Skip to content

COBIAL (Ish Pazaj)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-01-19 13:05:41
JSON

NIPT: K02715414M
Administrator: Qemal Pazaj, Alfred Paza
Objekti i Veprimtarisë: Punime gërmimi ne tokë, sistemime, tarracime. Prodhim materialesh inerte, rërë, çakull, gurë, mermer dhe asfalti. Prodhime dhe ndërtime elementesh të parafabrikuara, betonarme struktura metalike, druri plastike për dyer e dritare, ndërtime civile, industriale, turistike. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Ndërtime për N/stac., kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Punime topogjeodezike. Shpime gjeologo -inxhinierike, puse e shpime për uje. Import Eksport makineri e pajisje dhe mjete teknologjike që i shërbejnë këtij aktiviteti dhe i lëndëve të para materiale në funksion të teknologjisë që mbulon objekti i veprimtarisë. Grumbullim, ruajtje, transportim dhe trajtim i mbetjeve urbane dhe mbetjeve inerte të parrezikshme.Transport per vete dhe per te trete.
Emërtime të tjera Tregtare: COBIAL
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28/09/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 383 000 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: Meshkuj
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 3247B, 1106792

2. Tepelene, Kamion, Tepelenë, AB584EM, ZCNH98445FPC04359

3. Tepelene, Kamioncinë, AA980YF, WDB9062531N359375

4. Tepelene, Autobitumatrice, AA260VJ, WDB9700171K979528

5. Tepelene, Autopompë e Betoniere, AB933BE, WDB9333141K897888

6. Tepelene, Autobuz, TP 2875B, WDB6114681P157340

7. Tepelene, Kamion, TP 2473B, WDB6251491K089334

8. Tepelene, Kamioncinë, TP 2488B, WDB67301315258676

9. Tepelene, Kamioncinë, TP 2838B, WF0CXXGBVCWR79218

10. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, AA R 221, 92030

11. Tepelene, Autobuz, TP 2883B, WDB9034621P597212

12. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 2240B, 9410079

13. Tepelene, Kamion, TP 1768B, WDB62510815719007

14. Tepelene, Autopompë, AA 051 VS, WDB9333051L323939

15. Tepelene, Kamioncinë UNIMOG, AA187VS, WDB4271011W167247

16. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 1933B, WKK69600001010337

17. Tepelene, TP 2107B, WDB6673021N025536

18. Tepelene, Grejder, AA 293NR, WFN3F6AB6Y000718

19. Tepelene, Autobetoniere, AB122BR, ZCNH884448P516547

20. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 1911B, 17388

21. Tepelene, Autobetoniere, TP 2363B, ZCNH78438ZE426901

22. Tepelene, Kamion, TP 3023B, WDB9523361K398415

23. Tepelene, Autobetoniere, TP 2227B, WDB65903015705456

24. Tepelene, Kamioncinë, AB853BE, WDB9062131N351982

25. Tepelene, Autobetoniere, AB133BR, ZCNH884448P516557

26. Tirane, Autopompë e Betoniere me Nr. Shasie WJMJ4C8800C069245, AB718CD.

27. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 2823B, ZA9T0P69701C86003

28. Tepelene, Kamion, AB175DB, ZCNH98447FPC04377

29. Tepelene, Autobetoniere, AB897BB, ZCNH78438ZH450369

30. Tepelenë, Autobot, AA226NR, ZCFAILD0002087442

31.Tepelenë, Autobetoniere, TP 2228B, WDB65307715906778

32. Tepelene, Kamion, AB903BE, ZCNH98444FPC04367

33. Tepelene, Kamion, TP 3022B, WDB9523361K396736

34. Tepelene, Kokë Tërheqëse, AA 412 AB , WMAH05ZZZ1M325732

35. Tepelene, Autobot, AB734CD, WDB9720211K856179

36. Tepelene, Gjysëm Rimorkio,TP 3250B, 37830

37. Tepelene, Fadromë, JCB, AA032LN, CGG0200134

38. Tepelene, Kamion, TP 2242B, WDB9523041K419412

39. Tepelene, Autopompe e Betoniere, TP 2343B, ZCNBM6436AD401926

40. Tepelene, Autobot,TP 2420B, WJMM749HM04018931

41. Tepelene, Grejder, AA290NR, 3700400411

42. Tepelene, Kokë Tërheqëse, TP 1086B, YV2H2A3A6GA046952

43. Tepelene, Autobitumatrice, AA 395 EJ, 38502714754058

44. Tepelene, Autobetoniere, AA804VJ, WJMJ4CP800C030314

45. Tepelene, Kokë Tërheqëse, TP 2239B, WMAT32ZZZYM283864

46. Tepelene, Gjysëm Rimorkio Bot, AAR221, 92030

47. Tepelene, Kamion, TP 2474B, WDB6251491K118863

48. Tepelene, Rimorkiator, TP 2732B, VHRSSB25KBCFK0042

49. Tepelene, Autobuz, Tepelenë, AA610MV, WDB9044631P705859

50. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, TP 1934B, 18132

51. Tepelene, Autofshese, AA 298 AL, WDB65213725479145

52. Tepelene, Fadromë, JCB, TP2182B, 488990

53. Tepelene, Gjysëm Rimorkio, Tepelenë, TP 1547B,3100379

54. Tepelene, Kokë Tërheqëse, AA057VS, WMA30XZZ48M522998

55. Tepelene, Autobetoniere, AA 461 AB, WJMJ4CP800C030352

56. Tepelene, Kamion, TP 1767B, WDB62510815727097

57. Tepelene, Eskavator me Goma, AA291NR, 144597

58. Tepelene, Kokë Tërheqëse, TP 2733B, YV2A4B2A3SB144004

59. Tepelene, Kamioncinë, AB204BR, WDB9700231K517183

60. Tepelene, Kamion, AB912BE ZCNH98440FPC04040

61. Tepelene, Kokë Tërheqëse, TP 1910B, YV2A4B2A7SB141641

62. Tepelene, Kamion me Vinxh, AA052VS, WJME2NPT20C150847

63. Tepelene, Kamioncinë, AA053VS, WDB9062351N455206

64. Tepelene, Kamion, TP 2241B, WDB9523041K446010

Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Leje per perdorim te burimit ujor nentokesor -
Leje per shfrytezim materiale inerte, baseni Vjose -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Administrative nr. 5, Rruga Milto Tutulani, Nd. 2, H. 19, 1019

Adresa:
1. Gjirokaster, Kantieri per ndertimin e rruges Kardhiq-Delvine Loti 4, Zone kadastrale 3565

2. Tepelene, Fshati Majkosh, Rruga Nacionale Tepelene-Fier, Km.2, Zona Kadastrale 2582, nr.Pasurise 184/17

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti i shoqerise
Kontrate shitje kuotash 17.12.1998
Raporti per zmadhimin e kapitalit 25.07.2008
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.06.2017
Vendimi I asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 24.06.2017
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 18.06.2009
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 30.06.2010
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 30.06.2011
Vendimi I aksionereve per zmadhimin e kapitalit 15.06.2015
Vendimi I asamblese per shnderrimin ne shoqeri anonime 27.02.2013
Vendimi I asamblese per shnderrimin ne sh.p.k 15.04.2016
Kontrate Dhurimi Kuotash date 22.12.2021
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 19.01.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare 2008
Pasqyrat Financiare 2010
Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2012
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2014
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet Shpjeguese te PF 2020
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Shenimet Shpjeguese te PF 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: 577 152 549,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 315 949 075,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 95 076 780,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 211 576 427,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 781 597,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 7 837 733,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 106 704 594,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 71 449 853,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 9 163 264,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 121 479,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 3 566 425,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 120 660 263,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 42 692 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: 30 874 453,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: 19 637 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:1 328 505 536,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:950 931 776,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:582 653 523,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:639 068 452,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:223 923 672,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:163 674 148,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:552 919 571,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 548 791 524,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 451 384 230,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 313 836 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 326 632 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 678 065 757,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 488 418 176,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 471 604 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 331 452 966,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja