Skip to content

VLLAZNIMI Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-18 13:51:14
JSON

NIPT: J79602601O
Administrator: Bashkim Byberi
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe zbatim te punimeve ndertimore ne objekte te ndryshme social kulturore. Punime hidraulike, instalime, system ngrohje dhe ftohje shkarkime, impiante teknologjike, industriale, energji diellore. Shitje me pakice dhe shumice te artikujve industrial, ushqimore, elektroshtepiake. Vendosje te instalimeve elektrike, instalimit per uje, gaz , ngrohje dhe ventilim Instalime rrjetash telefonike, fibra optike radiofonik, rrjeta kompjuterike, Gurthyese per perpunimin e inerteve te betonit dhe Fabrike betoni. Transport I rergullt I udhetareve , transport nderkombetare I udhetareve , transport I mallrave brenda vendit, transport nderkombetare I mallrave, konsulence tekniko ekonomike ne veprimtarine e transportit rrugore Sherbime te automjeteve si servis , lavazh, gomisteri, .Agjensi transporti te brendshem dhe nderkombetare, agjensi turistike. Eksporti, importi dhe tregeti te tjera me shumice dhe pakicete mallrave industriale, paisje hidraulike dhe sanitare, konfeksione, makineri, prodhime bujqesore , blegtorale dhe ushqimore, kancelari elektronike, prodhime druri, mobileri. Ndertim I larte dhe I ulet, ngritja dhe mbulimi I konstruksioneve te kulmeve, ndertim e rikonstruksion i autostradave, rrugeve, aeroporteve dhe objekteve sportive si dhe shtrim rrugesh, punime te tjera te specializuara te ndertimit. Suvatime me allç ose me llaç, montim I dyerve dhe dritareve, shkalleve , veshja e dyshemese, dhe mureve si dhe kompletime ndertimore Tregeti me shumice e drurit, materialit ndertimore dhe paisjeve sanitare, materialit instalues dhe paisjes se ujesjellesit dhe ngrohjes. Prodhim dhe tregetim te mineraleve te ndryshme , transporti I tij etj. Tregetim te karburanteve, lendeve djegese dhe te tjera te ngjashme me to, transporti I tyre etj. Tregetia me pakice e produkteve te tjera ne dyqane jo te specializuara. Ne fushen e zhvillimit te turizmit, hapjes se hoteleve , restoranteve, bareve, agjensive turistike, te udhetimit te telekomunikacionit. Ne fushen e hapjes se shoqerive te sigurimit te jetes, shendetit , pasurise. Tregetia me shumice dhe pakice e automjeteve te ndryshme.Ndertime te nenstacioneve,kabinave te transformatoreve linjave TM,TU dhe TL.Rikonstruksion te rrjetit TU,TM,TL. Mirembajtje rrugesh dhe sinjalistika rrugore.
Emërtime të tjera Tregtare: VLLAZNIMI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23/01/1998
Rrethi: Tropojë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: S.P.E GJADER, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 16.09.2013 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L32120012G, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj dhe Ndue Jaku. Ortaket e shoqerise jane: RAFAELO 2002(61% ); S.P.E Energy (21% ); EUES Energy (14% ) dhe VLLAZNIMI (4% ). (Sipas te dhenave te QKB deri me date 18.05.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Kukes, BAJRAM CURRI, Gjysem Rimorkio SAMRO me targe ABR258
2) Kukes, BAJRAM CURRI, ATV MAN me targe AA811ZG
3) Kukes, BAJRAM CURRI, KAMION ASTRA me targe AA 873 YF
4) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjetin Kamionçine tip MERCEDES BENZ me targe AA283TS
5) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjetin tip IVECO MAGIRUS me targe AA257XG
6) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamion MAN me targe AA746ZT
7) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjet Gjysem Rimorkio tip SPITZER me targe AGR462
8) Kukes, BAJRAM CURRI, KAMION ASTRA me targe AA 872 YF
9) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamionçine MITSUBISHI me targe BC1094B
10) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjeti tip MAN me targe AA258XG
11) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjet tip ASTRA me targe AA263XG
12) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamion Mercedes Benz me targe AA795MU
13) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamionçinë MITSUBISHI me targe AA250JD
14) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjeti tip ASTRA me targe AA259XG
15) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamionçinë Mercedes Benz me targe AA283TS
16) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjet MT CATERPILLAR me targe AHMT43
17) Kukes, BAJRAM CURRI, KAMION MERCEDES BENZ me targe AA726YI
18) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjetin tip IVECO MAGIRUS me targe AA264XG
19) Kukes, BAJRAM CURRI, Kamion IVECO MAGIRUS me targe AA754ZT
20) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjeti tip ASTRA me targe AA261XG
21) Kukes, BAJRAM CURRI, Rimorkio me targe ACR628
22) Kukes, BAJRAM CURRI, Automjeti tip APV IVECO MAGIRUS me targe AA329 VZ
23) Kukes, BAJRAM CURRI, Terheqes DAIMLER CHRYSLER me targe AA997HO
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 23.06.2015, me ane te Urdhërit Nr.135/6 Prot., Nr.135 Regj, lëshuar nga Studio Përmbarimore “Speed Solution” sh.p.k, u urdherua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “VLLAZNIMI “sh.p.k me NUIS ( NIPT ) – J79602601O me administrator Bashkim Byberi.

II. Me date 09.07.2015, me ane te Urdhërit Nr.135/25 Prot., Nr.135 Regj, lëshuar nga Studio Përmbarimore “Speed Solution” sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “VLLAZNIMI “sh.p.k me NUIS ( NIPT ) – J79602601O me administrator Z. Bashkim Byberi, vendosur me shkresen Nr.135/6 Prot., datë 23.06.2015.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tropojë, Bajram Curri, Lagjja 28 Gushti, Rruga Agim Ramadani, ZK. 1347, Nr.pasurie 83/33/4

Adresa:
Kukes, Bujan, GRI 3 Njesia Administrative Bujan, Rruga Nacionale Bajram Curri Fierze, Km 6, Lagjja Mulosmanaj, ZK 1301, Nr. pasurie 262/1, Objekti Nr.5, Fshati Gri

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2022
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 03.03.2022
Dokumenta Financiare: Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 463 268,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 15 452 672,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 5 337 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 8 778 925,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 46 203,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 386 083,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 838 229,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 718 410,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 4 151 338,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:81 115 287,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:121 022 204,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:88 584 988,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:83 310 942,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:52 382 815,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:50 814 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 54 070 539,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 62 945 335,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 44 223 237,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja