Skip to content

ALSAT (ish " Albanian Satelite Televizion", "TV - ALSAT")
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2022-09-20 06:25:55
JSON

NIPT: K21407006R
Administrator: Bledar Lilo
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtaria audiovizive e saj ne perputhje te plote me ligjin nr. 97/2013 "Per Mediat Audiovizive ne Republiken e Shqiperise", e cila perfshin por jo vetem transmetimin dhe ritransmetimin e programeve dhe informacioneve te cdo lloji me ane te zerit, figures, sinjaleve te koduara, shkrimit te destinuara per publikun nepermjet valeve elektromagnetike, kabllove, perseritesve satelitor, rrjeteve numerike apo me cdo mjet tjeter te parashikuara nga ky ligj.
Emërtime të tjera Tregtare: Albanian Screen - AS
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 15/08/2000
Rrethi: Tirane
Shteti ku vepron: Shqiperi
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 487 500 000,00
Numri i pjesëve: 24 375
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Anëtarë Bordi: Feritjon Kurti; Ermal Kasapi; Drita Aliçka
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I.Me date 07.04.2006, eshte marre masa per sigurimin e padise duke pezulluar depozitimin e vendimeve ne rregjistrin tregtar per shoqerine " TV ALSAT" , si pasoje e mosrealizimit te kontrates se depozituar me vendimin nr 24512/7 date 05.05.2005 te gjykates se shkalles se pare, Tirane.

II.Me date 23.07.2010, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi shtesen e katit te 4 me sip 528m2 ne godinen ish Hotel Peza,ne Rr. Blv Zogu I ne emer te pronarit V.Velija(trashegimtarit te tij) Ferik Velija, zk 8360,...edhe mbi pasuri te tjera te palujteshme qe figurojne te regjistruara ne regj hipotekor ne emer te F.Velija dhe "VEVE Grup"… Rrezimin per pjesen tjeter te kerkeses si te pambeshtetur ne ligj e ne prova ne lidhje me (ndalimin e zmadhimit te kapitalit "Alsat-M" DOO Shkup dhe ndryshimit te aksionereve qe Ferik Velija dhe International Engergy Energineering&Petroleum Consulting(IEEPC) LLG, zoterojne ne "Alsat-M" DOO Shkup si dhe ndalimin e kryerjes se cdo veprimi tjeter qe lidhet me ndr. e kapitalit dhe me tjetersimin e ketyre aksioneve deri ne perfundim te gjykimit te padisë.

III.Sipas Urdherit te lëshuar date 22.05.2014, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, Shoqëria “Alsat” Sh.A. me NUIS (NIPT)- K21407006R.

IV. Sipas kerkeses te lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë date 30.05.2014, eshte vendosur: Të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë për tatimpaguesin, subjektin "ALSAT" Sh.A, me NUIS (NIPT) K21407006R, me administrator Z. Bledar Lilo.

V. Sipas Urdherit te lëshuar date 29.09.2014, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative në kuotat/ aksionet te cilat zoterohen nga pala debitore shoqeria "Alsat" sh.a., me NUIS (NIPT) K21407006R ne shoqerite e regjistruara prane regjistrit tregtar.

VI. Sipas Urdherit te lëshuar date 27.01.2014, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros të vendosur mbi kapitalin e shoqërisë “ALSAT” sh.a, me NIPT K21407006R, me administrator Z.Bledar Lilo, urdhëruar me shkresën Nr.2007/ Prot, datë 22.05.2014, të Përmbaruesit Gjyqësor

VII. Sipas Urdherit te lëshuar date 12.01.2015, eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqerise " ALSAT " sh.a, me NUIS (NIPT) K21407006R, dhe administrator Z. Bledar Lilo. Dokumentacioni të qëndroi i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga përmbaruesi.

VIII. Sipas Urdherit te lëshuar date 13.02.2015, eshte vendosur: heqja e mases se sekuestos konservative mbi kapitalin e shoqerise "Alsat" me NIPT-K21407006R, me administrator z.Bledar Lilo.

IX.Ne date 11.06.2015; 29.06.2015; 01.07.2015 dhe 25.08.2015 nga permbarues te ndryshem eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kuotat/ aksionet e aktivitetit tregtar qe zoteron debitori shoqeria "Alsat" sh.a. me NIPT-K21407006R me qellim mostjetersimin e tij.

X.Sipas Urdherit te leshuar date 18.09.2015, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros konservative te vendosur me urdhrin Nr.28/12 , date 09.06.2015, mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori, shoqëria “TV-ALSAT” sha, me NUIS (NIPT) K21407006R.

XI.Ne datat 14.12.2015 dhe 17.12.2015 eshte vendosur: masa e sekuestros konservative dhe bllokimin e menjëhershëm të dokumentacionit dhe të Nipt -it të subjektit “ALSAT” sh.a., me NUIS (NIPT) - K21407006R.

XII. Sipas Urdherit te leshuar date 29.02.2016, eshte vendosur :masa e sekuestros konservative mbi aktivet e regjistruara ne te tjera kuota/aksione te cilat zoterohen nga pala debitore shoqeria “Alsat” sha me NIPT-K21407006R, per ekzekutimin e vendimit gjyqesor nr.6353 akti dt.29.05.2014 te gjykates se rrethit gjyqesor tirane. Keto aktive te qendrojne te bllokuara deri ne nje urdher te dyte.Vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat qe zoteron pala debitore sipas pikes 1 te ketij urdheri dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar.Vendosja e sekuestros konservative mbi kuotat qe zoteron ne cdo subjekt tregtar debitori shoqeria “Alsat” sha me NIPT-K21407006R, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi I ketyre kuotave, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.

XIII.Gjate vitive 2018 dhe 2019 nga permbarues te ndryshem eshte vendosur: masa e sekuestros konservative mbi kuotat/ aksionet e aktivitetit tregtar qe zoteron debitori shoqeria "Alsat" sh.a. me NIPT-K21407006R.

XIV. Sipas Urdherit te leshuar date 30.01.2020, eshte vendosur: heqja e masës së sekuestros te vendosur mbi kapitalin e shoqerise “Alsat” SHA me nipt K21407006R.

XV. Sipas Urdherit te leshuar date 24.12.2020, eshte vendosur: masa e sigurimit tatimor mbi pasuritë e tatimpaguesit “ALSAT” SHPK, me NIPT K21407006R, duke moslejuar tjetërsimin mbi pasurinë dhe të drejtat pasurore që i përkasin këtij subjekti.

XVI. Sipas Urdherit te leshuar date 19.05.2021, eshte vendosur: masa e sigurimit te detyrimit tatimor mbi pasurite e tatimpaguesit ALSAT SHA, me NUIS (NIPT) K21407006R dhe mos lejimin e tjetersimit te pasurise dhe te drejtave te tjera pasurore, deri ne shlyerjen e plote te detyrimeve tatimore.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane, SIRI KODRA(PRANE FRIGORIFERIT)

Adresa:
Durres, Qendra Kulturore Aleksandër Moisiu,Sheshi Iliria.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 02.08.2022
Statuti i Shoqerise dhe dokumenta te ndryshem
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 16.07.2009
Marreveshje per blerjen e aksioneve date 13.02.2010
Vendim i Asamblese se Pergjithshme date 23.03.2010
Vendim per ndryshim zoteruesi date 07.10.2013
Kontrate e Dhurimit te Kuotave date 07.03.2014
Vendim per ndryshim zoteruesi date 15.04.2014
Dokumenta Financiare: Pasqyrat Financiare viti 2010
Pasqyrat Financiare viti 2012
Pasqyrat Financiare viti 2013
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -30 652 449,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -30 413 514,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -27 001 383,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 323 665 520,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 482 387 990,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 224 910 746,00
Punuar Nga : L.Kanani/ A.Baja