Skip to content

S.A.S (Special Albania Security) (Ish ROGAT SECURITY GROUP, Ish I L I R I A )
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2021-11-05 14:41:47
JSON

NIPT: K31526053M
Administrator: Albi Mane
Objekti i Veprimtarisë: Sherbimi i ruajtjes dhe i sigurise fizike te objekteve publike e private ne pronesi ose ne perdorim te personave fizik e juridik qe ushtrojne veprimtarinene Republiken e Shqiperise; sigurimin dhe mbrojtjen e jetes dhe shendetit te personave fizike, shtetas shqiptare ose te huaj. Importimin, tregtimin transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve te sistemit vrojtues, sinjalizues, audioviziv, mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve te nderlidhjes, te teknikave te tjera te lejuara nga legjislacioni; si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve te telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve te kontrollit dhe monitorimit ne distance te automjeteve; si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve te mbrojtjes kundra zjarrit. Ndertime dhe meremetim objektesh; import eksport, mgazinim dhe perdorim i lendeve plasese (eksplozive) per perdorim civil. Kryerja e operacioneve ekonomike e juridike, industriale, prodhuese, tregtare qe lidhen drejt per drejt ose terthorazi me objektin e veprimtarise se shoqerise, brenda kuadrit te dispozitave ligjore per realizimin e cdo biznesi te pershtatshem me arritjen e qellimit te shoqerise. Ofrime rrjetesh dhe sherbimesh te komunikimeve elektronike. Ndertim i linjave me fibra optike. Tregtim i makinerive dhe pajisjeve elektrike, elektronike per perdorime industriale.
Emërtime të tjera Tregtare: S.A.S (Special Albania Security)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 21/09/1995
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 41 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Automjet me targa AA 326 GC
Tirane, Volkswagen ATP me targe: AA 834 VF
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajes, Pallati 100 Vitrinat, Kulla C, Seksioni i pare, Kati 1

Adresa:
Tirane, Njësia Bashkiake nr.7, rruga "Kavajës", regjistruar ne ZRPP Tirane ne ZK8220, Vol 50, Fq 116, pasuria me Nr.6/343/ND+3-N1 (28m2)

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar date 05.11.2021
Akti i themelimit
Kontrate dhurimi date 26.09.2018
Kontrate shitje kuotash date 17.12.2002
Kontrate shit-blerje e pjeseve te kapitalit date 22.05.2012
Vendim i ortakut te vetemp per zmadhimin e kapitalit date 08.07.2020
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrata financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2020
Shenimet shpjeguese te PF 2020
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2022
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2020: 3 318 302,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 2 895 784,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 2 293 033,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 1 911 228,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 101 618,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 209 600,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 045 361,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 744 903,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 704 848,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2020:78 448 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:56 218 440,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:46 435 195,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:39 749 662,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:67 995 508,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:128 618 354,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 99 965 712,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 65 329 610,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 72 037 210,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Punuar Nga : A.Lala