamblesë së Përgjithshme, Zvogëlim Kapitali datë 28.03.2017
Kontratë Shitje Kuotash datë 09.10.2008
Kontratë Shitje Kuotash datë 25.03.2009
Kontratë për Shitjen e Kuotave datë 23.12.2009
Kontratë Shitje Kuotash datë 14.04.2010
Kontratë për Shitjen e Kuotave datë 13.12.2011
Kontratë për Shitjen e Kuotave datë 19.12.2016
Ekstrakt Historik i Regjistrit te Pronareve Perfitues date 19.04.2023
Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 11.11.2023
Ekstrakt historik i regjistrit te pronareve perfitues date 11.11.2023
Marreveshje per blerje kuote date 11.09.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2007
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Pasqyrat financiare 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 192 136 457,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 253 470 465,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 140 394 588,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 167 447 523,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 175 431 455,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 111 656 650,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 109 494 392,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 112 347 082,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 75 996 660,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 104 022 174,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 124 184 882,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 74 667 762,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 56 782 944,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 3 237 115,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2006: 1 579 818,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:3 552 370 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:3 250 328 654,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:2 778 378 506,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:2 901 587 629,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:2 695 614 050,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 358 329 606,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:2 575 385 073,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:2 477 450 935,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 2 017 831 068,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 923 912 639,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 2 028 131 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 2 004 776 806,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 844 476 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 29 106 224,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2006: 18 005 618,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : P. Nikolli / A. Lala