Skip to content

UJESJELLES-KANALIZIME POGRADEC
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-04-14 13:20:23
JSON

NIPT: J64103615J
Administrator: Ferdinant Kullolli
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit/sistemeve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe /ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës se konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemeve të ujërave të ndotura, si dhe impianteve të pastrimit të tyre. Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhet direkt apo indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuar nga legjislacioni në fuqi. Shoqëria ushtron veprimtarinë e saj në përputhje me lejet , autorizimet, licencat sipas legjislacionit në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: UJESJELLES-KANALIZIME POGRADEC
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 20/06/2000
Rrethi: Pogradec
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 672 859 000,00
Numri i pjesëve: 672 859
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Brunilda Gora; Erinda Kamolli; Ferdinant Kullolli
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: 01.Në datë 28.07.2012: Në bazë të Shkresës Nr.147 Prot. datë 26.07.2012 të lëshuar nga shoqëria për dergimin e Vendimit "Sigurim Padie" datë 09.07.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Korçë, është vendosur: "Bllokimi i shënimeve për regjistrimin e vendimit Nr.29, datë 20.06.2012 -Për miratimin e ndryshimeve në statut-në QKB në emër të subjektit Ujësjellës Kanalizime Pogradec sh.a me NIPT J64103615J30". Kjo masë është hequr në datë 02.04.2013, dhe është shpallur i pavlefshëm Vendimi nr.29 datë 20.06.2012.
02. Në datë 02.03.2016: Depozitimi i Vendimit Nr.387 Prot, datë 27.02.2016, lëshuar nga “Shoqëria Përmbarimore Justitia” sh.p.k., protokolluar nga QKR me Nr.2056 Prot., datë 29.02.2016, është vendosur: "Vijimi i ekzekutimit të detyrueshëm të titullit Ekzekutiv, Vendimi civil Nr.43000-00460-41-2016(931) Akti, datë 24.02.2016, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor, Korçë, vendim për pranimin e kërkesës për sigurimin e padisë, duke pezulluar menjëherë vendimin Nr.1,datë 09.02.2016 dhe vendimin Nr.2, datë 15.02.2016, të Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve të shoqërisë, deri në përfundimin e kësaj çështje. Urdhërohet QKB, të mos kryejë asnjë veprim në Regjistrin Tregtar të kësaj shoqërie, deri sa të ekzistojë kjo masë pezullimi". Kjo masë është zëvendësuar në datë 29.03.2016.
03.Në datë 29.03.2016: Depozitimi i Vendimit te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Korçë, datë 18.03.2016 “Për Zëvendësimin e Masës për Sigurimin e Padisë në të cilin është vendosur: 1.Pranimin e kërkesë së palës së paditur për zevendësimin e masës së sigurimit të padisë, si të mbështetur në prova dhe në ligj. 2.Zëvendësimin e masës së sigurimit -Pezulllim të menjëhershëm të vendimit Nr.1, datë 09.02.2016 dhe vendimit Nr.2, datë 15.02.2016 të asamblesë, deri në përfundimin e kësaj çështjeje”, me masën e sigurimit “Pasqyrimin ne regjistrin tregtar të kësaj shoqërie të faktit se në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë, po shqyrtohet padia me palë, me objekt dhe bazë ligjore, sipas kokës së këtij vendimi, duke u bërë i aksesueshëm ky informacion për personat e interesuar, deri në perfundimin e kësaj çështjeje”. 3.Urdhërohet QKB të fshijë prej regjistrit tregtar masën e pezullimit të marrë me vendimin e datës 24.02.2016 dhe të pasqyroje masën e marrë në këtë vendim." Kjo masë është hequr në datë 18.05.2016, me Vendimim të datës 06.04.2016, të Gjykatës Rrethit Gjyqësor, Korçë, Protokolluar nga QKB, me Nr.1112Prot., datë 12.05.2016.
04.Në datë 30.12.2016: Në bazë të Urdhrit Nr.227/5 Dosje., datë 27.12.2016, të lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Euglent Osmanaj, protokolluar nga QKB me Nr.11605, datë 27.12.2016,është urdhëruar: "Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë."
05. Me date 16/11/2022, me ane te Urdhrit Nr. 227/34 Dosje, datë 11.09.2022, lëshuar nga Euglent Osmanaj Përmbarues Gjyqësor Privat, protokolluar nga QKB me Nr. 31266 Prot., datë 11.11.2022, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “UJESJELLES-KANALIZIME POGRADEC” SHA me NUIS (NIPT) J64103615J.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pogradec; Lagja 2; Ujësjellesi Pogradec, Korçë.

Adresa:
1. Pogradec, Bucimas, Zyra e sherbimit konsumator qender Buçimas

2. Pogradec, Zyra e Sherbimit konsumator Lagjja nr 4. rruga Kajo Karafili

3. Pogradec, Zyra e sherbimit konsumator Lagjja nr 2, Rruga Reshit Çollaku

4. Pogradec, Bucimas, Gurras, Zyra Qendrore e shoqerise Ujesjelles Kanalizime Pogradec, Rruga e Gurasit, Njesia Administrative Buçimas

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formes Ligjore
Ekstrakti Historik i Shoqërisë- Datë 25.09.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 14.04.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2017
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2012-2013
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2014
Shpenzime Buxhetore te Shoqerise 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 2 598 162,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -71 576 134,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -4 809 764,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 305 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -23 604 899,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -4 892 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -4 669 259,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -14 074 172,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 116 002,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 964 430,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 715 443,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 787 245,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:321 900 072,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:265 026 115,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:289 366 481,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:265 345 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:147 753 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:132 647 250,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:137 913 463,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 134 091 450,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 139 474 741,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 113 798 660,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 114 563 365,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 105 401 994,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B/ A.Baja