Skip to content

ALBTURIST Tour- Operator (e perthithur nga Prodhim Mobilje sha)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB/Rregjistër Biznesi deri në datën: 2023-07-01 14:43:09
JSON

NIPT: K31623038D
Administrator: Pavlina Konini
Objekti i Veprimtarisë: Administrimi i veprimtarisë turistike dhe shërbimeve rrjedhëse, si trashëgimtare e të gjithë të drejtave aksionare të ish ndërmarrjes Albturist, ushtrimin e të drejtës të veprimtarisë tregëtare të kontratave të emfiteozës ose të qirasë për objektet turistike shtetërore dhe të privatizuara, ish pronë e shoqërisë. Brenda kritereve ligjore që parashikon legjislacioni në fuqi, do të kryejë operacione tregëtare dhe financiare të drejtperdrejta apo të tërthorta që lidhen me objektin e saj. Kjo parashikon hapjen e veprimtarive të reja, krijimin e shoqërive të reja si dhe pjesëmarrjen në kapitalin e shoqërive të tjera brenda vendit.
Emërtime të tjera Tregtare: ALBTURIST Tour- Operator
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 22/10/2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqiperi
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 501 565,00
Numri i pjesëve: 90 501
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: DV-ALBTURIST HOTELIERS, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 06.05.1993 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61811023T, me adresë në Tiranë, Sheshi Skënderbeg. Shoqeria eshte e administruar nga Eva Hamitaj, Arjan Skënderi, Jonathan Roberts, Eduart Shalsi, Donatella Burgsami. Shoqëria është në likuidim e sipër, me likuidatore Pavlina Konini. ALBTURIST Tour- Operator sh.a zotëron 85.02% të kapitalit të kësaj shoqërie dhe nuk ka të deklaruar asnjë të dhënë për c’regjistrimin e ortakut (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 22.04.2023).
Lloji i pronësisë: Publike
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Anëtarë Bordi: Laureta Jani, Zina Dyrmishi, Olta Mena
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: A-Masat Konservatore:
I. Në bazë të Urdhrit Nr.919 Prot, Nr.Dosje 309, datë 21.06.2012, të lëshuar nga Shoqëria Permbaruese Private “TRIS " sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore shoqëria " Albturist T-O” sh.a. Pala kreditore: Panorea Progonati (Goro). Objekti: Shfuqizim akti administrativ, pagim page. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 17.04.2013, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.2933 Prot., Nr. Dosje 309, date 15.04.2013, të lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “TRIS” sh.p.k.

II. Në bazë të Urdhrit Nr.1195 Prot., datë 08.04.2013, të lëshuar nga Shoqëria “Petani Bailiff’s Office” sh.p.k, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet qe zoteron debitori subjekt juridik Shoqëria “Albturist T-O” sh.p.k, me qëllim mostjetërsimin e tyre për tu shmangur nga detyrimi për ekzekutimin e Urdhrit te Ekzekutimit Nr.11103, datë 20.11.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Kjo sekuestro është e vlefshme deri në një urdhër të dytë nga ana e Shoqërise Përmbarimore Gjyqësore Private “Petani Bailiff’s Office” sh.p.k”.

III. Në bazë të Kërksesë Nr. Nr.21694/2 Prot., datë 24.03.2015, të lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, është kërkuar: “Të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë përfshirë edhe shitblerje aksionesh në emër të subjektit " Albturist T-O " sh.a, deri ne shlyerjen e detyrimeve tatimore”.

IV. Në bazë të Urdhrit Nr.35/2 Prot. Regj., datë 26.10.2015, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore “Gazmor Guri”, protokolluar nga QKB, me Nr. 9665 Prot., datë 29.10.2015, është urdhëruar: “Vendosja e sekuestros konservative në aktivet e palës debitore, shoqëria " Albturist T-O "sh.a., me NIPT K31623038D. Aktivet e mësipërme do të qendrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë”. Kjo masë e sekuestros konservative është hequr në datë 07.08.2017, në bazë të Urdhrit Nr. Nr.18 Regj, Nr.541 Prot, datë 31.07.2017, të lëshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor Privat Gazmor Guri.

Bashkimi me Perthithje:
I.Ne date 15.07.2020: Ne baze te Vendimeve te Asamblese Nr.112-117 Date 05.12.2019 eshte vendosur nisja e procedurave te Bashkimit me Perthithje te shoqerive ND/JA e Kripes Sh.a, Albturist Sh.a, Prodhim Kabllo Shkoder Sh.a, Aeroporti Nene Tereza Sh.a, NPV Sh.a dhe Elber Shpk nga shoqeria perthithese “Prodhim Mobilje” Sh.a.
II.Ne date 07.10.2020: Ne baze te Vendimit te Asamblese se Pergjithshme Nr.106 date 02.09.2020 eshte miratuar marreveshja e e Bashkimit me Perthithje te shoqerive ND/JA e Kripes Sh.a, Albturist Sh.a, Prodhim Kabllo Shkoder Sh.a, Aeroporti Nene Tereza Sh.a, NPV Sh.a dhe Elber Shpk (shoqerite e perthithura) nga Prodhim Mobilje Sh.a (shoqeria perthithes). Me miratim e marreveshjes, shoqeria Albturist Tour Operator Sh.a ka kaluar nga statusi Aktiv ne Ç’regjistruar ndersa shoqeria perthithese Prodhim Mobilje Sh.a ka zmadhuar kapitalin Themeltar nga vlera 1.351.387.000 Leke ne vleren 22.474.440.565 Leke si rezultat i perthithjes (kapital themeltar te shoqerive perthithese). Kapitali themeltar i shoqerise Albtourist ne vleren 90.501.656 Leke si dhe te gjitha aktivet dhe pasivet e e bbilancit jane perfshire ne aktivet/pasivet e bilancit te shoqerise perthithese.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, pranë njësisë bashkiake nr. 7

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i regjistrit tregtar date 22.04.2023
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Formës Ligjore
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Bashkimi me perthithje -Vendimi i Asamblese per fillimin e procesit
Bashkimi me perthithje - Raporti i Bashkimit
Bashkimi me perthithje - Marreveshja e Bashkimit pas miratimit
Bashkimi me perthithje - Vendimi i Asamblese per miratimin e Bashkimit
Bashkimi me perthithje - Pasqyrat Financiare te shoqerive (3 vite)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -185 127,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -2 698 299,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 459 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 60 252,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -3 008 815,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -2 342 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:546 644,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:658 134,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 5 907 328,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 7 536 656,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 3 363 773,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 4 547 384,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2016
2017

Punuar Nga : A.B / A. Lala