Skip to content

''FRIGO FOOD'' (Ish APOLLO) Zotëruese e një koncesioni Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-16 14:22:20
JSON

NIPT: J91501001C
Administrator: Fatjon Xhaferaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport te artikujve te ndryshem.Germime dheu,hapje rrugesh,hapje kanalesh, shpime, tunele, mbikalime, nenkalime, autostrada, diga, vepra bonifikuese dhe ujore, ujesjellesa, linja mbitokesore dhe nentokesore per energjine dhe telekomunikacionin. Shitje me pakice te produkteve. Import-eksport, paketim, tregtim, shitje me shumice e ushqimeve me origjine shtazore per njerez (mish dhe nenproduktet e tij).
Emërtime të tjera Tregtare: ''FRIGO FOOD''
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 26/02/1999
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 138 676 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: ENERGY PARTNERS AL, nje shoqeri koncesionare me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 28/09/2009 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K92129030I, me adrese Tirane, Rruga e Elbasanit, vila nr. 71, me administrator Sokol Meqemeja. FRIGO FOOD zoteron 70% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2022)

SOAL & T2, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 05/12/2018 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L82406050I, me adrese Tirane, Rruga e Elbasanit, Vila Nr.71, Njësia Administrative Nr.2, me administrator Albert Sino. FRIGO FOOD zoteron 50% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 28.04.2022)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Makina tip Iveco Fiat AB 368 AG
Tirane, Mjeti Tip Transit me targe AB175BO
Tirane, Mjet tip NISSAN, tipi kamion me targe TR 6765 F
Tirane, Mjeti tip Iveko Daily me targe AA 675 TG
Tirane, Mjeti tip IVEKO me targa TR 9771 L
Tirane, Automjet tip Benz Mercedes 211 CDI, me targe TR 4852 S.
Tirane Kashar, YZBERISH, Automjet tip Renault Traffic me targa AB868CJ
Tirane, Automjeti Tip Furgon Mercedes Benz me Targe TR 01 45 N
Tirane, Automjeti ATV marka Daimler Chrysler, tipi 311 CDI me targe AA 842 PB
Tirane, Furgon Tip Mercedes Benz me Targë AA 815 JI
Tirane, Mjet tip Volkswagen,Lloji ATP me targe TR 3151 L
Tirane, Mjet tip Volkswagen,tipi ATP me targe TR 4036 P
Tirane, Mjet tip Volkswagen,lloji ATP me targe TR 3144 L
Tirane, Automjeti ATV marka Daimler Chrysler, tipi 311 CDI me targe AA 841 PB
Tirane, Mjet tip Volkswagen,tipi ATP me targe TR 7016 J
Tirane, Mjeti Tip Volkswagen Caddy me targe AB370AG
Tirane, Mjet tip Renault master me targe AB 631 ET
Tirane, Mjeti Tip Volkswagen Caddy me targe AA765DB
Tirane, Mjet tip Volkswagen,tipi ATP me targe TR 7015 J
Tirane, Makina Tip Mercedes Benz AB 061 AG
Tirane, Makina tip Iveco Fiat AB 369 AG
Tirane, Automjet tip Peugeot me targe AA 614 PF
Tirane, Mjeti tip Volkswagen Caddy me targe AA 659 XB
Tirane, Mercedez Benz Sprinter AB265LK ,Tre Deshmoret ,Yzberisht Tirane
Tirane, TRE DESHMORET YZBERISHT ,MJETI TOYOTA TARGE AB857LT
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
III.1 - Për ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Me date 03.08.2012, me ane te Urdhrit Nr.10838 Prot, Dosje Nr.569, leshuar nga shoqeria permbaruese private “E.P.S.A”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros mbi kuotat qe zoteron prane cdo subjekti tregtar debitori Sokol Meqemeja, duke ndaluar tjetersimin apo disponimin e tyre. Kreditor: Artan Mullaymeri. Objekti i sekuestros: Pagim faturash.

II. Me date 30.04.2013, me ane te Urdhrit Nr.5620 Prot, lëshuar nga Shoqëria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit Sokol Meqemeja e kerkuar me shkresen Nr.10838 dt.03.08.2012 si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota".

III. Me date 08.04.2014, me ane te urdhrit Nr. 2825, Nr. 4573 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Strati Bailiff’s Service“ sh.p.k, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara pranë jush që pala debitore Z.Sokol Luan Meqemeja në këto shoqëri: “ Frigo Food ” Sh.P.K, me Nuis ( Nipt) J 91501001 C. Këto aktive do të qëndrojnë të bllokuara deri në një urdhër të dytë. Kreditor: Hysen Ruka. Objekti: i sekuestros: Kthim shume.

IV. Me date 05.11.2014, me ane te Urdhërit Nr.164 Regj, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbaruesi Gjyqesor Privat Dionis Mekshaj, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e subjektit Shoqeria "FRIGO FOOD" Shpk me nipt J91501001C, deri ne nje urdher te dyte te Permbaruesit Gjyqesor.

V. Me date 12.11.2014, me ane te Urdhrit Nr.164 Regj, "Për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Dionis Mekshaj, u urdherua heqja e masës së Sekuestros Konservative mbi aktivet e subjektit shoqëria "Frigo Food", shpk me NIPT J91501001C.

VI. Me date 30.07.2018, me ane te urdhrit Nr. 2825, Nr. 5988 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Strati Bailiff’s Service“ sh.p.k, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet që pala debitore Z.Sokol Luan Meqemeja zoteron në shoqërine : “ Frigo Food ” Sh.P.K, me Nuis ( Nipt) J91501001C.

VII. Me date 18.09.2018, me ane te Urdhrit Nr.1084 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.10670 Prot., date 20.09.2018, lëshuar nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, drejtuar QKB-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore Z. Sokol Meqemeja ne shoqerine “FRIGO FOOD” SH.P.K., me NUIS- J91501001C me administrator Z. Fatjon Xhaferaj, ne masen 100%.

VIII. Me date 13.11.2018, me ane te Urdherit Nr. 1252 Regj., Nr. 1252/4 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.12936 Prot., date 14.11.2018 lëshuar nga “Sherbimi Permbarimor “JUS” sh.p.k.”, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat e debitorit ''FRIGO FOOD'' sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J91501001C, per shumen e detyrimit prej 536.000 (peseqind e tridhjete e gjashte mije) leke perfshire dhe tarifen e Sherbimit Permbarimor.

IX. Me date 14.11.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1252 Regj., Nr. 1252/5 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.13091 Prot., date 16.11.2018 lëshuar nga “Sherbimi Permbarimor “JUS” sh.p.k.”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga kuotat/aksionet e debitorit ''FRIGO FOOD'' sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J91501001C.

X. Me date 30.11.2018, me ane te Urdhrit Nr. 1285 Prot, leshuar nga zyra permbarimore E.G BAILIFF SERVICE, u hoq masa e sekuestros konservative, vendosur me shkresen Nr. 1084 Prot. date 18.09.2018, mbi te gjitha askionet e zoteruara nga debitori z. Sokol Meqemeja ne shoqerine Frigo Food Shpk, me NUIS (NIPT) J91501001C me administrator z. Fatjon Xhaferaj, ne masen 100%.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE 3 DESHMORET YZBERISHT

Adresa:
Tirane, HELMES-PEZE
Korce Mollaj MOLLAJ Mollaj, tek Frigoriferi Dvoran
Tirane Kashar YZBERISH Rruga 3 Deshmoret, Zona Kadastrale 3866, Nr Pasurie 317/24, Kati 1
Fier, Lushnje, Lagjja 18 Tetori, prane Frigoriferit

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 28.04.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Urdher per vendosjen e sekuestros date 03.08.2012
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative date 08.04.2014
Vendimi i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 26.12.2009
Vendim i ortakut te vetem per zmadhimin e kapitalit date 17.12.2012
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.05.2024
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2022
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2022: 150 500 833,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 18 056 360,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 098 316,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 9 652 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -286 316 240,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 26 100 333,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 818 001,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 9 978 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 59 296 502,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 61 498 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 41 580 703,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2022:1 147 254 624,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 105 640 793,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:923 205 482,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:900 838 470,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:954 274 828,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:969 238 223,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 115 049 893,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 852 363 600,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 724 088 270,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 115 049 893,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 1 295 847 765,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022

Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani