Skip to content

Atlantik - Shoqeri Sigurimesh (Ish A T L A N T I K)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-06-08 11:48:31
JSON

NIPT: K11807008V
Administrator: Dritan Çelaj
Objekti i Veprimtarisë: Shoqëri sigurimesh
Emërtime të tjera Tregtare: Atlantik - Shoqeri Sigurimesh
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 03/04/2000
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 827 469 281,00
Numri i pjesëve: 82 746
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Aleksandër Muskaj, Luan Bregasi, Rrapo Çelaj
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: Shoqeri sigurimi jo - jete -
Çështje Ligjore: I. Me date 07.05.2013, me ane te Urdhrit Nr.686-282 Prot, lëshuar nga Zyra permbarimore "FAT-2010", u urdherua Qendra Kombetare e Regjistrimit te vendose masen e sekuestros konservative ndaj aksioneve te debitorit Shoqeria e Sigurimeve ATLANTIK sh.a. me Nipt K11807008V.

II. Me date 17.06.2013, me ane te Urdhrit Nr.1699 Prot, "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimit Gjyqesor Privat “TDR GROUP”shpk, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori Shoqeria e Sigurimeve “ATLANTIK” sha, me NIPT K11807008V, per ekzekutimin e titullit ekzekutiv vendim nr.4276 date 30.04.2012 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, lene ne fuqi me vendimin nr.497 date 27.02.2013 te Gjykates se Apelit Tirane.

III. Me date 20.06.2013, me ane te Urdhrit Nr.256 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore 616/A, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore Shoqëria e Sigurimeve “ATLANTIK” sh.a., me NUIS(NIPT)- K11807008V, me përfaqësues ligjor z.Dritan Celaj, për shlyerjen e detyrimit në shumën 1.449.336 lekë. Aktivet e shoqërise së Sigurimeve “ATLANTIK” sh.a., me NUIS (NIPT)- K11807008V do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

IV. Me date 20.06.2013, me ane te Urdhrit Nr.884-282Prot, "Per Heqjen e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Zyra Permbarimore “FAT-2010” sh.p.k, drejtuar QKR, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative ndaj aksioneve te debitorit Shoqeria e Sigurimeve “ATLANTIK” sha, me NIPT K11807008V, sipas urdherit te derguar nga ana jone nr.686-282 Prot date 07.05.2013.

V. Me date 08.07.2013, me ane te Urdherit Nr.256/1 Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore 616/A, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore Shoqëria e Sigurimeve “ATLANTIK” sh.a., me NUIS(NIPT)- K11807008V, me përfaqësues ligjor z.Dritan Celaj, pasi detyrimi u shlye teresisht ndaj kreditoreve.”

VI. Me date 14.08.2013, me ane te Urdherit Nr.2143 Prot "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimit Gjyqesore Private “TDR GROUP” shpk, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori Shoqeria e Sigurimeve “A T L A N T I K” sh.a, me NIPT K11807008V per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv Vendim Nr.4276, date 30.04.2012 i Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane, lene ne fuqi me Vendimin Nr. 497, date 27.02.2013 te Gjykates se Apelit Tirane."

VII. Me date 19.08.2013, me ane te Urdhrit Nr.287/2 Regj të Shoqërisë Përmbarimore 616/A, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore Shoqëria e Sigurimeve “ATLANTIK” sh.a. me NIPT K11807008V, me përfaqësues ligjor Z/ Dritan Çelaj, me Seli Qendrore ne adresën: Rruga “Themistokli Germenj”, Nr.3/1, Tiranë, për shlyerjen e detyrimit në Shumën 1.269.120 leke. Aktivet e Shoqërisë së Sigurimeve “ATLANTIK” sh.a. me NIPT K11807008V do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë.

VIII. Me date 05.11.2013, me ane te urdhërit Nr.287/2. Regj, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “616/A”, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore Shoqëria e Sigurimeve “ATLANTIK” Sh.A , me Nipt K11807008 V, me përfaqësues ligjor Z.Dritan Celaj pasi detyrimi u shlye tërësisht ndaj kreditorëve.

IX. Me date 03.03.2014, me ane te Urdhrit Nr. 700 Prot, Nr. 1395 Regj " Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” sh.p.k, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative në kuotat e pales debitore shoqëria “Atlantik” sh.a, me NUIS(NIPT) K11807008V, dhe moskryerjen e asnjë veprimi i cili mund të ndryshojë të dhënat e Regjistrit Tregtar”.

X. Me date 05.05.2014, me ane te Urdherit Nr.615 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Petani Bailiff ‘s Office “ sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori, shoqeria A T L A N T I K sh.a pajisur me NUIS (NIPT)- K11807008V me qellim mostjetersimin e tyre per tu shmangur nga detyrimi per ekzekutimin e Urdherit te Ekzekutimit Nr. 1572, date 10.04.2014 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane. Kjo sekuestro eshte e vlefshme deri ne nje urdher te dyte nga ana e Shoqerise Permbarimore Gjyqesore Private “Petani Bailiff ‘s Office” sh.p.k.

XI. Me date 08.04.2014, me ane te Urdherit Nr.18, Nr. 114 Prot, lëshuar nga “General Debt Collection” sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e shoqerise se sigurimeve A T L A N T I K sh.a pajisur me NUIS (NIPT)- K11807008V me perfaqesues ligjor Z. Dritan Çelaj deri ne nje urdher te dyte.

XII. Me date 29.04.2014, me ane te Urdherit Nr.18 Regj, Nr. 145 Prot, lëshuar nga Dhoma Kombëtare e Permbaruesve Gjyqsore Private “ General Debit Collection", u urdherua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e shoqerise se sigurimeve “ATLANTIK” sh.a me perfaqesues ligjor Z.Dritan Celaj, deri ne nje urdher tjeter apo pagimin e shumes ne llogarine shoqerise permbarimore “General Debit Collection “

XIII. Me date 22.05.2014, me ane te urdhrit nr.1628 prot, nr.1395 regj, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania", u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet të vënë me shkresën nr.700 prot., dt.03.03.2014 për debitorin, shoqëria "Atlantik" Sh.A. me NIPT-K11807008V.

XIV. Me date 28.05.2014, me ane te shkresës nr.1002 prot., nr.639 dosje, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "TDR Group", u vendos qe QKR të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë së sigurimeve "Atlantik" Sh.A. me NIPTK11807008V, bllokuar me shkresën nr.1699 prot., dt.17.06.2013.

XV. Me date 19.12.2014, me ane te Urdhërit Nr.282 Prot "Për Heqjen e Sekuestros”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"GENERAL DEBT COLLECTION", drejtuar QKR, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e shoqerise "ATLANTIK" sha, me NIPT K11807008V, me perfaqesues ligjor Z. Dritan Celaj.

XVI. Me date 24.02.2015, me ane te shkresës nr.513 prot., nr.514 dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "TDR Group", u urdherua QKR të zhbllokojë nga masa e sekuestros konservative menjëherë aksionet e shoqërisë së sigurimeve "Atlantik" Sh.A. me NIPT-K11807008V, bllokuar me shkresën nr.1699 prot., date 17.06.2013.

XVII. Me date 16.10.2015, me ane te Urdhërit të Përmbaruesit Gjyqësor Privat Leke DODAJ, me Nr.835 Prot., Nr.104 Regj, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi kuotat apo aksionet qe zoteron debitori, shoqeria Atlantik - Shoqeri Sigurimesh sh.p.k me NIPT- K11807008V.

XVIII. Me date 21.10.2015, me ane te Urdhrit Nr.850 Prot, protokolluar nga QKR, me Nr. 9366 Prot., datë 22.10.2015, të Përmbaruesit Gjyqësor Privat “LEKË DODAJ”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative, të urdhëruar me shkresën, Nr.835 Prot., datë 16.10.2015, mbi kuotat apo aksionet e debitorit, shoqeria “Atlantik - Shoqeri Sigurimesh” sh.a., me NIPT- K11807008V.

XIX. Me date 03.10.2016, me ane te urdhrit Nr. 723/ D, Nr. 723/5 Prot, protokolluar nga QKB, me Nr. 10254 Prot, date: 25.11.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ALBASE” shpk, u urdherua bllokimi i debitorit dhe personit te trete shoqeria e sigurimeve “Atlantik”sha, perfaqesuar nga z. Dritan Çela, me NUIS K11807008V. U miratua zgjidhja e mosmarreveshjeve mes paditesit Gjon Pershpali dhe te paditur Byroja Shqiptare e Sigurimeve sipas marreveshjes.

XX. Me date 11.09.2017, me ane te Urdhrit Nr.811 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.13137 Prot., date 12.09.2017, leshuar nga Zyra Permbarimore E.G Bailiff Service, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga pala debitore shoqeria Atlantik - Shoqeri Sigurimesh sh.a me NUIS (NIPT) K11807008V, me administrator Dritan Çelaj per ekzekutimin e Titullit Ekzekutiv, Vendim Gjyqesor Nr.10804, date 29.12.2011 te Gjykates se Rrethit Gjyqesor Tirane.

XXI. Me date 15.09.2017, me ane te Urdhrit Nr.825 Prot "Urdhër për Heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Zyra Përmbarimore "E.G BALIFF SERVICE", protokolluar nga QKB me Nr.13410 Prot, datë 18.09.2017, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga pala debitore Shoqëria e Sigurimeve "ATLANTIK" sha me numër NIPTI K11807008V.

XXII. Me date 12.01.2018, me ane te urdhrit Nr. 723/ D, Nr. 723/11 Prot, lëshuar nga shoqeria permbarimore “ALBASE” shpk, u urdherua heqja dhe zhbllokimi i sekuestros konservative drejtuar Qendra Kombetare e Biznesit, bazuar ne shkresen Nr. 723/ D, Nr. 723/5 Prot, datë 03.10.2016 te personit te trete shoqeria e sigurimeve “Atlantik”sha, perfaqesuar nga z. Dritan Çelaj, me NUIS K11807008V.

XXIII. Me date 12.03.2018, me ane te Urdherit Nr. 1092 Prot, lëshuar nga Shoqeria Permbarimore “Petani Bailiff ‘s Office “ sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori, subjekti, shoqeria A T L A N T I K sh.a pajisur me NUIS (NIPT)- K11807008V.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Themistokli Germenj, Nr. 3/1

Adresa:
1. Tirane, Bulevardi Zhan D'Ark, DKSHA Zyra 4

2. Shkoder, Lagjja ''Vasil Shanto'', Bulevardi Skenderbeu, pallati nr.115, zona kadastrale 8593, pasuria nr.4/166-N 5,2

3. Gjirokaster, Zona Industriale, 3 Parku Automobilistik, Godine 1 - kateshe me Nr. Pasurie 24/98, Zona Kadastrale 8543, Prane Pikes se Kolaudimit te Automjeteve.

4. Fier, Lushnje, Rruga Vath Korreshi, lagja "18 Tetori", zona kadastrale 8572, nr ndertese 41

5.Fier, Lagjia "Sheq i Madh", Bulevardi "Teodori II Muzaka", Zona Kadastrale 8532, Pasuria nr.3.583

6. Durres, Lagjja Nr.3, Rruga Egnatia.

7. Tirane, Kashar, Autostrada Tirane-Durres, Km. 9, Kashar/1

8. Fier, Lushnje, Zona Kadastrale 8572, Lagja "Loni Dhamo", Lloj "Njesi" me siperfaqe 10.5 m2.

9. Korce, Bulevardi Republika, Pallati 32

10. Tirane, Bulevardi Zhan D' Ark DKSHA - Zyra 8

11. Berat, LAGJIA 30 VJETORI

12. Elbasan, Zona Kadastrale 8525, Nr. Pasurie 30/50, vol.16, fq.81, Lagja 5 Maj.

13. Tirane, Dyqani nr. 4, kati perdhe, me siperfaqe 42.15 m2, ne Qendrèn Tregtare "Twin Towers", Kulla Nr. 2, Bulevardi "Deshmoret e Kombit", me nr. Pasurie 3/239+2-N4, volum 29, faqe 19, Regjistri Hipotekor nr.289, zona kadastrale nr. 8270

14. Fier, Ruga 1 - Maj Koder, Zona Kadastrale 8531, Prane Pikes se Kolaudimit te Automjeteve.

15. Vlore, Sarande, Lagj a nr. 1, rruga "Onhezmi", prane Gjykates se Rrethit Gjyqesor Sarande

16. Tirane Preze Fushe Preze, prane pikes se Kolaudimit.

17. Fier, Lagja Kongresi i Permeti, rruga Jakov Xoxa, nr 90, zona kadastrale 8532 , nr pasurie 6/12 +1 -1/2 , volumi 40,faqa 51

18. Vlore, Rruga Demokracia, Zona Kadastrale Nr.8605, Numri i Pasurise 37/77

19. Elbasan, PIKA E KOLAUDIMIT

20. Vlore, SKEL

21. Durres, Lagjja 14 Shkozet, Rruga Astrit Nushi, Zona Kadastrale 8516, Nr.Pasurie 5/170-I, Kioska Nr.7

22. Lezhe, Rreshen, Zyre me siperfaqe 64 m2 ne anen Perindimore te Komisiaratit te Policise Mirdite

23. Korce, zona Kadastrale 8561, Nr.Pasurie 1/200, Vol.17, fq.139, Rruga Ish Agjensia e Udhetareve

24. Tirane, Bulevardi Zhan D'Ark, DKSHA Zyra 2

25. Tirane, Bulevardi Zhan D'Ark, DKSHA - Zyra 1

26. Berat, Ura Vajgurore, prane kolaudimit te automjeteve, nr pasurie 2/505, zona kadastrale 4 3682

27. Diber, Peshkopi, PRANE SHTEPISE SE USHTARAKEVE

28. Fier, Rruga "Teodori II Muzaka", "Sheq I Madh", 9301, Fier, Ngjitur me drejtorine e patentave

29. Elbasan, Rr."11 Nentori", Lagjja "Clirim", sip.50 m2.

30. Vlore, Zona Kadastrale 8603, nr pasurie 22/68-N1, volumi 66, faqe 209

31. Gjirokaster, NACIONALE

32. Lezhe, Lac, Fushe Gjorme, Zona Kadastrale 1768, Pasuria Nr. 127/2

33. Tirane, Prezë, Fushë Prezë, pranë Pikës së Kolaudimit, Zyra 2

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 08.06.2022
Akti i themelimit dhe statuti
Kontrate shitje aksionesh date 30.03.2007
Kontrate shitje aksionesh date 04.10.2001
Kontrate shitje-transferim aksionesh date 11.04.2003
Vendimi i asamblese se aksionereve per zmadhimin e kapitalit date 05.10.2009
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 23.09.2009
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 15.12.2017
Vendimi i asamblese se aksionareve per zmadhimin e kapitalit date 25.07.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 71 365 894,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 11 858 163,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 52 017 211,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 70 510 693,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 44 541 196,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 131 887 076,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 108 279,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -161 748 260,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 63 809 467,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:998 199 348,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:994 826 082,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:976 433 723,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:882 688 155,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:799 097 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:763 660 124,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 612 403 895,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 405 547 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 627 500 512,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala/ A.Baja