Skip to content

KASTPETROL
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-03-28 08:35:12
JSON

NIPT: J91823501N
Administrator: Luigj Alijaj
Objekti i Veprimtarisë: Krijimin instalimin dhe venien ne shfrytezim sipas kushteve teknike te paisjeve, impianteve, stacioneve, reparteve dhe linjave per ushtrimin e tregtimit te hidrokarbureve brenda dhe jashte, import-eksport dhe tregti me shumice e naftes, gazit e nenprodukteve te tyre, vajrave lubrifikante etj, si dhe kryerjen e transportit brenda vendit dhe ate nderkombetar te tyre, me mjetet e veta te transportit tokesor e atij detar ose te te treteve,importeksport dhe tregti me shumice e pakice te teknologjise dhe pjeseve te kembimit te nevojshme per ushtrimin e veprimtarise hidrokarbure duke perfshire dhe blerjen me qellim shitje jo vetem te tyre por edhe te automjeteve te transportit hidrokarbur, te kokave dhe cisternave bote per to dhe per depozita stacionare te bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhenien e asistences teknike per venien ne shfrytezim dhe kryerjen e cdo servisi teknik per to, si brenda vendit dhe jashte shtetit,ndertimin dhe venien ne perdorim per vete dhe per te tretet te depove hidrokarbure, rezervuareve te linjave dhe pikave te shitjes se tyre me shumice e pakice sipas projektit perkates teknologjik,import-eksport dhe tregti me shumice e pakice te produkteve e artikujve industriale, bujqesore, blektorale, ushqimore, ndertimore, elektroshtepiake, atyre audiovizive, elektrike, te te gjitha llojeve e cilesive, te pajisjeve e makinerive e teknologjive per ndertim dhe celjen e pikave te shitjes per artikujt e mesiperm brenda dhe jashte vendit,ndertimin e cdo lloj godine,pallate banimi, qendra bisnesi, hotele, bar, restorante, magazina, parkingje,komplekse te ndryshme turistike ne zona malore e bregdetare, te depove stacionere per karburante e nenprodukteve te tyre dhe kryerje te rikonstruksioneve te tyre.
Emërtime të tjera Tregtare: KASTPETROL
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 11/02/1999
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 324 891 497,00
Numri i pjesëve: 200
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Bilbil Kastrati, Ramazan Hoda, Haredin Kastrati
Statusi: Pezulluar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: I. Me datë 03.03.2014, me anë të Urdhërit Nr.701 Prot., Nr.1378 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “BAILIFF SERVICES ALBANIA”sh.p.k, u urdhërua: “Vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e shoqërisë “KASTPETROL” sh.a, me NUIS (NIPT) - J91823501N, si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e Regjistrit Tregtar.

II. Me datë 10.03.2014, me anë të Urdhrit Nr.819 Prot., lëshuar nga Shoqëria Permbarimore"Bailiff Services Albania" sh.p.k., u urdhërua: "Heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet e debitorit shoqeria "Kastpetrol" sh.a.,me NUIS (NIPT) J91823501N,te vendosur me shkrese Nr.701 Prot.,date 03.03.2014.

III. Me datë 16.07.2021, u vendos Pushimi i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 16.07.2021. Statusi i shoqërisë ishte "Aktiv" u be "Pezulluar".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës L.14

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 28.03.2024
Akt themelimi dhe Statuti i Shoqerise
Dokumente të Ndryshme
Vendim i Gjyqtarit të Vetëm dt. 03.05.2001 për Depozitimin e Vendimit të Aksionarit të Vetëm, Shitblerje Kuotash datë 15.04.2001
Vendim i Gjyqtarit të Vetëm dt. 03.07.2001 për Depozitimin e Vendimit të Asamblesë së Jashtëzakonshme të Shoqërisë, Zmadhim Kapitali datë 15.06.2001
Vendim i Gjyqtarit të Vetëm dt. 15.07.2004 për Depozitimin e Vendimit të Askionarëve të Shoqërisë, transferimi i Aksioneve datë 10.06.2004
Vendim i Asamblesë së Aksionarëve, Zmadhim Kapitali datë 20.10.2011
Vendim i Asamblesë së Aksionarëve, Zvogëlim Kapitali datë 08.09.2019
Urdhër për Vënien e Sekuestros datë 03.03.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Anekset e Pasqyrave Financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: -14 236 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -6 420 113,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -74 568 173,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -265 263 862,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -3 310 394,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -5 108 646,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -17 631 077,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 280 630,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -14 963 959,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 192 064 489,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 202 681 795,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:150 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:17 342 140,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 755 823 549,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:933 982 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 036 152 867,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 4 097 758 257,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 4 524 831 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 20 877 283 841,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 15 657 386 516,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2019

Punuar Nga : P. Nikolli