Skip to content

JUNIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-08-10 09:15:46
JSON

NIPT: J68007522L
Administrator: Ded Malutaj; Muharrem Furriku (Drejtues Teknik)
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim: Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial, Rikonstr. mirembajtje godina civile e industriale, veshje fasada Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, Punime nentoksore, ura e vepra arti, Diga dhe tunele hidroteknike, Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Mbrojtje lumore sistemime, bonifikime Impiante te E. elektrike. Ndertime per N/stacionet, kabinat, linja e TN, te mesem dhe shperndarjes. Punime te inxhinierise mjedisit Punime per prishjen e ndertimeve Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese). Punime rifiniture druri, plastike, metalike dhe xhami Impiante te sinjalistikes ndriçuese dhe jo ndriçuese te trafikut rrugor. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Parafabrikate beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike, elektrike, kondicionimi, telefoni, radiotelefoni, TV. Pastrimi i ujrave detar, liqenor dhe lumor. Impiante te ujit te pijshem dhe pastrim i tij. Impiante te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike.Sistemet kundra zhurmes. Shpime gjeologjike, puse e shpime per uje. Pasuri Nen/Mbi Tokesore: Studim, zbatim, projektim, konsulenc, sipermarrje, ndertim, shfrytezim miniera, shfrytezim te burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerje, prodhim, perpunim dhe tregtim brenda dhe jashte vendit te mineraleve. Turizem:Studim, projektim, konsulence, sipermarrje zbatuese, ambjente me karakter pushues, argetues, edukues, kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, per hoteleri, fshatra turistike, qendra turistike, facilitete e aksesore, si bar bufe-restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi shitje, agjenci turistike. Transport: Studim, projektim, konsulenc, sipermarrje zbatuese, transport te njerezve dhe mallrave, tranzit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Ngarkim dhe shkarkim anije, trena dhe mjete tjera tokesore dhe ajrore; Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, perpunim, dhe levrim i ngarkesave dhe konteniereve.Transport kombetar dhe nderkombetar, agjenci transporti per mallra dhe udhetare per te trete dhe me qira. Transport karburante. Mjedis: Studim, projektim, konsulence, sipermarrje per mjedisin. Perpunim i mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike. Trajtim ujra industriale, projektim, mbikqyrje dhe shfrytezim të lendes drusore, trajtim dhe mbrojtje te pyjeve, riaftesim e trajtim toka të kripura, acide, këneta etj. Prodhim:industriale,bujqësore, blegtorale, peshkim, produkte deti, bletari, akuapunturë, fidane. Prodhim, montim dhe tregtim paisje druri, mobilje, tavolina, karrige, orendi metali, druri, plastike, mobileri te buta, tekstile dhe paisje e mobileri spitalore, shkollore, zyra, guzhina, restorante etj. Përpunim, prodhim, tregtim paisje e objekte guri, mermeri, alabaster, hekuri, bakri d/alumini, plastike, pvc, alukobond. Makineri e pasije per persona me aftësi të kufizuar ose speciale. Sherbime:Konsulence, studim e projektim te çdo lloji. Shërbim turizem, hoteleri ,fast food, piceri, restorant. Ambjente argetimi, shlodhjeje, salle kinemaje, apo lojra te tjera elektronike; Pastrim siperfaqe urbane, grumbullim dhe transport mbetje urbane. Sherbim riparim automjete, karrotrec 24 ore. Sherbim roje civile, per ruajtjen e rendit, jetes, levizjen e vlerave pasurore etj. Tregti:Tregtim, importeksport shumice/pakicë si elektrike, elektronike, hidraulike, materiale industriale, ushqimore, bujqesore, elektroshtepiake, ndertimi, plehra kimike, pjese kembimi, karburante, lende djegese, vajra, lubrifikante, lende te para ndertimi, makineri dhe paisje, lende drusore, linja industriale, gjeneratorë, trasformatorë pajisje e pjese te tyre. Shitblerje skrapi dhe vaji. Stacione shitje karburante, gazi dhe vajra lubrifikante; Te tjera:Botime, shtypshkrime dhe tregtim te tyre. Çertifikim dhe trajnim profesional në fushën e ndertimit, turizmit, bujqësisë, shërbimeve, prodhimit, mjedisit, pasurive nën/mbi tokësore, tregtimit, menaxhimit dhe administrimit. Punime dhe shfrytezim në pyje, perpunim dhe tregtim te lendeve drusore te te gjitha llojeve. Lavazhe, pika servisi etj. Minimarkete, supermarkete, qendra tregtare, kontrata, marreveshje, bashkim operatoresh me persona fizike e juridike, vendas apo te huaj, per veprimtari ndërtimore, prodhimi, shërbimi, tregti, turizmi, bujqësi, mjedis. Punime me lëndë plasëse për përdorim civil.Import gjeneratoresh me rreze X. Perkthyese dhe Interpretuese e gjuhes Rumune, Elena Vako. Vendosje dhe shërbim me çadra në plazh. Shitblerje e mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të tyre. Shitblerje e mjeteve të përdorura me licensë VII.3.B.1/d. Shërbime konsulence dhe punëtorie të profesioneve të ndryshme të specializuara.Transport mbetjesh jo te rrezikshme. (Mbetje inerte). Ndikim ne mjedis dhe Auditim Mjedisor.Parkim dhe lavazh.Grumbullimi perpunimi dhe tregtimi i skrapit, vajrave te ndryshme industriale, shkaterrim i mjeteve motorrike per skrap, importeksport brenda dhe jashte vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: JUNIK Shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19/04/1995
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 418 241 000,00
Numri i pjesëve: 1
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DANT HOUSE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 31.05.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K77523504Q, me adrese ne Lezhe, lagjja Beslidhja, Rruga Shtraus, Qendra tregtare Nene Tereza, nr pasurie 5/38- n1, me zone kadastrale 8632, me administrator Shpresa Vlashaj. JUNIK shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie. Statusi i shoqerise eshte Ç'regjistruar pa Likuidim. Sipas te dhenave te QKB deri me date 02.05.2023
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Lezhe, Lagjja "SMT", prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, shesh parkimi me nr. pasurie 365/3, zona kadastrale 1986; Automjet CITROEN me MVI 4+1 vende deri ne 8+1 me targe AA457CN.

2. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 598 VZ

3. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autobus 19+1 Mercedes Benz me targe AA 779 CS.

4. Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Fiat-Iveco, targe AA172DU.

5. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Automjeti me targe AA749GH, Volkswagen Transporter

6. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Automjeti me targe AA780MR Mercedes Benz, 814 D.

7. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 597 VZ

8. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 026 ZP

9. Lezhe, Lagjja SMT, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor, ATP marka Iveco Fiat me targe AA087 KH.

10. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 376 ZC

11. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autovinç POTAIN POCLAIN me targe AB 079 AN

12. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 294 ZC

13. Lezhe, Lagjja "SMT", prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, prona me nr. kadastre 1986, nr. pasurie 365/3; automjet VOLVO, kamion me targe LE 9827 A.

14. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Kamion SCANIA me targe AA 259 TG.

15. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, atomjeti Daimler Benz me targe AA 832 ZP

16. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, kamionçine IVECO me targe AA597NP.

17. Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Mercedes-Benz, targe AA675BP.

18. Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Iveco-Fiat, targe LE9298A.

19. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, automjeti Kamion Mercedes Benz me targe AA 192 VK

20. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Autokarro me targa AA 593 VZ

21. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Fadrome me targa AKMT03

22. Lezhe, Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, KAMION IVECO MAGIRUS me targe AB 477 HM
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
VII.1 - Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve
I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Çështje Ligjore: I. Me date 16.06.2015, me ane te urdherit Nr.1206-15 Regj, Nr.23856 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ ZIG”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne aktivitetin tregtar qe pala deditore z. Ded Malutaj, zoteron si perfaqesues i subjektit “ JUNIK” shpk, me NUIS J68007522L.

II. Me date 29.06.2015, me ane te urdherit Nr.1206-15 Regj. Nr.25548 Prot, lëshuar nga Shoqëria Shërbimi Përmbarimor “ ZIG ” sh.p.k, u urdherua: 1-Te Saktesoje gabimin ne urdherin Nr.23856 Prot Date 16.06.2016. 2-Te anulloje urdherin per vendosjen e sekuestros konservative me Nr. Nr.25548 Prot, datë 16.06.2015, per vendosjen e mases se sekuestros konservative ne aktivitete tregtare qe pala debitore zoteron si perfaqesues i subjektit “ JUNIK” shpk, me NUIS J68007522L 3- Vendosja e mases se sekuestros konservative ne pjeset/kuotat qe dorzanesi (debitori) z. Ded Malutaj, zoteron prane shoqerise “ JUNIK” shpk, me NUIS J68007522L.

III. Me date 15.09.2015, me ane te urdhrit Nr.1206-15 Regj., Nr. 33674 Prot, lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative ne pjeset/kuotat qe dorezanesi (debitori) z. Ded Malutaj, zoteron prane shoqerise “JUNIK” shpk, me NUIS J68007522L, sekuestro e vendosur në zbatim të shkresës 25642 Prot., datë 29.06.2015.

IV. Me date 20.01.2017, u hartua projekt-marreveshja per bashkimin me perthithje. Sipas aktit te ekspertimit ekonomiko-financiar per bashkimin me perthithje te shoqerive, date 30.01.2017, shoqeria Dant House shpk Lezhe do te perthithet nga shoqeria Junik shpk Lezhe. Shoqeria qe do te vazhdoje aktivitetin pas pashkimit eshte Junik shpk. Shoqeria Dant House do te c’regjistrohet pa likuidimit dhe do t’i kaloje te ardhurat, detyrimet dhe kapitalin te shoqeria Junik shpk. Si rezultat, kapitali i shoqerise Junik shpk do te behet 418.241.000 (katerqind e tetembedhjete milion e dyqind e dyzet e nje mije) leke. Marreveshja e bashkimit me perthithje u nenshkrua ne daten 16.03.2017.

V. Me date 24.03.2021, me ane te Urdhrit nr. 645 Prot., nr. 1609 Dosje lëshuar nga Altin Vako përmbarues gjyqësor, u urdherua QKB per vendosjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha kuotat/akisonet e zotëruara nga debitori “JUNIK” shpk me Nipt J68007522L”dhe nga Z. Ded Malutaj ne cilesine e administratorit te shoqerise.

VI. Me date 07.04.2021, me ane te Urdhrit nr. 787 Prot., nr. 1609 Dosje, lëshuar nga Altin Vako përmbarues gjyqësor, u urdherua QKB per heqjen e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksioneve apo kredive te zotëruara nga debitori “JUNIK” shpk me Nipt J68007522L”dhe nga Z. Ded Malutaj ne cilesine e administratorit te shoqerise, pasi eshte shlyer plotesisht detyrimi.

VII. Me date 16.04.2021, me ane te Vendimit Nr. 4, u vendos regjistrim i te dhenave vullnetare te prokures Nr. 1674 Rep. 857 Kol. datë 13.04.2021 ku autorizohet Klodiana Dedndreaj per kryerjen e veprimeve sipas tagrave te percaktuara ne prokure.

VIII. Me date 24.01.2022, me ane te Vendimit Nr. 19 u vendos të shtohen të dhënat vullnetare: 1. Revokim Prokure nr.320 Rep, Nr.175 Kol me ane te se ciles shfuqizohet prokura Nr.41 Rep, Nr.14 Kol, date 30.10.2018.2. Prokura e Posaçme me nr.319 Rep nr.174 kol ku emerohet si perfaqesuese e posacme Vitore Hila. 3. Prokura e Posaçme me nr.322 Rep nr.176 kol ku emerohet si perfaqesues i posacem Vladimir Maluta.

IX. Me date 02.02.2023, me ane te Urdhërit Nr. 574419, datë 19.12.2022, protokolluar nga QKB me Nr.711 Prot., datë 12.01.2023, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Fatos Alimadhi”,u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore shoqeria Ded Malutaj pranë subjektit shoqëria “JUNIK” SH.P.K., me Nuis (Nipt)- J68007522L, deri në një urdhër të dytë.

X. Me date 02.03.2023, me ane te Urdhërit Nr.233 Prot Nr. 5744-19 Regj, datë 06.02.2023, protokolluar nga QKB me Nr. 3436 Prot., datë 08.02.2023, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Andani Bailiff Office”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore Dede Malutaj pranë subjektit “JUNIK” p.f., me Nuis (Nipt)- J68007522L, , urdheruar me shkresen Nr. 574419, datë 19.12.2022, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Fatos Alimadhi”.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë, Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhe

Adresa:
1. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Kune, Pasuria me nr. 3/326, 3/325 "Kompleks Banimi Polifunksional 6 kate me 1 kat nentoke".

2. Lezhe, Lokali Bar-Bufe prane Shoqerise "JUNIK" shpk, ngjitur me zyrat e Administrates se Shoqerise "JUNIK" shpk, zona kadastrale nr. 1986, nr. pasurie 365/3.

3. Lezhe, AFER DREJT.SHERBIMIT PYJOR.

4. Lezhe, Bashkia Lezhe, Sheshi "Gjergj Kastrioti" - Riforcim dhe rikonstruksion i Biblotekes "Gjergj Fishta" dhe Pallatit te Kultures "Ded Ndue Lazri".

5. Lezhe, Lagjja Beslidhja, Rruga "Shtraus", Pasuria me nr. 5/38-N4 dhe pasuria nr. 5/38-N5, Sherbimi i lavanterise per Spitalin Rajonal Lezhe.

6. Shkoder, Vau Dejes, Njesia Periferike HEC - Vau Dejes; Sherbime dhe punime per sigurine e hidrocentralit dhe diges ne kaskaden e Drinit HEC Vau Dejes.

7. Lezhe, Shengjin, Ishull-Lezhe, Magazine ne Zonen Kadastrale 1986, Pasuria nr. 368/72, 331/41

8. Lezhe, Shengjin, Ishull-Shengjin, Sheshi i tregetimit, autostrada Tirane-Lezhe, ne hapesiren Ura e Drinit-Rrethrrotullimi, ne anen e djathte te saj , rreth 300 m nga Rrethtrrotullimi.

9. Lezhe, Shengjin, Ishull-Lezhe, Impiant i përpunimit të drurit, afër superstradës, rruga e Rrilës, Numër pasurie 57/7, me zonë kadastrale 1986

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 17.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Akt ekspertimi per bashkimin me perthithje te shoqerive, date 30.01.2017
Kontrate shit-blerje e kuotave te kapitalit 30.09.2010
Vendimi i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 15.06.2015
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.05.2023
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 10.08.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 31 327 992,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 25 946 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 59 760 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 48 488 040,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 140 068 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 132 451 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 101 148 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 108 456 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 48 043 061,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 64 876 887,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 561 398 739,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:1 232 481 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:695 665 573,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:745 813 540,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 418 812 347,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 614 437 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 028 711 582,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 601 122 279,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 636 454 331,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 915 140 853,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja/L.Kanani