Skip to content
Ndërtim, operim, transferim e Hidrocentraleve mbi Lumin Gjader

S.P.E GJADER
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-05-18 14:20:42

NIPT: L32120012G
Administrator: Ndue Jaku, Eduart Gjinaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve në kaskadën e lumit Gjadër, tek Autoriteti Kontraktues, Ministria e Ekonomisë ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë elektrike. Të hartojë projektin e ndërtimit të tetë hidrocentraleve, të lidhë kontrata sipërmarrjeje për zbatimin e punimeve të projektit si dhe çdo lloj kontratë tjetër me qëllim realizmin e objektit të kontratës së Konçesionit të nënshkruar me datë 09. 09. 2013 nr. 10328 Rep dhe nr. 3322 Kol. Gjithashtu shoqëria do të mund të kryeje çdo aktivitet tjetër ekonomik, tregtar, financiar, që gjykohet e nevojshme dhe e dobishme për realizimin e objektit të shoqërisë, përfshirë shitjen e mjeteve të shoqërisë si makineritë, pajisjet, marrja dhe dhënia me qira, të qenit garant, hipotekimi dhe pjesëmarrja në shoqëri të tjera.
Emërtime të tjera Tregtare: S.P.E GJADER
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 16/09/2013
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. EUES Energy është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 10.07.2013 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L39406001N, me adresë në Lezhë, Rrëshen, Rruga "At Gjergj Fishta", pallati 9 katësh, me administrator dhe ortak te vetem Gezim Prenga.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

II. RAFAELO 2002 është një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 13.09.2002 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K22113003Q, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga 29 Nëntori, kthesa e Kamzës, zonë kadastrale nr. 8310, numër pasurie 12/104, me administrator Eduart Gjinaj. Ortaket e shoqerise jane: Eduart Gjinaj (15%) dhe Mark Gjinaj (85%).Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

III. S.P.E Energy është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.12.2012 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L22420002H, me adresë në Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Pallati Harmonia, Apartamenti Nr. 11/7, Kati i shtatë, me administrator dhe ortak te vetem Valentino Kaçorri.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

IV. VLLAZNIMI është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 08.03.1995 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J88730336P, me adresë në Durrës, Lagjja 15, Rruga Miqësia, Tokë arë, Zona Kadastrale 8517, Nr.Pasurie 98/13, Spitallë, me administratore dhe ortake te vetme Bardhe Jaku.Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.05.2022

Subjekti Juridik nuk ka regjistruar të dhëna në regjistrin e pronarëve përfitues RPP.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader Nr. 1/1" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 1/2" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 2" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 3" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 4" -
Prodhim hidroenergjie "Hec Gjader 5" -
Çështje Ligjore: Me date 13.05.2020, u lidh marreveshja siguruese Nr.2543 Rep., Nr. 779 Kol., midis “RAFAELO 2002” sh.a (barredhenesi) dhe shoqerise “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE” sh.a, (barremarresi), me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e luajtshme te barredhenesit, si garanci per shlyerjen e kredise te akorduar nga “BANKA AMERIKANE E INVESTIMEVE” sh.a, mbi objektin e meposhtem: Barredhenesi shoqeria “RAFAELO 2002” sh.a vendos barre mbi 61% te kuotave qe zoteron ne shoqerine “S.P.E GJADER” sh.p.k.me NIPT L32120012G.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 09.09.2013
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji dhe gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.592.690.975 lekë
Vlera e Riinvestimit: Duke filluar nga viti i 25-të nga hyrja në fuqi e kësaj kontrate, konçesionari do të riinvestojë 60% të vlerës së investimit për makineri dhe pajisje, sipas një grafiku të hartuar nga palët për këtë qëllim. Kjo vlerë do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 2.2% të prodhimit vjetor të energjisë elektrike apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: Shoqëria “S.P.E GAJDER” është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare datë 09.09.2013, të nënshkruar midis bashkimit të përkohshëm të shoqërive: “Rafaelo 2002” sh.a, ANI sh.p.k, “JUNIK” sh.p.k, “VLLAZNIMI” sh.p.k, “S.P.E ENERGY” sh.p.k dhe “EUES ENERGY” sh.p.k, si dhe Autoritetit Kontraktues Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës. Objekti i kontratës është për financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve mbi lumin Gjader dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktues, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.

Hidrocentralet e Gjadrit do të ndërtohen në rrjedhën e lumit të Gjadrit, i cili derdhet në lumin Drin në anën e poshtme të Hec Vau i Dejës.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjitikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 11, Rruga e Durrësit, ndodhur në zonën kadastrale nr.8310, numër pasurie 12/104.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni (09.09.2013)
Akt themelimi i Shoqerise
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 18.05.2022
Vendimi per transferimin e kuotave 01.07.2016
Raporti i vleresimit te ndikimit ne mjedis
Kontrate shitje aksionesh 10.03.2021
Kontrate shitje aksionesh 08.03.2021
Te dhenat te Subjektit ne Regjistrin e Pronarit Perfitues, terhequr 18.05.2022
Dokumenta Financiare: Kontrate e Shitjes se Kuotave date 23.05.2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012-2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet Shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Njoftime Prokurime Publike: Formulari i sigurimit te kontrates
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -11 402 062,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -10 399 196,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -5 198 339,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -3 839 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -1 601 622,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -461 890,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja