Skip to content

ANDI.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-12 10:00:51
JSON

NIPT: J66903237U
Administrator: Florian Mitrushi
Objekti i Veprimtarisë: Projektim, ndertime civile, industriale, ekonomike, ndertime rrugesh, kanalizime, ujesjellesa, tregtim materiale ndertimi etj.Bar-Bufe.Punime Ndertimi,montim dhe rikonstruksion I objekteve te cdo lloji. Projektim, Mbikqyrje Punimesh Ndertimi, Kolaudim Punimesh Ndertimi, Studime Urbanistike, Konsulenca Inxhinjerike, Preventiv, Tregetim, Import, Eksport Materialesh te Ndryshme, Kerkime gjeologjike, Vleresime Mjedisore dhe Punime Topografike, Punime Digjitalizimi, Studime dhe Projektime gjeologoinxhinierike, Studime dhe projektime hidro-gjeologjike - Ndertime rrugore te kategorise se pare, te dyte, te trete dhe te katert, punime bonifikimi. -Prodhim i materialeve te ndertimit si dhe transportimi i tyre. Aktivitet ne turizem bare dhe restorant, -Ndertime hekurudhore dhe detare, . -Punime ne prodhim e shperndarje te energjise, punime sherbimi, rilevime topografike, elektrike etj. -Ndertime civile te te gjithe kategorive. -Ne fushen e projektimeve te ndertimeve civile, renda al, turistike, prodhimin e materialeve inerte, prodhim elemente renda e beton-arme -Opecione blerje dhe shitje te pasurive te luajtshme dhe te paluajtshme. -Shoqeria pervec sa me siper, mund te shes, te blej dhe te marre- pjese 2 ne formen e aksioneve ose jo ne te tjera shoqeri vendase ose te huaja, te cilat kane renda te njejten veprimtari ose te ngjashme me te. -Administrimin dhe konsulence ne fushen e hotelerise, restoranteve dhe bareve, perfshire ketu edhe hapjen e tyre ne te gjithe territorin e Shqiperise. -Te marre pjese ne tendera publike ose private, kombetare dhe nderkombetare ne fushen e ndertimit, infranstrukturave, te energjise dhe ne fusha te tjera vetem ose ne bashkepunim e ortakeri te perkohshme me shoqeri te tjera. -Te marre pjese me aksione edhe ne shoqeri te tjera vendase, te huaja ose me renda te perbashket qe kane renda shoqeror dhe aktivitet te ngjashem me te. -Te krijoje renda dhe zyra perfaqesie ne qytete te tjera te Shqiperise, ose ne shtete te tjera, ne perputhje me legjislacionin e tyre. -Te kryeje cdo aktivitet tregtar, financiar, dhenie-marrje me qera, te vendose pengje dhe barre hipotekore, aktivitete keto te konsideruara rend dobishme apo te nevojme per te arritur qellimet e shoqerise dhe qe nuk tekalojne ne mase aktivitetet kryesore, te cituara me siper. -Projektim ren gjitha llojeve te veprave energjitike, ndertimi i hidrocentraleve te te gjitha llojeve dhe impjantevete ndryshme energjitike. -Menaxhimi dhe operimi i veprave te ndryshme energjitike. -Operimi optimal tekniko ekonomik i hidrocentraleve , tremocentraleve dhe llojeve te tjera te impjanteve renda , termale dhe solare per prodhimin e energjise elektrike. -Shitja e energjise elektrike klienteve dhe operatoreve te ndryshem privat apo shteterore renda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: ANDI.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04/04/1995
Rrethi: Vlorë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 226 294 164,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. ALFA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 12/09/2000 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K16702201F, me adresë në Vlore Himare ILIAZ Iliaz,Perroi i Miles,Rruga Nacionale Vlore-Himare Km.7,Godina Nr.5, me administratorë Artan Bala. ANDI. shpk zoteron 51% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)

II. JALA INVESTMENT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 14/10/2020 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M02215013N, me adresë në Tirane, Rruga "Brigada e Tetë", Vila Nr.7, Kati 4, me administrator Saimir Boka. ANDI. shpk zoteron 60% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)

III. MANASTIRI RESORT, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 16/11/2021 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT M12318008T, me adresë në Tirane, Rruga Dervish Hima, Arena Center, Seksioni B/C, kati 5, me administrator Gerold Tola. ANDI. shpk zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 12.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: Ne daten 09.07.2018, sipas vendimit te asamblese se ortakeve, u nda shoqeria “Andi” shpk ne tri shoqeri te reja pritese: Andi shpk, Elite holdings shpk dhe Arte Viva shpk. Pas ndarjes, ortaket e shoqerise Andi shpk do te jene: Thodhori Gjiknuri (66.67%) dhe Andi Gjiknuri (33.33%). Kapitali i nenshkruar pas ndarjes do te jete 226.294.164 (dyqind e njezet e gjashte milion e dyqind e nentedhjete e kater mije e njeqind e gjashtedhjete e kater) leke. Shoqeria e re qe do krijohet quhet “Elite Holdings” shpk, me kapital 75.431.389 (shtatedhjete e pese milion e katerqind e tridhjete e nje mije e treqind e tetedhjete e nente) leke. Ortak i vetem i saj eshte Josif Gjiknuri. Shoqeria tjeter qe krijohet pas ndarjes eshte ARTE VIVA shpk me kapital 75.431.389 (shtatedhjete e pese milion e katerqind e tridhjete e nje mije e treqind e tetedhjete e nente) leke. Ortak i vetem i saj eshte Ardjan Brahimi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlorë, Lagjja Pavaresia, Rruga Pelivan Leskaj, Pallati Andi 3, Kati 2

Adresa:
 Vlore, Himare, Potam, Objekt banimi 4 kate, parkim nentoke
 Vlore, Himare VUNO Jale, Objekt Sherbimi, Hotel 1. 2 dhe 3 kate me 2 kate nentoke
 Tirane, Rruga Brigada e VIII, Vila Nr.VII-te, ish bllok
 Tirane, Rruga Kongresi i Manastirit, Njesia Bashkiake nr.3, Pallat nr.1100 shume katesh me apartamente banimi, garazhe dhe dyqane

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 12.05.2022
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e kuotave date 19.07.2018
Kontrate dhurimi e kuotave date 27.02.2019
Projekt marreveshje e ndarjes date 09.07.2018
Kontrate shitje kuotash date 20.05.2016
Kontrate shitje kuotash date 26.12.2013
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit date 14.09.2018
Vendimi i asamblese se ortakeve per percaktimin e trashegimtareve ligjore date 01.07.2021
Vendimi i asamblese se ortakeve per shtimin e kapitalit date 26.06.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 5 353 404,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 6 343 067,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 28 705 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 4 099 926,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 262 275,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 496 270,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 585 411,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 746 354,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 9 885 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 64 459 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 10 746 326,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:110 235 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:61 925 522,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:119 502 923,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:98 507 170,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:86 968 526,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:91 340 387,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 67 074 996,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 159 651 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 115 409 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 349 945 225,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 124 173 013,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala