Skip to content

F.K. APOLLONIA SH.A.
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2024-04-08 07:55:32
JSON

NIPT: K23326401F
Administrator: Magdaleni Kokëdhima
Objekti i Veprimtarisë: Klub Futbolli APOLONIA
Emërtime të tjera Tregtare: F.K. APOLLONIA SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 09/08/2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 941 736 000,00
Numri i pjesëve: 941 736
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femer
Anëtarë Bordi: Adela Hysenaj; Kiri Mundija; Fredi Dervishi
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: MASAT KONSERVATIVE:
01.Në datë 23.11.2011:Në bazë të Urdhrit Nr. 2393 Prot, Nr.408 Regj, datë 18.11.2011, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Bailiff Services Albania” shpk, për vendosjen e masës së sekuestros konservative në kuotat/aksionet që zotëron debitori Koço Theodhori Kokëdhima në shoqërinë “F.K. APOLLONIA SH.A.”, me Nipt-K23326401F, si dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar”. Pala Kreditore:Myhstehak Xhemali. Objekti:Kthim shume. Kjo masë është hequr në datë 11.06.2012, në bazë të Urdhrit Nr. nr.1212 Prot, nr.408 Regj, dt.06.06.2012 të shoqërisë përmbarimore "Bailiff Services Albania"Sh.p.k.
02.Në datë 20.08.2012:Në bazë të Urdhrit Nr. Nr.4499 Prot., datë 15.08.2012, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Private “TRIS” shpk, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros mbi aksionet që zotëron debitori Koço Theodhor Kokedhima, i datëlindjes. 21.04.1959, në shoqërinë "F.K. APOLLONIA SH.A., me Nipt-K23326401F dhe mbi te drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve, duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto aksione”. Kjo masë është hequr në datë 5.06.2013, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.3227 Prot, Nr.Dosje 874, datë 31.05.2013, të lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k.
03. Ne date 29.06.2021: Ne baze te urdhrit Nr. 442/12 0021-2 Prot datë 22.06.2021 te lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “ Kodra Bailiff Service” shpk ku eshte urdheruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative ne aksionet/kuotat e debitorit F.K Apollonia sh.a Nipt K23326401F, me si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre aksioneve/ kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar.
04. Me date 05/10/2021, me ane te Urdhrit Nr. 172 Prot, Nr. 61 Regj, date 30.09.2021, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor “Hasan Mena” , u urdherua vendosja e masës së sekuestros mbi titujt e pronësisë të palës debitore “F.K. APOLLONIA SH.A.” me Nipt K23326401F, me seli Lagjja 16 Prilli, me administrator Magdaleni Kokëdhima me qëllim mos tjetërsimin e tyre deri në një urdhër të dytë të përmbaruesit.
05. Me date 11/10/2021, me ane te Urdherit Nr. 442/170021-21 Prot.,datë 01.10.2021, lëshuar nga "Kodra Bailiff Service" SHPK, u urdherua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit e F.K Apollonia SHA me NUIS (NIPT) – K23326401F, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i tyre.
06. Me date 23/05/2022, me ane te Urdherit Nr. 67 Prot., NR.72 Regj., 19.05.2022, lëshuar nga Permbarues Gjyqesor “Hasan MENA”, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nga aktivet e subjektit “F.K. APOLLONIA SH.A”, pajisur NUIS (NIPT)- K23326401F te vendosur me shkresen nr. 172 date 30.09.2021.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier; Fier; L. 16 Prilli.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 25.09.2021
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i aksionarit
Ekstrakti Historik i Regjistrit Tregtar date 12.04.2023
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 23.09.2021
Vendim i Asamblese se Aksionereve, Zmadhim Kapitali date 23.09.2021
Ekstrakt Historik i Regjistrit Tregtar date 08.04.2024
Vendim i Asamblesë së Aksionarëve, Zmadhim Kapitali datë 31.07.2023
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Akti i Themelimit të Shoqërisë
Pasqyra Financiare 2018
Pasqyra Financiare 2018 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2019
Pasqyra Financiare 2019 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra Financiare 2020
Pasqyra Financiare 2020 (Shenimet Shpjeguese)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2021
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019- Në vijmësi
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2021: -25 864 510,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 2 560 071,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -1 338 533,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: -14 411 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -15 250 094,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -24 211 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -3 426 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -30 165 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 863 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -9 193 015,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -17 209 010,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -39 642 702,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -55 498 655,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -52 259 419,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -32 076 679,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2021:9 857 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:36 236 673,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:34 514 031,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:13 888 778,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:13 629 425,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 179 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 639 472,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 358 547,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 793 143,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 37 236 874,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 20 348 203,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 12 886 653,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 10 684 113,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 696 832,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 921 420,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Punuar Nga : A.B/ A.Baja / P. Nikolli