Skip to content
Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në Punë, Administrimi, Mirëmbajtja dhe Transferimin e Hidrocentraleve "Shkallë", "Cerrujë", "Plesha", "Bejni1", "Bejni2", "Klos".

ENERGY PARTNERS AL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-05-16 14:03:39

NIPT: K92129030I
Administrator: Sokol Meqemeja
Objekti i Veprimtarisë: Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë të përfituar, mirëmbajtja e pese hidrocentraleve dhe përkatësisht hidrocentraleve "Shkalle, "Cërrujë 1", "Cërrujë 2", "Rripe" dhe Klos" që do të ndërtohen mbi rrjedhën e përrenjve Bargjajt, Valit, Paleshes, Ahut, Mollës në rrethin Klos- Mat, si dhe transferimi i tyre në përfundim të kontratës tek Autoriteti Kontraktues.
-------------
Kategoria: Sektori i Energjisë
-------------
Emërtime të tjera Tregtare: ENERGY PARTNERS AL
Forma ligjore: SH.P.K Koncesionare/PPP
Viti i Themelimit: 28/09/2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Shoqëri Mëmë / Zotërues për këtë Subjekt: I. ''FRIGO FOOD'', një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 26.02.1999, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J91501001C, me adresë në Tiranë, 3 Dëshmorët, Yzberisht, me administrator Fatjon Xhaferaj, dhe ortak te vetem Sokol Meqemeja (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.04.2022)

II. N.E.SH., një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.09.2007 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K78325901A, me adresë në Dibër, KLOS, BASHKIA KLOS Prane ish-ofiçines se ndertimit, Ndertese 1-kateshe, me administrator dhe ortak te vetem Nerim Shinjatari (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.04.2022)

Sipas Ekstraktit Historik te Regjistrit te Pronarit Perfitues, date 03.03.2021, terhequr nga QKB ne daten 28.04.2022, Pronar perfitues te shoqerise jane:

Sokol Meqemeja, shtetas shqiptar, i datelindjes 1969, pronar perfitues per 70% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te FRIGO FOOD. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.09.2009.

Nerim Shinjatari, shtetas shqiptar, i datelindjes 1966, pronar perfitues per 30% te pronesise pasi zoteron 100% te kapitalit te N.E.SH.. Data e percaktimit si pronar perfitues: 29.09.2009.
Konçesione dhe PPP: Po
Lloji i pronësisë: PPP - Partneritet Publik Privat
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I.Më date 07.09.2015, me anë të urdhërit Nr.63023 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, u vendos të mos lejohen të kryen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin ENERGY PARTNERS AL.

II. Më datë 16.02.2016, me anë të urdhërit Nr. 364 Regj., lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor “Dionis Mekshaj” drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet e shoqërisë "ENERGY PARTNERS AL" sh.p.k, deri në një urdhër të dytë të Përmbaruesit Gjyqësor.

III. Më datë 28.06.2016, me anë të urdhërit Nr.364 Regj, protokolluar nga QKB, me Nr. 3578 Prot, lëshuar nga studio përmbarimore “Dionis Mekshaj”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros mbi aksionet që zotëron debitori, shoqëria “ Energy Partners AL” shpk, pas shlyerjes së detyrimit që kjo e fundit kishte ndaj shoqërisë “ENPI” shpk.

IV. Më datë 09.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 73 Prot., protokolluar me Nr. 493 Prot., date 13.01.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Petani Bailiff`S Office, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori “Energy Partners Al” sh.p.k., me qellim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e urdhërit të Ekzekutimit Nr. 4058 datë 22.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë dhe nr. 4060 datë 21.06.2016 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Objekti i sekuestros është shlyerja e detyrimit ndaj kreditorit “VAPTECH” LTD. Kjo sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga ana e shoqërisë përmbarimore.

V. Më datë 03.02.2017, me anë të urdhërit Nr. 352 Prot., datë 31.01.2017 , protokolluar me Nr. 1623 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “Petani Bailiff`S Office, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet që zotëron debitori “Energy Partners Al” sh.p.k., pas shlyerjes së detyrimit ndaj kreditorit “VAPTECH” LTD. Kjo heqje sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga ana e shoqërisë përmbarimore.

VI. Me date 27.05.2021, me ane te Kërkesës Nr.4668 Prot “Kërkesë për vendosjen e masës së sigurimit tatimor”, ardhur nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, u kerkua vendosja e masës së sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ENERGY PARTNERS AL” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) K92129030I, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

VII. Me date 08.09.2021, me ane te shkresës Nr. 20711 Prot, lëshuar nga Drejtoria e Mbledhjes së Detyrimeve Tatimore të Papaguara Rajoni Qëndror, për lirimin e barrave mbi titujt e pronësisë së tatimpaguesit “ENERGY PARTNERS AL ” shpk me NUIS (NIPT) K92129030I,të vendosura me shkresën Nr. 4668Prot.,datë 27.05.2021 nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë.

VIII. Me date 13.09.2021, u lidh Marreveshja Siguruese Nr. 2869 Rep. Nr. 873 Kol, lidhur midis shoqerise FRIGO FOOD sh.p.k, N.E.SH. shpk (Barredhenes) dhe Banka e Pare e Investimeve-Albania sh.a (Barremarres), Energy Partners Al shpk, me objekt vendosje barre mbi 100% te kuotave te shoqerise Energy Partners Al sh.p.k dhe te drejtave ne lidhje me to. Kjo barre siguruese do te sherbeje si garanci per shlyerjen e kredise ne shumen 2.900.000 (dy milion e nenteqind mije) euro sipas kontrates se kredise bankare nr. 2870 rep/nr. 874 kol.

IX. Me date 24.09.2021, u lidh Marrëveshja e Kolateralit Financiar Nr.3106 Rep. Nr.937 Kol., lidhur midis Banka e Parë e Investimeve- Albania SHA” SH.A (Kolateralmarrës) dhe 'FRIGO FOOD'' SHPK, me Nipt J91501001C, shoqëria “N.E.SH.” SHPK, me Nipt K78325901A( Kolateraldhënës) dhe “ENERGY PARTNERS AL” SHPK, me Nuis K92129030I, (pranues i Kolateralit) me objekt vendosje Kolateral Financiar mbi 100% të kuotave të shoqërisë “ENERGY PARTNERS AL” , me Nuis K92129030I, në favor të Bankës së Parë së Investimeve- Albania SHA, deri në shlyerjen e plotë të detyrimit në total. Ky kolateral do te sherbeje si garanci deri ne shlyerjen e plote te detyrimit ne total me vlere 2.900.000 (dy milion e nenteqind mije) euro.

X. Me date 25.11.2021, me ane te shkresës nr. 16946 Prot për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror), u kerkua te mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ENERGY PARTNERS AL” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92129030I, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.

XI. Me date 01.06.2022 , eshte depozituar shkresa nr. 13716 Prot. për Vendosjen e Mases se Sigurimit te Detyrimit Tatimor, lëshuar nga Drejtoria e Pergjithshme e Tatimeve Tirane (Rajoni Qëndror) , ku është kërkuar: Të mos lejohet tjetërsimi mbi pasurine dhe te drejtat pasurore qe i perkasin subjektit “ENERGY PARTNERS AL” SHPK, pajisur me NUIS (NIPT)- K92129030I, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Data e Nënshkrimit: 31.08.2009
Kohëzgjatja(vjet): 35
Lloji i Kontratës: Kontratë për punë publike
Fusha e Veprimtarisë: Energji ose Gaz
Vlera e Investimit(Lekë): 1.465.039.743 lekë
Vlera e Riinvestimit: Vlera e riinvestimit është 60% e vlerës së investimit për makineri dhe pajisje. Kjo vlerë do të investohet në vitin e 25-të dhe do të aktualizohet sipas indeksit të inflacionit.
Kosto Konçesionare: Konçesionari do t'i paguajë Autoritetit Kontraktues 3% të prodhimit vjetor të energjisë së prodhuar apo të çdo lloj përfitimi që mund të ketë.
Shënime: ENERGY PARTNERS AL është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar për zbatimin e kontratës konçesionare të datës 31.08.2009, të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës dhe bashkimit të përkohshëm të shoqërive “Frigo Food” shpk, “NESH” shpk dhe “VEGA” shpk. Me anë të kësaj kontrate Autoriteti Kontraktor, i autorizuar nga Këshilli i Ministrave të Republikës së Shqipërisë, në bazë të ligjit "Për konçesionet", i jep Konçesionarit me konçesion të formës "BOT" (që do të thotë ndërtim, operim dhe transferim i së drejtës së pronësisë dhe operimit, në përfundim të kontratës së konçesionit): Financimin, projektimin, ndërtimin, vënien në punë, administrimin, mirëmbajtjen e hidrocentraleve "Shkallë", "Cërrujë", "Plesha", "Bejni 1", "Bejni 2" dhe Klos dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës nga Konçesionari tek Autoriteti Kontraktor, konform kushteve dhe afateve të kësaj kontrate.
Autoriteti Kontraktues: Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Elbasanit, vila nr. 71.

Adresa:
Dibër, KLOS, Rruga Ofiçina, Rrethi Mat.

Akte/Marrëveshje Koncesionare: Kontrate koncesioni 31.08.2009
Ektrakt historik i regjistrit tregtar 28.04.2022
Urdher per venien e sekuestros konservative 09.01.2017
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 31.07.2017
Marreveshje kolaterali financiar 24.09.2021
Marreveshje siguruese date 13.09.2021
EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TË PRONARIT PËRFITUES date 28.04.2022
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 16.05.2024
Dokumenta Financiare: Bilanci 2013
Bilanci 2009
Pasqyra Financiare 2012
Bilanci 2010
Akti i Themelimit te shoqerise ENERGY PARTNERS AL
Transferim i kuotave te kapitalit te shoqerise ENERGY PARTNERS AL
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2014
Bilanci 2011
Pasqyra e ardhurave dhe të shpenzimeve 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e Te ardhurave dhe Shpenzimeve 2021
Njoftime Prokurime Publike: Preventivi i punimeve dhe Formulari i Sigurimit te Kontrates
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 50 434 744,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 13 852 438,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 48 641 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 127 249 679,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -17 955 344,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 970 452,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -12 375 330,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -68 187 219,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -14 436 786,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -34 040 095,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -10 305 610,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -8 961 094,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:155 998 376,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:98 623 217,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:141 999 077,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:208 938 702,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:107 701 675,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:196 739 208,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:124 602 137,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 140 133 105,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 40 806 475,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 3 100 500,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 77 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Koncesionare të tjera


Punuar Nga : A.Lala/L.Kanani